Издавачка дејност

Еден дел од резултатите што произлегуваат од научноистражувачката и наставно-образовната работа се објавуваат во разни монографски или периодични публикации и на таков начин и се презентираат на пошироката јавност. Таква публикација е и Годишникот на Факултетот, којшто се издава над петнаест години.
Својата издавачка презентација Факултетот ја остварува најчесто самостојно, но и во соработка со другите издавачи од земјата.