Редовни професори

Проф. д-р Драгица Оџаклиеска

Редовен Професор

Проф. д-р Татјана Спасеска

Вонреден Професор

Проф. д-р Марјан Ангелески

Редовен Професор

Проф. д-р Оливера Костоска

Редовен Професор

Проф. д-р Мери Бошкоска

Редовен Професор

Проф. д-р Сузана Талеска

Редовен Професор

Проф. д-р Коста Сотироски

Редовен Професор

Проф. д-р Снежана Мојсовска Саламовска

Редовен Професор

Проф. д-р Ѓорѓи Манчески

Редовен Професор

Проф. д-р Каролина Илиеска

Редовен Професор

Проф. д-р Славица Роческа

Редовен Професор

Проф. д-р Мирослав Гвероски

Редовен Професор

Проф. д-р Димитар Николоски

Редовен Професор

Проф. д-р Пеце Николовски

Редовен Професор

Проф. д-р Маргарита Јанеска

Редовен Професор

Проф. д-р Сашо Атанасоски

Редовен Професор

Проф. д-р Фанка Ристеска

Вонреден Професор

Проф. д-р Игор Здравкоски

Вонреден Професор

Проф. д-р Мирослав Андоновски

Вонреден Професор

Проф. д-р Илија Христоски

Вонреден Професор

Проф. д-р Дејан Здравески

Вонреден Професор

Проф. д-р Зоран Николовски

Вонреден Професор

Проф. д-р Снежана Обедниковска

Вонреден Професор

Проф. д-р Гоце Менкиноски

Редовен Професор

Проф. д-р Наташа Трајкова

Вонреден Професор

Проф. д-р Анета Ристеска – Јанкулоска

Вонреден Професор