Erasmus+ договори

Ред. бр. Институција
(Erasmus код)
Важност Номинација Област (факултет) Студенти Кадри
1 BG STARA-Z01 2014/15-2020/21 Зимски: 15.06.

Летен: 15.12.

ФБН

Ветерина

ВМШ

ЕФ

ТФ

3 х 5 месеци

(I, II, III циклус)

студирање

3 х 5 месеци

стажирање

3 х 5 дена настава

3 х 5 дена обука

2 BG PLOVDIV01 2014-2021 Зимски: 15.06.

Летен: 15.12.

Eкономија

Хотелиерство, ресторани и кетеринг

Туризам и угостителство

(ФТУ)

2х5 месеци

2х5 месеци

2х5 месеци

(I, II, III циклус)

6 х 5 дена настава

6 х 5 дена обука

3 BG VELIKO02 2017-2021 Само ЛЕТЕН: декември

Стажирање: цела година

ЕФ

ПФ

ФБ

Правен

ФИКТ

ТФБ

8 х 5 месеци

(I, II, III циклус)

6 х 5 настава

6 х 5 дена

обука

4 BG PLOVDIV09 2017-2021 Зимски: 30.06.

Летен: 31.12.

ЕФ

Менаџмент и администрација

Економија

6 х 5 месеци

(I, II циклус)

6 х 5 настава

6 х 5 дена

обука

5 BG VARNA04 2017-2021 Зимски: 15.06.

Летен: 30.11.

Економија

Бизнис и администрација

ИКТ

Туризам

(ФТУ)

2 х 5 месеци

(I, II, III циклус)

2 х 5 дена настава

1 х 5 дена обука

6 BG ROUSSE01 2018-2021 Зимски:30.06.

Летен: 15.11.

ЕФ – бизнис и администрација 8 х 5 месеци студирање

(I, II, III циклус)

2 х 5 месеци стажирање

4 х 5 дена настава

2 х 5 дена обука

7 BG SOFIA06 2019-2021 Зимски: 15.06.

Летен: 15.11.

ЕФ – енономски науки, бизнис и администрација 2 x 3 месеци студирање

(III циклус)

2 х 5 дена настава

1 х 5 дена обука

8 BG SVISHTO02 2019-2021 Зимски:31.07

Летен:30.10

ЕФ 5 х 5 месеци студирање

(I, II, III циклус)

5 х 5 месеци стажирање

5 х 5 дена настава

5 х 5 дена обука

9 CY LARNACA01 2014-2021 ////////////// Бизнис

(ФТУ)

/////////////////////////// 2 х 5 дена
10 CZ PRAHA02 2019-2021 Зимски: 15.06.

Летен: 15.11.

Економија

Бизнис и

администрација

(ФТУ)

2 х 5 месеци

(I, II циклус)

1 х 5 дена настава

1 х5 дена обука

11 D BAMBERG01 2017-2021 Зимски: 15.04.

Летен: 15.10.

Педагошки, социолошки науки

(ПФ)

Економски науки

(ЕФ)

Компјутерски науки

(ФИКТ)

2 х 10 месеци

(I, II циклус)

1 х 5 дена
12 F NICE01 2014-2020/21 Зимски: 15.04.

Летен: 30.09.

Економски науки Менаџмент

(ЕФ)

2 х 10 месеци

2 х 10 месеци

(I циклус)

1 х 5 дена
13 F LILLE11 2017-2021 Зисмки: 15.05.

Летен: 15.10.

Политички науки

Меѓународни односи

(Правен факултет)

2 х 5 месеци

(I, II, III циклус)

1 х 5 дена настава

1 х 5 дена обука

14 G IOANNINA01 2015-2021 Зимски: 15.06.

Летен: 30.11.

Економски науки

Бизнис и администрација (ЕФ)

2 х 5 месеци

(I, II циклус)

1 х 5 дена
15 HR RIJEKA01 2015-2020/21 Зимски: 10.06.

Летен: 10.11.

Туризам

Бизнис и администрација (ФТУ)

2 х 5 месеци

(I, II циклус)

2 х 5 дена
16 HR DUBROVN01 2014-2021 Зимски: 01.06.

Летен: 15.11.

Маркетинг и менаџмент

(ЕФ)

2 х 5 месеци

(I, II циклус)

2 х 5 дена

(настава)

2 х 5 дена (обука)

17 HR SPLIT01

Faculty of Economics

2014-2021 Зимски: 15.05.

Летен: 15.10.

Бизнис и администрација

Економија

(ЕФ)

Туризам

(ФТУ)

ИКТ

(ФИКТ)

3 х 5 месеци

(I, II циклус)

1 х 5 дена (настава)

1 х 5 дена (обука)

18 HR GOSPIC01 2015-2021 Зимски: 15.06.

Летен: 15.12.

Бизнис и администрација

(ЕФ)

Сообраќај

(ТФБ)

5 х 5 месеци

(I, II циклус)

5 х 5 месеци

(I, II циклус)

10 х 5 дена

(настава)

2 х 5 дена (обука)

19 I FOGGIA03 2014-2021 Зимски: 01.07.

Летен: 30.11.

Правен

ЕФ

ПФ

ВМШ

2 х 10 месеци

2 х 10 месеци

2 х 10 месеци

2 х 10 месеци

(I, II циклус)

/////////////////
20 PL CZESTO02 2019-2021 Зимски: 15.06.

Летен: 30.11.

Економски факултет

Правен факултет

2 х 5 месеци

(I, II, циклус)

2 х 3 месеци стажирање

2 х 5 месеци

(I циклус)

2 х 3 месеци стажирање

2 х 5 месеци

2 х 3 месеци стажирање

6 х 5 дена настаава

6 х 5 дена обука

21 PL SZCZECI02 2014-2020 Зимски: 31.05.

Летен: 30.11.

Туризам и угостителство

Бизнис и менаџмент

(ФТУ)

2 х 5 месеци

(I, II циклус)

2 х 5 месеци

(I, II циклус)

1 х 5 дена

1 х 5 дена

22 PL WARSZAW17 2015-2021 Зимски: 30.07.

Летен: 15.11.

Бизнис и администрација

Правни науки

(ФТУ)

2 х 6 месеци

(II циклус)

2 х 5 дена
23 PL WARSZAW05 2020- 2021 Зимски:01.06. Летен:15.11. Економски факултет 3 х 5 месеци студирање (I, II циклус) 2 х 5 дена настава 1 х 5 дена обука
24 PL OPOLE01 2015-2021 Зимски: 15.06.

Летен: 15.12.

Економија

Финансии

Менаџмент

Просторна економија

Логистика

(ФТУ)

4 х 10 месеци

(I, II циклус)

(I циклус)

(I циклус)

2 х 5 дена
25 PL OPOLE01 2017-2021 Зимски: 15.06.

Летен: 15.12.

Економија

Менаџмент и администрација

(ЕФ)

2 х 5 месеци

(I, II, III циклус)

2 х 5 дена
26 PL WROCLAW03 2018-2021 Зимски: 10.07.

Летен: 10.12.

ЕФ 2 х 5 месеци студирање

(I, II циклус)

2 х 5 дена (настава)

2 х 5 дена (обука)

27 PL KATOWIC02 2019-2021 Зимски:31.07

Летен:30.10

ЕФ 2 х 5 месеци студирање

(I, II, III циклус)

2 х 5 месеци стажирање

3 х 5 дена настава
28 RO CLUJNAO01 2015-2020 Зимски: 01.07.

Летен: 01.11.

Економски науки (ЕФ) 2 х 5 месеци

(I, II, III циклус)

2 х 5 дена
29 RO ALBAIU01 2019-2021 Зимски: 30.06.

Летен: 15.12.

Економски факултет 5 х 5 месеци студирање

5 х 5 месеци стажирање

(I, II циклус)

3 х 5 дена настава

3 х 5 дена обука

30 RS NIS01 2019-2021 Зимски: 20.05.

Летен: 20.10

Економски факултет 5 х 5 месеци студирање 3 х 5 дена настава

3 х 5 дена обука

31 SK NITRA02 2019-2021 Зимски: 20.05.

Летен: 20.10

Економски факултет 5 х 5 месеци студирање 3 х 5 дена настава

3 х 5 дена обука

32 SI CELJE10 2015-2021 01.12. ЕФ

ФТУ

ФБ

/////////////////////// 3 х 5 дена

3 х 5 дена

3 х 5 дена

33 SI MARIBOR01 2017-2021 Зимски: 01.06.

Летен: 01.11.

ФТУ

Eкономија

2 х 5 месеци 1 х 5 настава

1 х 5 обука

34 SI MARIBOR01 2019-2021 Зимски: 01.06.

Летен: 01.11.

ПФБТ

Општествени науки

4 х 10 месеци студирање

(I, II, III циклус)

2 х 5 дена настава
35 TR AFYON01 2021-2027 Зимски: 30.07.

Летен: 30.11.

Економија

Бизнис и администрација

6 х 10 месеци студирање

4 х 10 месеци стажирање

4 х 7 дена настава

4 х 7 дена обука

36 TR CANKIRI01 2022-28 Зимски: 02.05.

Летен: 30.09.

4 x 4 месеци студии 2 x 7 дена настава

2 x 5 дена обука

37 TR TEKIRDAG01 Зимски: 15.04.-15.07

Летен: 15.04-15.11.

Економија

Финансии

Бизнис, менаџмент, администрација

(ЕФ)

2х6 месеци

2х6 месеци

2х6 месеци

(I, II, III циклус)

9 х 5 дена

(настава)

9 х 5 дена (обука)

38 TR EDIRNE01 2016-2021 Зимски: 01.07.

Летен:30.12.

ЕФ

ФТУ

ФИКТ

Само I циклус:

8 х 5 месеци студирање

2 х 5 дена настава

2 х 5 дена обука

39 TR ADANA02 2018-2021 Зимски: 15.06.

Летен: 15.11.

Економски факултет 4 х 6 месеци студирање 2 х 5 дена настава

2 х5 дена обука

40 TR TEKIRDA01 2019-2021 Зимски: 15.04. – 15.07

Зимски: 15.04. – 15.11.

Економски факултет – Политички науки и јавна администрација 3 х 10 месеци

(I циклус)

2 х 5 дена настава

2 х 5 дена обука

41 UK WOLVERH01 2017-2021 ///////////// Меѓународни односи

Европски студии (ЕФ)

///////////////////////////// 2 х 5 дена