Проф д-р Татјана Спасеска

Редовен Професор

Консултаци: вторник и четврток од 09:00 до 11:00 часот.