Проф д-р Каролина Илиеска

Редовен Професор

Консултации Понеделник 9ч-11ч; Вторник 10ч30мин-12ч 30мин

Кадар
 • Деловно комуницирање
 • Маркетинг
 • Маркетинг на услужни дејности
 • Меѓународен маркетинг
 • Е-маркетинг комуникации
 • Маркетинг комуникации
 • Е-Маркетинг

Силабас Деловно комуницирање напредно ниво Втор циклус

Силабас Е-маркетинг Втор циклус

Силабас Маркетинг напредно ниво Втор циклус

Силабас Маркетинг комуникации Втор циклус

Силабас Маркетинг Прв циклус

Силабас Маркетинг на услужни дејности Прв циклус

РЕФЕРАТ ЗА ИЗБОР

ОДЛУКА ЗА ИЗБОР

Биографија

Презиме…………Илиеска

Име………………..Каролина

Родена….04 октомври 1967 година

Место на раѓање……Штип, Република Македонија

Области на научен интерес: Маркетинг, Истражување на пазарот, Маркетинг информационен систем и Маркетинг на услужни дејности

 

Наставно-научно звање:

Редовен професор

Научно -истражувачки опус:

-партиципација на 4 меѓународни конгреси, 105 меѓународни научни собири и меѓународни конференции, 34 меѓународни симпозиуми и советувања, објавени 27 трудови во домашни и странски списанија и 11 трудови во домашни и странски годишници

 Учебници:

 1. Илиеска, К.,Ристеска, А., :”Истражување на пазарот”, Битола, 2002 год.
 2. Илиеска,К.,Ристеска,А.,Миладиноски,С.,:”Маркетинг информационен систем”, Битола, 2002 год.
 3. Илиеска,К.„Маркетинг на услуги“, Битола, 2009
 4. Илиеска,К., Ристеска,А.,: „Маркетинг“, Битола, 2014

Студиски престои1.Во периодот од 10/03-10/04/1999 година престојував на универзитетот Рен 1, на Институтот за француско-јапонски менаџмент, Рен, Република Франција2. Во периодот од 25/10–25/11/2000 година престојував на Универзитетот “Софија Антиполис”, на Економскиот факултет, департман за маркетинг, Ница, Република Франција3.Во периодот од 02/11– 22/11/2001 год. престојував на Универзитетот “Слобода”, на Економскиот факултет и Школата за бизнис, Брисел, Белгија4.Во периодот 1/11-15/11/2002 год. престојував на Универзитетот за Национално и Светско Стопанство, Факултет за управување и информатика, Софија, Р. Бугарија  5. Во периодот 27/10 –15/11/ 2003 год, престојував како визитинг професор на Меѓународната Академска Асоцијација, Кримски Институт за Економија, Софија, Р. Бугарија

Учество во меѓународни проекти:1.Во периодот од 29/10-29/11/1999 година го реализирав Темпус-Фаре проектот за индивидуална мобилност во Универзитетот Анже на Еконмскиот факултет, департман за маркетинг-менаџмент, Анже, Република Франција.2.Во периодот од 15/06 2005 год – 17/06/ 2005 год. престојував на Универзитетот Македонија, Солун, Грција во рамките на проектот Темпус ЈЕП 18046 -20033.Во периодот од 08/ 02/2006 год. – 10/ 02/2006 год. престојував на Универзитетот Македонија, Солун, Грција во рамките на проектот Темпус ЈЕП 18046 -2003

Предавања во странство:1. Одржав предавање на тема: “Маркетиншки информации и маркетиншки истражувања”, за време на студискиот престој  во периодот 1/11-15/11/2002год.на Универзитетот за Национално и Светско Стопанство, Факултет за управување и информатика, Софија, Р. Бугарија

Одржани предавања на семинари1.”Маркетинг информациониот систем-база за квалитетен маркетинг менаџмент”, Едукативен семинар:”Денови на кариерата”, АИЕСЕЦ, Економски факултет-Прилеп, 15-17, мај, 2001год.

Членство во издавачки борд и редакционен совет1.Член во издавачкиот борд и Редакцискиот совет на списанието “Маркетинг & Менаџмент во Нова Европа”, во издание на Бугарската Асоцијација по Маркетинг 2.Член во научен совет на списанието “GeoPolitika”, Associatia de Geopolitika”, Romania, Anul VII nr. 29 (1/2009)