Проф д-р Снежана Мојсовска Саламовска

Редовен Професор

Консултативни часови 
Понеделник 8.00-8.30 и 11.00 – 12.00 часот
Среда 8.00-8.30 и 11.00 – 12.00 часот
Комуникацијата во врска со предметите се води
преку Google Classroom и email snezana.salamovska@uklo.edu.mk