Проф д-р Игор Здравкоски

Вонреден Професор

Консултации Среда од 10 до 12 и Четврток од 10 до 12 часот

Кадар
  • Деловна анализа
  • Државно сметководство и сметководство на непрофитни организации
  • Практикум за менаџерско сметководство
  • Менаџерско сметководство – напредно ниво
  • Сметководствен менаџмент

Одлука

Реферат за избор

Биографија

Д-р Игор Здравкоски, вонреден професор

Датум на раѓање : 20 април 1974 година во Прилеп

Образование : Дипломиран економист, Економски факултет – Прилеп, 1992/1993-1996/1997 Последипломски студии : Деловни финансии, Економски факултет – Прилеп, просечна оценка 9,50

Одбрана на магистерски труд : „Аналитичките и информациските аспекти на финансиските извештаи при управувањето со трговските друштва„ Економски факултет – Прилеп, декември, 2004 година.

Одбрана на докторски труд: ” Теоретско – методолошки проблеми и постапки на финансиските извештаи во функција на утврдување и оценка на резултатите на компаниите во Република Македонија” ,Економски факултет – Прилеп, декември, 2009 година.

Наставно звање : вонреден професор

Работен ангажман :

1. 2000/2001г. избран за демонстратор по група сметководствени дисциплини ;

2.2001/2002 г. избран за демонстратор по група сметководствени дисциплини ;

3. 2002/2003 г. избран за помлад асистент по група сметководствени дисциплини (сметководство, принципи и организација на сметководството, сметководствен менаџмент и МСС);

4. 2004г. реизбран во помлад асистент по група сметководствени дисциплини ;

5. 2007г., избран во асистент по група сметководствени дисциплини;

6.2010 г. избран во асистент по група сметководствени дисциплини (финансиско сметководство, државно сметководство и сметководство на непрофитни организации, принципи и организација на сметководството, финансиски извештаи, инвестиционен менаџмент, деловна анализа);

7.2013 г. избран за соработник во звање асистент од областа сметководство.

8. 2013 г. избран во звање доцент од областа сметководство.

9. 2018 г. Избран во звање вонреден професор од областа на сметководство.

Книги

1.Сметководство – учење и практика, 2004г., м-р Игор Здравкоски во коавторство со д-р Здравко Здравкоски.
2,Сметковен план за трговските друштва – аналитика и апликација, 2005 г., м-р Игор Здравкоски.
3,Стандардизација и апликација на финансиските извештаи, 2007 г., м-р Игор Здравкоски.
4.Државно сметководство и сметководство на непофитни организации, 2014 г., д-р Игор Здравкоски.

Престои

1. “Economic and Social dimensions of the Internal Market “, Tempus JEP 17013-2002, Економски факултет – Скопје, 03-06 Април 2005 год.

2. ” Private Sector Development 2nd Stakeholder Conference “, Crna Gora, Budva, 2-4 Decembar 2005 g.

3. ” Private Sector Development 3rd Stakeholder Conference “, Bosnia and Hercegovina, Saraevo, 18-20 October 2006 g.

4. “Меѓународна размена на студенти”, Ekonomski fakultet – Subotica, Serbia, November 26 – December 02, 2006 g.

Трудови и конф.

“Меѓународните сметководствени стандарди во функција на модалитет за побрз микро и макро развој на регионот “, во коавторство со д-р З.Здравкоски, Меѓународен симпозиум : ” Регионалната соработка и економскиот развој “, организатор и реализатор Економски факултет – Прилеп, Охрид 2003 година.

“Сметководствени принципи и постапки при изготвувањето и презентацијата на финансиските извештаи на трговските друштва “, Годишник 21, на Економски факултет – Прилеп, Универзитет “Св.Климент Охридски”, Битола, 2004 година.

“Новите димензии и унификација на сметководствениот систем на Република Македонија “, Меѓународна конференција: ” Предизвиците на новата економија “, во организација и реализација на Економскиот факултет – Прилеп, Охрид,  14 – 16 октомври 2005 година.

“Стандардизација на финансиските извештаи во функција на современиот бизнис и развојот на глобалната економија “, автор, Меѓународна конференција : ” Бизнисот и глобализацијата “, Економски факултет – Прилеп, Охрид, од 19 – 20 октомври, 2007 година.

“Economic Globalization and Standardization of Accounting – Challenges of 21st Century”, author, 2nd Balkans and Middle East Countries, International Conference on Auditing and Accounting History, Turkey, Istanbul, 14 – 18 September, 2010.

“Data Mining – New Business Decision in the Global Economy”, co – author, International Conference – Applied Statistics, Ribno, Bled, Slovenia, 2010.

“Development and standardization of financial statements to evaluate business in postrecesion period “, author, International Conference : ” The Economy and Business in Post-recesion “, Faculty of Economics – Prilep, October 29, 2010.

“Accounting and financial information – the foundation of structuring financial statements and their fundamental role in creating the development strategy of companies”, author, International Scientific Conference – ECO-TREND 2010, VIIth Edition, Economics and Globalization, Targu Jiu, Romania,November, 26-28 2010.

“Business intelligence tools for data analysis and decision making “, co – author , CKS 2011, Challenges of the Knowledge Society, ” Nicolae Titulescu ” University and ” Complutense ” University Buchurest, April, 15 – 16, 2011.

“Applications and development of the financial information in contex of the efficiency and decision-making of the management “, author, International Scientific Conference ECO-TREND, VIIIth Edition, ” Exit from the crisis and revival of sustainable growth “, ” Constantin Brancusi “, University of  Targu JIu, Romania, November 25-26, 2011.

“Risk Management of an Investment Project through Monte Carlo Simulation “, co – author, XVII Internacionalni naučni skup SM 2012 : Strategijski menadzment i sistemi poddrške odlučivanju u strategijskom mendzmentu, Subotica, Srbija, 20 April 2012.

“Accounting in the New Age “, author, The 1st Virtual International Conference on Advanced Research in Scientific Areas (ARSA – 2012) Slovakia, December 3 – 7, 2012.

Промоција на дипломирани економисти и магистриЕквилибриум бр. 9, Декември 2012.

Анализата и деловното одлучувањекоавторЕквилибриум бр.10, Економски факултет – Прилеп, Март, 2013.

“Dimension and importance of ratio analysis through financial statements as a reliable basis for future of business entities”, author, The 1 st International Global Virtual Conference, Zilina, Slovakia, April 8 – 12, 2013.

“Application and Non-Aplication of IAS in the Socio-Economic Conditions in the Republic of Macedonia (Case Study of the Republic of Macedonia until 1990)”, author, 3rd International Conference on Luca Pacioli in Accounting History, 3rd Balkans and Middle East Countries Conference on Accounting and Accounting History, Faculty of Management, Istanbul, Turkey, June 19-22, 2013.

“Сметководствениот Дом на Славата”, Еквилибриум бр.13, ЕФП, Фeвруари 2014.

“Conditions and factors to improve financial reporting in goverment and public sector”, The 3rd International Virtual Conference (ICTIC 2014), author, Faculty of Management Science and Informatics, University of Žilina, Slovakia, 24-28 March, 2014.

” Management accounting and business evaluation “, International Conference, SMEs Development and Innovation: Building Competitive Future of South-Eastern Europe”, author, Faculty of Economics – Prilep, CEI (Central European Initiative), Center for Innovation and Development, Macedonia, Ohrid, 3-4 October, 2014.

“Determining the cost – a decesive factor in capital budgeting in the public sector-state”, author,   INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ECO-TREND Performance, Competitiveness, Creativity, XI th EDITION, CONSTANTIN BRANCUSI UNIVERSITY OF TÂRGU JIU, ROMANIA, NOVEMBER 28 – 29, 2014.

“Reformite vo visokoto obrazovanie niz prizmata na poslednite zakonski izmeni”, ko-avtor, XXI Skup TRENDOVI RAZVOJA:”UNIVERZITET U PROMENAMA…”,TREND, Zlatibor, 23-26.02.2015.

“Financial Reporting – Key to Success in the Budget and Public Sector in the Republic of Macedonia”, FINIZ – Corporate finance, author, Singidunum University International Scientific Conference, Belgrade, Serbia, Dec.04.2015. DOI: https://doi.org/10.15308/finiz-2015-27-30

“Bussiness Analysis Based on the Concept of Three Directions – Confirmed Quality in Operations and Financial Reporting”, FINIZ – Corporate finance, co – author, Singidunum University International Scientific Conference, Belgrade, Serbia, Dec.04.2015. DOI: https://doi.org/10.15308/finiz-2015-123-126

“Соработката со стопанството – можност за профилирање на студиските програми”, коавтор, XXII Skup Trendovi razvoja: “Nove tehnologije u nastavi”, Zlatibor, 16 – 19 , 02, 2016.

“Harmonization of Accounting Standards – Multinational Standardized Financial Statements”, author, International Balkan and Near Eastern Social Sciences Series, IBANESS, “St. Kliment Ohridski” University – Bitola, Republic of Macedonia, October 28 – 30, 2016.

“Internal Audit of the Banking Sector in the Republic of Macedonia”, ko – avtor, International Balkan and Near Eastern Social Sciences Series, “St. Kliment Ohridski” University – Bitola, Republic of Macedonia, October 28 – 30, 2016.

“Internal Audit of the Sales Function”, ko – avtor, International Balkan and Near Eastern Social Sciences Series, “St. Kliment Ohridski” University – Bitola, Republic of Macedonia, October 28 – 30, 2016.

“The Role and Imortance of Budget Accounting and the Financial Reporting in the Municipalities  in Republic of Macedonia”, author, International Journal of Sciences: Basic and Applied Research (IJSBAR), vol.27, No 1, 2016. Impact Factor = 0.415.

 “The Concept of Audit Risk”, co – author, International Journal of Sciences: Basic and Applied Research (IJSBAR), vol.27, No 1, 2016. Impact Factor = 0.415.

“Small Businesses – Between the Development Intensification and Their Problems”, co – author, International Journal of Sciences: Basic and Applied Research (IJSBAR), vol.25, No 3, 2016. Impact Factor = 0.415.

“Accounts Receivable Management – Important Task under Conditions of Globalization”, co – author, International Journal of Sciences: Basic and Applied Research (IJSBAR), vol.27, No 1, 2016. Impact Factor = 0.415.

“Strategic Alliances and Innovations in the International Business”, co – author, International Journal of Sciences: Basic and Applied Research (IJSBAR), vol.27, No 1, 2016. Impact Factor = 0.415.

“Public Private Partnerships as Common Tool in Globalized Economy”, co – author, International Journal of Sciences: Basic and Applied Research (IJSBAR), vol.27, No 1, 2016. Impact Factor = 0.415.

“Патентот како фактор во деловното одлучување и сметководствената вредност на деловните субјекти”, ко – авторSecond International Scientific – Business Conference Leadership & Management, Research and Innovations, LIMEN 2016, Belgrade, 2016.

 “Електронското склучување на договорите во развојот на електронската трговија”, ko – avtor, International Scientific Conference on Economics and management EMAN 2017, Ljubljana, Slovenia, March 30, 2017.

“Internal Audit of Permanent Objects, co-author, International Journal of Sciences: Basic and Applied Research (IJSBAR), vol.36, No 3, 2017. Impact Factor = 0.296.

“Internal Audit of Financial Operations”, co – author, International Journal of Sciences: Basic and Applied Research (IJSBAR), vol.36, No 3, 2017. Impact Factor = 0.296.

“The System of Management Accounting and Cost Optimization in Order to Improve the Financial Result”, author, International Journal of Sciences: Basic and Applied Research (IJSBAR), vol.36, No 3, 2017. Impact Factor = 0.296.

“Втемелувачи на сметководствената професија”, Еквилибриум бр.24, ЕФП, Октомври, 2017.

“Applying and Adhering to the Code of Ethics in Accounting and Reviewing Better Solution”, author, International Balkan and Near Eastern Social Sciences Series, VI. IBANESS Congress Series, Ohrid 28 – 29 October, 2017.

“System of Responsible Accounting and Methods for Distribution of Costs”, author, VIII International Balkan and Near Eastern Social Sciences Series. IBANESS Congress Series, Plovdiv / Bulgaria, April 21 – 22, 2018.

Concepts of  the Accounting Basis of Government Accounting”, author, IX.International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congresses Series, IBANESS Congresses Series-Edirne/Turkey, 29-30 September, 2018.

Features, Types and Methods of Business Analysis in the Process of Improving the Work”, author, X. International Balkan and Near Eastern Social Sciences, IBANESS Congress Series – Ohrid, MACEDONIA, October 27-28, 2018.

“Type and Scope of Responsibility of the Cooperators in the Public Trade Company – Advantages and Disadvantages”, co-author, X. International Balkan and Near Eastern Social Sciences, IBANESS Congress Series – Ohrid, Republic of Macedonia, October 27-28, 2018.

“Access to Quality Information in the Financial Statements as a Basic Factor for Business Operations”, author, 2nd INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ON IT, TOURISM, ECONOMICS,MANAGEMENT AND AGRICULTURE – ITEMA 2018, Graz University of Technology, Steyrergasse 30, GRAZ, AUSTRIA, November 8, 2018.

“Data Mining Process”, co-author, XII. International Balkan and Near Eastern Congress Series on Economics, Business and Management – IBANESS Congress Series – Plovdiv, Bulgaria, April 20-21, 2019.

“Concept of the Accounting System of Costs for Activities and Processes”, author, XII. International Balkan and Near Eastern Congress Series on Economics, Business and Management – IBANESS Congress Series – Plovdiv, Bulgaria, April 20-21, 2019.

“Knowledge Discovery Database (KDD) Process in Data Mining”, co -author, 11 th  International Conference – Digital Transformation of the Economy and Society Shaping the Future, University “St.Kliment Ohridski” – Bitola, Faculty of Economics – Prilep, October 19 – 20, 2019.

“Responsibility Accounting – a Source of Information for Measuring the Performance of Individual Centers “, author, 11 th  International Conference – Digital Transformation of the Economy and Society Shaping the Future, University “St.Kliment Ohridski” – Bitola, Faculty of Economics – Prilep, October 19 – 20, 2019.

“The Role and Importance of the Accounting System and Internal Control”, author, XIII. International Balkan and Near Eastern Congress Series on Economics, Business and Management – IBANESS Congress Series – Tekirdag/Turkey, October 05-06, 2019.

“Concept of Budgeting – A Guide to the Success of Future Business Results”, author, XIV. International Balkan and Near Eastern Congress Series on Economics, Business and Management – IBANESS Congress Series – Plovdiv/Bulgaria, September 26-27, 2020.

“Big Data Analysis Process”, co-author, XIV. International Balkan and Near Eastern Congress Series on Economics, Business and Management – IBANESS Congress Series – Plovdiv/Bulgaria, September 26-27, 2020.

Др. активности

Учество во Career Day – “Младите менаџери импулс сила за идниот развој на Република Македонија”, AIESEC – EFP, Prilep, 15 – 17 maj, 2001.

Учество на Советувањето “Политиката на производите и услугите за домашниот и надворешниот пазар”, Македонско здружение за маркетинг “Маркетинг” – Скопје, Хотел Монтана – Крушево, 16 – 17 Октомври, 2003.

Учество на International Scientific Conference “Migration and Labour Market”, Institute for Sociological, Political and Juridical Research, Association “Mariovo – Meglen cultural assembly” – Prilep, University “St.Klement Ohridski” – Prilep, Hotel Montana, Krushevo, October 19 – 20, 2012.

Учество на состанокот на Комисијата за самоевалуација на Универзитетот Св.Климент Охридски – Битола со точка на дневен ред  – Усогласување на податоците во табеларните прикази на сите единици во состав на Универзитетот, Ректорат на Универзитетот, Битола, 13.11.2015.

Член на “Научниот Одбор” на Меѓународната Научна Конференција на Универзитетот Сингидунум – Ризици у савременим условима пословања,  ФИНИЗ, Београд, 2.децембар, 2016.

Учество на Семинар во Рамките на Twining project на МОН и Универзитетите во Република Македонија  – MK 13 IPA SO 01 16 R – “Развивање на соработката помеѓу високообразовните институции, приватниот сектор и релевантните органи”, Ректорат на Универитетот, Битола, 23.02.2017.

Учество во работилница ” Локална и регионална конкурентност “, Project Implementation Unit “Local and Regional Competitiveness Project”, Охрид, 26. 07. 2017.

Учество во Комисијата за самоевалуација на Универзитетот Св.Климент Охридски – Битола со точка на дневен ред  – Приказ на користењето на iKnow системот во функција на реализација на постапките за самоевалуација и електронско студентско анкетирање, Ректорат на Универзитетот, Битола, 02.02.2018.