Доценти

доц. д-р Рената Петревска Нечкоска

Доцент

Проф. д-р Никола Димески

Доцент

Доц. д-р Емилија Ѓорѓиоска

Доцент

Доц. д-р Виолета Глигоровски

Доцент