Нови правилници и документи

 1. ДЕЛОВНИК за работа на Наставно – научниот совет на Економскиот факултет – Прилеп
 2. ПРАВИЛНИК ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОЕКТИ ФИНАНСИРАНИ ОД МЕЃУНАРОДНИ ПРОГРАМИ, ДОМАШНИ И/ИЛИ СТРАНСКИ ИНСТИТУЦИИ, ВЛАДИ ИЛИ ФОНДОВИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – БИТОЛА (ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ)
 3. УПАТСТВО за давање поддршка при конкурирање за проекти финансирани од меѓународни програми, домашни и/или странски институции, влади или фондови на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола (ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ)
 4. ЕТИЧКИ КОДЕКС НА ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ-ПРИЛЕП
 5. ПРАВИЛНИК ЗА ЕДИНСТВЕНИОТ КРЕДИТ ТРАНСФЕР СИСТЕМ И ПРЕМИНОТ ОД ЕДНА НА ДРУГА СТУДИСКА ПРОГРАМА, ОДНОСНО ОД ЕДНА НА ДРУГА ЕДИНИЦА НА УНИВЕРЗИТЕТОТ
 6. ПРАВИЛНИК ЗА ПОСЕБНИТЕ УСЛОВИ И ПОСТАПКАТА ЗА ИЗБОР ВО НАСТАВНО-НАУЧНИ, НАСТАВНО-СТРУЧНИ, НАУЧНИ, НАСТАВНИ И СОРАБОТНИЧКИ ЗВАЊА НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – БИТОЛА
 7. ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ НА ИЗДАВАЧКАТА ДЕЈНОСТ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” – БИТОЛА
 8. ПРАВИЛНИК ЗА МОБИЛНОСТ НА УНИВЕРЗИТЕТИТЕ ВО ЗЕМЈАТА И ВО СТРАНСТВО
 9. ПРАВИЛНИК ЗА ПОДДРШКА НА РАЗВОЈОТ НА НАДАРЕНИТЕ И ТАЛЕНТИРАНИТЕ СТУДЕНТИ
 10. ПРАВИЛНИК ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И СТРУЧНО УСОВРШУВАЊЕ НА ВРАБОТЕНИТЕ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ„СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” – БИТОЛА
 11. Правилник за утврдување и исплата на плати, надоместоци на плати и други примања на вработените на Економскиот факултет – Прилеп – пречистен текст
 12. ПРАВИЛНИК ЗА УСЛОВИТЕ, КРИТЕРИУМИТЕ И ПРАВИЛАТА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ И СТУДИРАЊЕ НА ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – БИТОЛА
 13. ПРАВИЛНИК ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОЕКТИ ФИНАНСИРАНИ ОД МЕЃУНАРОДНИ ПРОГРАМИ, ДОМАШНИ И/ИЛИ СТРАНСКИ ИНСТИТУЦИИ, ВЛАДИ ИЛИ ФОНДОВИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – БИТОЛА
 14. ПРАВИЛНИК ЗА УСЛОВИТЕ, КРИТЕРИУМИТЕ И ПРАВИЛАТА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ И СТУДИРАЊЕ НА ТРЕТ ЦИКЛУС СТУДИИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – БИТОЛА
 15. ПРАВИЛНИК ЗА УСЛОВИТЕ, КРИТЕРИУМИТЕ И ПРАВИЛАТА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ И СТУДИРАЊЕ НА ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – БИТОЛА
 16. П Р А В И Л Н И К За работењето на Центарот за научно-истражувачка работа
 17. П Р А В И Л Н И К за работењето на Центарот за професионални обуки и кариерен развој
 18. ПРАВИЛНИК ЗА УСЛОВИТЕ, КРИТЕРИУМИТЕ И ПРАВИЛАТА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ И СТУДИРАЊЕ НА ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – БИТОЛА (ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ)
 19. ПРАВИЛНИК ЗА УСЛОВИТЕ, КРИТЕРИУМИТЕ И ПРАВИЛАТА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ И СТУДИРАЊЕ НА ТРЕТ ЦИКЛУС СТУДИИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – БИТОЛА (ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ)
 20. ПРАВИЛНИК ЗА УСЛОВИТЕ, КРИТЕРИУМИТЕ И ПРАВИЛАТА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ И СТУДИРАЊЕ НА ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – БИТОЛА (ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ)
 21. СТАТУТ – ФАКУЛТЕТСКО СТУДЕНТСКО СОБРАНИЕ НА ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ – ПРИЛЕП
 22. УПАТСТВО ЗА ИЗРАБОТКА НА МАГИСТЕРСКИ ТРУД НА ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ СПОРЕД ПРАВИЛНИКОТ ЗА УСЛОВИТЕ, КРИТЕРИУМИТЕ И ПРАВИЛАТА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ И СТУДИРАЊЕ НА ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – БИТОЛА од 2018 година
 23. ПРАВИЛНИК ЗА СИСТЕМАТИЗАЦИЈА НА РАБОТНИТЕ МЕСТА НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” ВО БИТОЛА, ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ -ПРИЛЕП -ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ
 24. СТАТУТ НА ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ – ПРИЛЕП
 25. СТРАТЕГИЈА ЗА РАЗВОЈ НА ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ – ПРИЛЕП 2023-2028
 26. ПРАВИЛНИК ЗА ИЗРАБОТКА НА ЕЛАБОРАТИ ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА СТУДИСКИ ПРОГРАМИ
 27. ПРАВИЛНИК ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА КВАЛИТЕТ НА ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ – ПРИЛEП
 28. ПРАВИЛНИК ЗА АНГАЖИРАЊЕ СТРУЧЊАЦИ ОД ПРАКСА
 29. ПРАВИЛНИК ЗА ИМЗЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА РАБОТЕЊЕ НА ЦЕНТАРОТ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ ОБУКИ И КАРИРЕРЕН РАЗВОЈ
 30. ПРАВИЛНИК ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА СООДВЕТНИ РАБОТНИ УСЛОВИ НА НАСТАВНИОТ КАДАР
 31.  ПРАВИЛНИК ЗА МОЖНИТЕ НАЧИНИ ЗА ПРОВЕРКА НА ЗНАЕЊЕТО НА СТУДЕНТОТ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ  „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – БИТОЛА – 2023
 32. ПРАВИЛНИК ЗА УСЛОВИТЕ, КРИТЕРИУМИТЕ И ПРАВИЛАТА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ И СТУДИРАЊЕ НА ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – БИТОЛА – 2023
 33. ПРАВИЛНИК ЗА УСЛОВИТЕ, КРИТЕРИУМИТЕ И ПРАВИЛАТА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ И СТУДИРАЊЕ НА ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – БИТОЛА – 2023