Втор циклус

Едногодишни студии (60 кредити) за академската 2023/2024 год.

Двегодишни студии (120 кредити) за академската 2018/2019 год.

Двегодишни студии (120 кредити)  за студентите запишани во периодот од 2012/2013 год. до 2017/2018 год.