Проф д-р Илија Христоски

Вонреден Професор

Консултации Вторник од 10:00h до 12:00h Четврток од 10:00h до 12:00h

Кадар
 • Интернет технологии – напредно ниво
 • Бази на податоци
 • Интернет технологии
 • Напредно компјутерско програмирање
 • Big Data технологии
 • Информациски менаџмент

Одлука за избор

Реферат

Биографија

Роден е на 28.08.1967 год. во Прилеп. Основно и средно образование завршува во Прилеп, со континуиран одличен успех – првенец на генерацијата. Во периодот од 1987 год. до 1992 год. студира информатика на Военотехничкиот факултет во Загреб, Република Хрватска и Белград, Република Србија. По дипломирањето, во периодот од 1993 до 2001 год. работи како инженер – програмер во „Еуроинвест 11. Октомври“ А.Д. – Прилеп и во „11. Октомври Еурокомпозит“ А.Д. – Прилеп, а потоа четири години и во печатницата „11. Октомври“ А.Д. – Прилеп, како инженер по информатика и координатор на ISO 9001:2000 системот за квалитет. Во периодот од 2006 до 2008 год. ангажиран е како демонстратор при Економскиот факултет во Прилеп, а од 2009 до 2011 година работи како помлад асистент на повеќе научни дисциплини, меѓу кои „Статистички софтвер“ и „Менаџмент информациски системи“. Од 2012 година работи како асистент на предметите „Квантитативни методи за деловно одлучување“, „Деловна информатика“, „Бизнис информатика“ и „Бази на податоци“. На 28.05.2013 год. успешно ја одбрани докторската дисертација на тема „Моделирање и проценка на перформабилноста на системи за електронска трговија“ на Техничкиот факултет при Универзитетот „Св. Климент Охридски“ во Битола. Активно ги познава англискиот јазик и хрватско-српскиот јазик, а го има изучувано и Есперанто. Од академската 2013/2014 година е избран во звање доцент, на предметите „Бази на податоци“, „Интернет технологии“ и „Напредно компјутерско програмирање“, сите на прв циклус. Од академската 2018/2019 година е избран во звање вонреден професор, на предметите „Бази на податоци“ и „Интернет технологии“ (на прв циклус) и „Интернет технологии – напредно ниво“ (на втор циклус).

Функции:

 • Раководител на Центарот за научно-истражувачка работа (ЦНИР) при Економскиот факултет во Прилеп (01.10.2014 – 30.09.2016);
 • Член на Комисијата за самоевалуација при Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола (01.10.2015 – );
 • Шеф на Катедрата за бизнис информатика при Економскиот факултет во Прилеп (01.10.2016 – 30.09.2018);

Универзитетско образование:

 • Докторат на Техничкиот факултет при Универзитетот „Св. Климент Охридски“ во Битола (2013), при што се здобива со академски степен доктор на технички науки;
 • Последипломски студии на Електротехничкиот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје (1997-2000); Во 2001 год. магистрира на тема „Техничка визуелизација на производни процеси“ и се здобива со академски степен магистер по електротехнички науки од областа на компјутерската техника и информатика;
 • Додипломски студии по информатика на Военотехничкиот факултет во Загреб и Белград (1987-1992); Дипломира во 1992 год. на тема „Развој на комуникациски протокол за трансфер на датотеки“, при што се здобива со академски степен дипломиран инженер по информатика.

Книги

 • Христоски, И.ИНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГИИ, авторизирани предавања и практикум за лабораториски вежби, електронско издание, Економски факултет – Прилеп, 2014
 • Христоски, И., Манчески, Ѓ., БАЗИ НА ПОДАТОЦИ, авторизирани предавања и практикум за лабораториски вежби, скрипта за интерна употреба, печатено издание, Економски факултет – Прилеп, 2012
 • Сотироски, К., Христоски, И.ДЕЛОВНА ИНФОРМАТИКА, Економски факултет – Прилеп, 2010 (ISBN: 9989-695-49-0)
 • Христоски, И.МЕНАЏМЕНТ ИНФОРМАЦИСКИ СИСТЕМИ – Microsoft Access (напредно ниво), практикум за лабораториски вежби, електронско издание, Економски факултет – Прилеп, 2009
 • Манчески, Ѓ., Христоски, И.СТАТИСТИЧКИ СОФТВЕР ЗА БИЗНИС, скрипта за интерна употреба, печатено издание, Економски факултет – Прилеп, 2006, (MABECS TEMPUS Joint European Project CD 18046-2003)

Престои

 • Linnéuniversitetet (Linnaeus University), Växjö, Sweden; 20.08.2010 – 20.10.2010. 
 • Università degli Studi di Udine, Udine, Italy; 11.05.2009 – 17.05.2009.
 • University of Wolverhampton, Wolverhampton, UK, 12.11.2017 – 19.11.2017

Трудови и конф.

 • Поглавја во книги , рецензирани и објавени во странство
 1. Mitrevski, P., Hristoski, I., “e-Consumer Online Behavior: A Basis for Obtaining e-Commerce Performance Metrics”, In: ICT Innovations 2010, Gušev, M. and Mitrevski, P. (Eds.), Communications in Computer and Information Science (CCIS), Vol. 83, pp. 142-151, Springer Berlin Heidelberg, ISBN: 978-3-642-19324-8 (2011)
 • Трудови објавени во меѓународни научни списанија со импакт фактор
 1. Kostoska, O., Hristoski, I., “ICTs and innovation for competitiveness: Evidence for Western Balkans vis-à-vis the European Union”, In: Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Rijeci: časopis za ekonomsku teoriju i praksu/Proceedings of Rijeka Faculty of Economics: Journal of Economics and Business (2016 JCR IF = 0.214), Vol. 35, No. 2, pp. 487-518  (DOI: 10.18045/zbefri.2017.2.487), e-ISSN: 1846-7520 (December, 2017)
 2. Hristoski, I. S., Kostoska, O. B., “System dynamics approach for the economic impacts of ICTs: evidence from Macedonia”, In: Information Development (2016 JCR IF = 1.691), Vol. ?, Issue ?, pp. 1-18 (DOI: 10.1177/0266666917702430), ISSN: 0266-6669 (April, 2017)
 3. Mitrevski, P. J., Hristoski, I. S., “Behavioral-based performability modeling and evaluation of e-commerce systems”, In: Electronic Commerce Research and Applications (2016 JCR IF = 1.954), Vol. 13, Issue 5, pp. 320-340 (DOI: 10.1016/j.elerap.2014.06.005), ISSN: 1567-4223 (September-October, 2014)
 • Трудови објавени во меѓународни научни списанија
 1. Hristoski, I., Kostoska, O., Kotevski, Z., Dimovski, T., “Causality of Factors Reducing Competitiveness of e-Commerce Firms”, In: Balkan and Near Eastern Journal of Social Sciences (BNEJSS), Vol. 3, No. 2, pp. 109-127, ISSN: 2149-9314 (May, 2017)
 2. Hristoski, I., Malenkovska Todorova, M., “Road Traffic Flow Characterization Using Relational Databases”, In: Horizons International Scientific Journal (Series B), Vol. 3, pp. 153-163 (DOI: 10.20544/HORIZONS.B.03.1.16.P16 / UDC: 656.13.05:004.652), ISSN: 1857-9892 (December, 2016)
 3. Hristoski, I. S., Mitrevski, P. J., “Evaluation of Business-Oriented Performance Metrics in e-Commerce using Web-based Simulation”, In: Emerging Research and Solutions in ICT, Vol. 1, Issue 1, pp. 1-16, (DOI: 10.20544/ERSICT.01.16.P01; UDC: 339.1:004.738.5]:004.774.6-048.63), e-ISSN: 1857-9981 (May, 2016)
 4. Hristoski, I., Nedelkoska, D., Boskoska Klisaroski, M., “Facebook Profile of the Macedonian Voter”, In: Balkan Social Science Review, Vol. 4, pp. 351-376, ISSN: 1857-8799 (2014)
 5. Sotiroski, K., Hristoski, I., “Statistical Performances of Population Migration in the Republic of Macedonia at the Beginning of the 21st Century”, In: Migration and Ethnic Themes, Vol. 30, No.1, pp. 33-65 (DOI: 10.11567/met.30.1.2; UDK: 314.7(497.7)“2000/2011”), ISSN: 1333-2546 (Print)/1848-9184 (Online) (2014)
 6. Hristoski, I., Mitrevski, P., “Simulating e-Commerce Client-Server Interaction for Capacity Planning”, In:e-Society Journal: Research and Applications, Vol. 3, No. 2, pp. 85-94, ISSN: 2217-3269 (2012)
 7. Hristoski, I., Sotiroski, K., Zdravkoski, I., “Risk Management of an Investment Project through Monte Carlo Simulation”, In:Strategic Management, Vol. 17, No. 4, pp. 3-15, ISSN: 1821-3448 (2012)
 8. Hristoski, I., Sotiroski, K., “Conceptual Data Modeling of Modern Human Migration”, In:The International Scientific Journal of Management Information Systems, Vol. 7, No. 4, pp. 3-12, ISSN: 1452-774X (2012)
 9. Kostoska, O., Mitrevski, P., Hristoski, I., “ICT and Competitiveness of the Macedonian Economy”, In:Annals of The University “Constantin Brâncuşi” of Târgu-Jiu, No. 1/2008, Vol. 1, Editura Academica Brâncuşi, Târgu-Jiu, Romania, pp. 182-189, ISSN: 1842-4856 (2008)
 • Трудови објавени во Зборници на научни трудови, презентирани на меѓународни академски собири
 1. Kostoska, O., Spirovski, M., Ristovska, M., Hristoski, I., “EU Regional Policy and Pre-Accession Support for The Republic of Macedonia”, Proceedings of The Sixth International Balkan and Near Eastern Social Sciences Conference Series (IBANESS), Ohrid, Republic of Macedonia, pp. 401-413 (ISBN-13: 978-9989-695-57-5) (October 28-29, 2017)
 2. Dimovski, T., Hristoski, I., “Farm Management Software: A Conceptual Framework”, Proceedings of The International Scientific Conference on IT, Tourism, Economics, Management, and Agriculture (ITEMA 2017), Budapest, Hungary, pp. 856-864 (October 26, 2017)
 3. Hristoski, I., “On the Modeling and Evaluation of M/M/1/k/k Queues with Stochastic Petri Nets”, Proceedings of The Seventh International Conference on Applied Internet and Information Technologies (ICAIIT 2017), Zrenjanin, Macedonia, pp. 25-34, ISBN-13: 978-86-7672-304-1 (October, 2017)
 4. Hristoski, I., Kostoska, O., Dimovski, T., Kotevski, Z., “Farm Management Software for Increased Productivity and Competitiveness”, Proceedings of The Fifth International Balkan and Near Eastern Social Sciences Conference Series (IBANESS), Kırklareli, Turkey, pp. 375-392 (ISBN-13: 978-605-67815-0-6) (September, 2017)
 5. Hristoski, I., Kostoska, O., Kotevski, Z., Dimovski, T., “Causality of Factors Reducing Competitiveness of e-Commerce Firms”, Proceedings of The Fourth International Balkan and Near Eastern Social Sciences Conference Series (IBANESS), Ruse, Bulgaria, pp. 813-832 (ISBN-13: 978-619-203-177-0) (April, 2017)
 6. Hristoski, I., Kostoska, O., Kotevski, Z., Dimovski, T., “Factors Affecting the Competitiveness of e-Commerce Firms: A Critical Appraisal”, Proceedings of The Third International Balkan and Near Eastern Social Sciences Conference Series (IBANESS), Edirne, Turkey, pp. 1079-1090 (ISBN-13: 978-605-67281-0-5) (March, 2017)
 7. Hristoski, I., Mitrevski, P., Dimovski, T., Kotevski, Z., “Evaluating e-Customers’ Satisfaction in B2C e-Commerce: the Case of Macedonian Students”, Proceedings of The Sixth International Conference on Applied Internet and Information Technologies (ICAIIT 2016), Bitola, Macedonia, pp. 382-389 (DOI: 10.20544/AIIT2016.46), ISBN-13: 978-9989-870-75-0 (June, 2016)
 8. Kostoska, O., Hristoski, I., “On the Pulse of ICT Revolution, Productivity, and Growth: Macedonia versus European Union”, Proceedings of The Sixth International Conference on Applied Internet and Information Technologies (ICAIIT 2016), Bitola, Macedonia, pp. 358-374 (DOI: 10.20544/AIIT2016.44), ISBN-13: 978-9989-870-75-0 (June, 2016)
 9. Latifoski, E., Kotevski, Z., Hristoski, I., “Visualization of flood data using HTML5 technologies”, Proceedings of The Sixth International Conference on Applied Internet and Information Technologies (ICAIIT 2016), Bitola, Macedonia, pp. 191-198 (DOI: 10.20544/AIIT2016.23), ISBN-13: 978-9989-870-75-0 (June, 2016)
 10. Hristoski, I., Malenkovska Todorova, M., “Road Traffic Flow Characterization Using Relational Databases”, Proceedings of The First International Conference “Transport for Today’s Society” (TTS 2016), Bitola, Macedonia, pp. 89-98 (UDC: 656.13.05:004.652), ISBN-13: 978-9989-786-79-2 (May, 2016)
 11. Hristoski, I., Rendevski, N., “A Relational Database Approach to Evaluating Crime KPIs”, Proceedings of The Seventh International Scientific Conference “Contemporary Trends in Social Control of Crime” (Volume II), Ohrid, Macedonia, pp. 159-170 (May, 2016)
 12. Hristoski, I. S., Mitrevski, P. J., Dimovski, T. P., Kotevski, Z. G., Rendevski, N. T., “Estimating e-Commerce Revenues by Web-based Simulation and System Dynamics Approach”, Proceedings of The Fourth International Conference on Applied Internet and Information Technologies (ICAIIT 2015), Zrenjanin, Serbia, pp. 35-40, ISBN: 978-86-7672-261-7 (2015)
 13. Hristoski, I. S., Mitrevski, P. J., Kotevski, Z. G., “Stochastic Modeling of e-Commerce Systems’ Availability”, Proceedings of The Third International Conference on Applied Internet and Information Technologies (ICAIIT 2014), Zrenjanin, Serbia, pp. 21-26, ISBN: 978-86-7672-248-8 (2014)
 14. Hristoski, I., Stojanov, Ž., Dobrilović, D., Dimovski, T., Kotevski, Z., “Gaining Competitive Advantage using Innovative Web 2.0-based Simulation Tools and Services”, Proceedings of The International Conference “SMEs Development and Innovation: Building Competitive Future of South-Eastern Europe”, Ohrid, Republic of Macedonia, pp. 247-258 (2014)
 15. Stojanov, Z., Hristoski, I., Mitrevski, P., Brtka, V., “The Role of Effective Software Maintenance in Increasing Competitiveness of Very Small Software Companies”, Proceedings of The International Conference “SMEs Development and Innovation: Building Competitive Future of South-Eastern Europe”, Ohrid, Republic of Macedonia, pp. 835-846 (2014)
 16. Sotiroski, K., Hristoski, I., “Unemployment and Poverty in Macedonia in the Beginning of the 21st Century”, Proceedings of The Third International Scientific Conference “Economy and Integration” (ICEI 2013): Using Knowledge to Move from Recession to Prosperity, Tuzla, Bosnia and Herzegovina, pp. 305-317, ISSN: 2233-0445 (2013)
 17. Hristoski, I., Mitrevski, P., “Improving Performances of e-Commerce Systems by Vertical Scaling”, Proceedings of The Second International Conference on Applied Internet and Information Technologies (ICAIIT 2013), Zrenjanin, Serbia, pp. 191-196, ISBN: 978-86-7672-211-2 (2013)
 18. Mitrevski, P., Hristoski, I., “Acquiring Performability Metrics of e-Commerce Systems”, Proceedings of The XLVIII International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies (ICEST 2013), Ohrid, Macedonia (2013) (to be published)
 19. Hristoski, I., Mitrevski, P., “Obtaining Business-Specific Performance Metrics in e-Commerce”, Proceedings of The International Economics, Management & Finance Doctoral Students Conference, Tirana, Albania (2012)
 20. Hristoski, I., Mitrevski, P., “Simulating e-Commerce Client-Server Interaction for Capacity Planning”, Proceedings of The International Conference on Applied Internet and Information Technologies (ICAIIT 2012), pp. 41-46, Zrenjanin, Serbia (2012)(best selected papers)
 21. Hristoski, I., Mitrevski, P., “On Stochastic Modeling and Performance Analysis of E-Customer’s Online Behavior”, Proceedings of The 9th CiiT Conference on Informatics and Information Technology, pp. 74-78, Bitola / Skopje, Macedonia (2012)
 22. Zdravkoski, I., Hristoski, I., “Accounting in the New Age”, Proceedings of The First Virtual International Conference on Advanced Research in Scientific Areas (ARSA 2012), Žilina, Slovakia, pp. 681-684, ISSN: 1338-9831 (2012)
 23. Сотироски, К., Христоски, И., „Статистичка анализа и заклучување за миграционите движења во Република Македонија во периодот од 2000 до 2011 година“, Меѓународна научна конференција „Миграцијата и пазарот на труд“, Крушево, Македонија (2012)
 24. Христоски, И., Ристеска, Ф., “Информациско-комуникациските технологии во високото образование: средство за олеснување и унапредување на едукативниот процес”, Зборник на трудови од Третиот научно-стручен собир со меѓународно учество „Образованието во 21. век“, Македонско научно друштво – Битола, Битола, ISBN: 978-608-4616-24-5 (2011)
 25. Hristoski, I., Mitrevski, P., “The Challenges of Web Services’ Quality of Service (QoS) Management”, Proceedings of The 6th May Conference on Strategic Management (MCSM 2010), pp. 304-315, Kladovo, Serbia (2010)
 26. Boškoska, M., Hristoski, I., “The Application of the Game Theory in the Process of Managerial Decision-Making”, Proceedings of The 6th May Conference on Strategic Management (MCSM 2010), pp. 421-432, Kladovo, Serbia (2010)
 27. Hristoski, I., Mitrevski, P., “The New Emerging ICT Technologies: Opportunities for the ICT Sector Facing the Recession”, Proceedings of The International Conference “The Economy and Business in Post-Recession”, Faculty of Economics – Prilep, Prilep, Macedonia (2010)
 28. Boškoska, M., Hristoski, I., “Game Theory as an Economic Instrument for Overcoming the Post-Recession”, Proceedings of The International Conference “The Economy and Business in Post-Recession”, Faculty of Economics – Prilep, Prilep, Macedonia (2010)
 29. Hristoski, I., “Performing Descriptive Statistical Analysis on Large Univariate Numerical Datasets Using Spreadsheets”, International Conference “Applied Statistics” (AS 2009), Ribno (Bled), Slovenia (2009)
 30. Hristoski, I., “е-Commerce Security Aspects”, Session of Scientific Communications with International Participation “The Society of Knowledge and the Progress of Democracy”, Târgu – Jiu, Romania (2008)
 31. Христоски, И., Манчески, Ѓ., “Добијање иницијалних решења транспортног проблема помоћу Microsoft Excel-а и VBA програмирања”, Зборник радова 3. Српског симпозијума са међународним учешћем “Транспорт и Логистика”(ТиЛ 2008), Машински факултет Универзитета у Нишу, Ниш, Србија, стр. 12.1-12.6 (2008)
 32. Mitrevski, P., Hristoski, I., “Customer Behavior Modeling in e-Commerce”, Proceedings of The International Conference: “Business and Globalization”, Vol. 1, pp. 395-401, Ohrid, Macedonia, ISBN: 9989-695-41-5 (2007)
 33. Hristoski, I., „A Comparative Preview on Some of the Microsoft Excel Add-ins for Statistical Analysis“, In: Boričić, B., Jovičić, M. (Eds.), Proceedings of the International Scientific Conference “Contemporary Challenges of Theory and Practice in Economics”, Volume “Quantitative Economics and Finance”, pp. 69-80, Faculty of Economics – Belgrade, Belgrade, Serbia, ISBN: 978-86-403-0847-2 (2007)
 34. Mančeski, G., Hristoski, I., “Portal Builder Framework for e-Support Enterprise Workflow Management”, Proceedings of The International Conference: “Business and Globalization”, Vol. 1, pp. 289-301, Ohrid, Macedonia, ISBN: 9989-695-41-5 (2007)
 35. Kostoska, O., Mitrevski, P., Hristoski, I., “ICT and Competitiveness of the Macedonian Economy”, Proceedings of The 4th International Scientific Conference “Economics and Globalization”, ECO-TREND 2007, Constantin Brâncuşi University of Târgu-Jiu, Faculty of Economics, Târgu-Jiu, Romania (2007)
 • Трудови објавени во годишници:
 1. Митревски, П., Христоски, И., „Таксономии на е-купувачи, оперативни профили и перформабилност на системите за електронска трговија”, Зборник на трудови, Технички факултет, Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола (2012) (во подготовка)
 2. Христоски, И., „Примена на Microsoft Excel за изнаоѓање на почетните решенија на транспортниот проблем“, стручен труд, ХОРИЗОНТИ, Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола, година III, број 3, стр. 61-70, ISSN: 1857-6206 (2008)

Др. активности

 • Носител на истражувачки проект под работен наслов: „АНАЛИЗА НА УСЛОВИТЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ТУТУН ВО ПРИЛЕПСКИОТ РЕОН ЗА РЕКОЛТАТА 2010“, Економски факултет – Прилеп (01.07.2011 – 31.12.2011)
 • Носител на истражувачки проект под работен наслов: „ВЛИЈАНИЕТО НА COVID-19 ПАНДЕМИЈАТА ВРЗ МАЛИТЕ И МИКРО БИЗНИСИ ВО СТАРАТА ПРИЛЕПСКА ЧАРШИЈА“, Економски факултет – Прилеп и Регионална занаетчиска комора Прилеп (01.08.2020 – 30.11.2020)