Проф д-р Татјана Спасеска

Вонреден Професор

Консултации Среда од 10-12 и четврток од 10-12 часот.

Кадар
 • Сметководство
 • Банкарско смедководство
 • Финансиски пазари и институции
 • Банки и банкарски системи
 • Инвестициско банкарство
 • Менаџерско сметководство-напредно ниво
 • Пазар на капитал и финансиски институции
 • Пазар на капитал и берзанско работење
 • Финансиски менаџмент
 • Банкарство

1. “Берзата како најзначаен сегмент на пазaрот на капитал”, дипломска работа,септември 2004 година
2. “Сметководствените информации како клучен фактор на деловното одлучување и унапредување на процесот на работењето”, магистерски труд, 2008
3. “Улогата и значењето на финансиските деривати на финансискиот пазар”, Зборник на трудови на Меѓународната научна конференција на тема “Предизвиците на новата економија” , Охрид, 2007 (во коавторство со проф.д-р Гордана Витанова)
4. “Пазарот на пари во Република Македонија I и II”, објавен во списанието Економија и бизнис 2006 год. (во коавторство со проф.д-р Гордана Витанова)
5. “Неопходни услови за функционирање на пазарот на капитал”, Зборник на трудови, Друштвото за наука (во коавторство Анета Ристеска)
6. “Улогата и значењето на берзите во услови на глобализација”, Зборник на трудови, Друштвото за наука (во коавторство со Анета Ристеска)
7. “Системот на активности во функција на поефикасно деловно одлучување”, Зборник на трудови(во печат), Друштво за наука (во коавторство со проф.д-р Гордана Витанова)
8. “Систем “Just–in–time”-“точно навреме”, Зборник на трудови(во печат), Друштво за наука (во коавторство со проф.д-р Гордана Витанова)
9. “Управување со ризикот преку инвестирање во портфолио на хартии од вредност”, Зборник радова, Економски факултет – Суботица, 2007 год. (во коавторство со проф.д-р Гордана Витанова)
10. “Менаџирање со ризиците на финансиските пазари во глобалната економија”, “Зборник на трудови на Меѓународната научна конференција на тема Бизнисот и глобализацијата” , Охрид, 2007 (во коавторство со проф.д-р Гордана Витанова и Анета Ристеска).
11. “Cost Quality Management”, EcoTrend – European Developments and Globalization, Faculty of Economics, „Constantin Brâncuşi” University of Tg-Jiu, 2008(во коавторство)
12. Merenjeperformansa u funkcijiunapredjenjaprocesaupravljanja,SM 2009 – Strategijskimenadžment i sistemi podrške odlučivanju u strategijskom menadžmentu, Subotica, 2009, (во коавторство)
13. Total Quality Management – Success Paradiggm in Terms of Globalization, V Majska konferencija o startegijskom menadzmentu, Bor, 2009, (во коавторство)
14. Challenges of management accounting in a new business environment,International conference – The Economy and business in post-recesion, Faculty of Economics – Prilep, 2010
15. Balanced Scorecard as a Strategic Management Tool,16th International Scientific Conference SM2011, Strategic Management and Decision Support Systems in Strategic Management, Book of Abstracts, Faculty of economics-Subotica, 2011
16. Balanced Scorecard as a Strategic Management Tool,International Journal of Strategic Management and Decision Support Systems in Strategic Management, University of Novi Sad, Faculty of economics-Subotica, Vol.17 No. 1, 2012
17. Opportunities for financing the small and medium-size businesses in the Republic of Macedonia through issuing long-term securities, 1 st REDETE Conference, Economic Development and Entrepreneurship in Transitional Economies:A Review of Current Policy Approaches, Conference Procedings, Faculty of Economics, University of Banja Luka, Republic of Srpska, Bosna and Hercegovina, 2011
18. Истраживањенивоа имплементација стратешке техникие менаџерског рачуноводства у македонских компанија, Анали Економског факултета у Суботици, 2012
19. Researching the Level of Implementation of Strategic Techniques in Management Accounting and Their Influence on the Financial Performances of the Macedonian Corporation in Terms of Crisis, 17th International Scientific Conference SM2012, Strategic Management and Decision Support Systems in Strategic Management, Book of Abstracts, Faculty of economics-Subotica, 2012
20. Research the information for the sources of financing the small and medium businesses in the Republic of Macedonia, VIII Majskakonferencija o startegijskommenadzmentu, Bor, 2012
21. Financing of Projects of Local Self Government Units trough the Issuance of Municipal Bonds, VIII Majskakonferencija o startegijskommenadzmentu, Bor, 2012
22. Улогата на малите и средни бизниси во намалување на невработеноста, со посебен осврт на Република Македонија, Анета Ристеска, Татјана Спасеска, Фанка Ристеска, International scientific conference, Migration and Labour Market, Montana Palace – Krushevo, Macedonia, October 19-20,2012
23. COST QUALITY MANAGEMENT – IMPERATIVE FOR COMPETITIVE ADVENTAGE, TatjanaSpaseska, GordanaVitanova, FankaRisteska, 1 –st International Conference “South East European Countries toward European Integration”, UNIVERSITETI “ALEKSANDËR XHUVANI”, FAKULTETI EKONOMIK, ELBASAN, October 2012
24. Challenges of Management accounting in Republic of Macedonia, 14-ти Симпозиум на Сојузот на сметководители, Конвергенција на основите на финансиското известување во услови на еконoмска криза и позиционирање на сметководствената професија во рамките на овој процес, ноември 2012
25. CHALLENGES IN LOCAL GOVERNMENT UNITS PROJECT FINANCING WITH PARTICULAR REFERENCE TO THE REPUBLIC OF MACEDONIA, Third International Scientific Conference “Economy and Integration”, ICEI 2013, “Using Knowledge to Move from Recession to Prosperity”, Conference Proceedings, University in Tuzla, Faculty of Economics, 6-th – 7-th, December 2013, Tuzla, Bosnia and Hercegovina, 2013
26. Management’s Awareness for Implementation of Contemporary Accounting Concepts in Republic of Macedonia, TEM Journal – Volume 3/Number 1/2014, p.63-67
27. LIFE INSURANCE IN REPUBLIC OF MACEDONIA – LUXURY OR NECESSITY, TEM Journal – Volume 3/Number 2/2014
28. PERSPECTIVES AND OPPORTUNITIES FOR THE IMPLEMENTATION OF THE ACTIVITY-BASED COSTING SYSTEM IN REPUBLIC OF MACEDONIA, UCB Annals of Constantin Brancusi No 2/2014 Economy Series
29. ANALYSIS OF SAVING WITH THE POPULATION OF REPUBLIC OF MACEDONIA-CONDITIONS AND PERSPECTIVES, UCB Annals of Constantin Brancusi No 2/2014 Economy Series
30. Alternative sources of SME’s Financing in Republic of Macedonia, International Conference, SMEs Development and Innovation: Building Competitive Future of South-Eastern Europe, Ohrid, 3-4 October, 2014, Macedonia
31. Analysis of SME’s Financing in the Republic of Macedonia-Conditions and Perspectives,UCB Annals of Constantin Brancusi No 3/2014 Economy Series
32. Quality Management – Imperative for Competitive Advantage, HORIZONS International Scientific Journal, Series A Social Sciences Humanities, Year X, Volume 14, September 2014
33. Financing of Business Entities in Republic of Macedonia Through Issue of Bonds, UCB Annals of Constantin Brancusi Economy Series, No 1 Volume 1 1/2015
34. Leasing arrangements as a form of financing business entities in Republic of Macedonia, UCB Annals of Constantin Brancusi Economy Series, No 1 Volume 2/2015
35. Comparative Analysis of the Life Insurance in Republic of Macedonia and Republic of Serbia, UCB Annals of Constantin Brancusi Economy Series, No 1 Volume 6/2015
36. Internationalization of SMEs – Case in Republic of Macedonia, UCB Annals of Constantin Brancusi, Economy Series, No 1/2016
37. Contemporary trends in banking in Republic of Macedonia, XXI Internacionalni naučni skup SM 2016
Strategijski menadžment i sistemi podrške odlučivanju u strategijskom menadžmentu, Faculty of Economics-Subotica, Serbia, 2016
38. Analysis of Knowledge about Capital Market Activities in Republic of Macedonia, Ekonomika, Nis, Serbia, No 2/2016
39. The importance of SMEs innovation for improving the competitiveness of the Republic of Macedonia , International May Conference on Strategic Management – IMKSM 2016, Serbia
40. The Impact of Macedonian Stock Exchange Performance on Economic Growth in Republic of Macedonia, “INTERNATIONAL BALKAN AND NEAR EASTERN SOCIAL SCIENCES CONFERENCE SERIES (IBANESS) Prilep, Macedonia, October 29-30, 2016
41. The Impact of Macedonian Stock Exchange Performance on Economic Growth in Republic of Macedonia, Balkan and Near Eastern Journal of Social Science, 2017:03(03)
42. SME’s and Innovation-Case of Macedonia, UCB Annals of Constantin Brancusi, Economy Series, No 6/2016
43. Entrepreneurship And SMEs In Republic Of Macedonia, “INTERNATIONAL BALKAN AND NEAR EASTERN SOCIAL SCIENCES CONFERENCE SERIES (IBANESS) Edirne, Turkey, March, 2017
44. Determinants of Banks’ Profitability in Republic of Macedonia, Annals of the „Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Economy Series, Issue 2/2017
45. Credit Risk Management in Banking Institutions in Republic Of Macedonia, International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series IV. IBANESS Congress Series-Russe / BULGARIA April 08-09, 2017
46. The Role and the Importance of the Financial Management and Control System in Functioning the Public Sector in RM, International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series IV. IBANESS Congress Series-Russe / BULGARIA April 08-09, 2017
47. CONTEMPORARY FINANCING MODELS OF INRFASTRUCTURAL PROJECTS WITH PARTICULAR REFERENCE TO PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP IN MACEDONIA, 5th Scientific Conference with International Participation “Economy of Integration” ICEI 2017, THE ROLE OF ECONOMIC THOUGHT IN MODERN ENVIRONMENT, Tuzla, Bosnia and Hercegovina, 2017
48. CHALLENGES IN CAPITAL MARKET DEVELOPMENT IN REPUBLIC OF MACEDONIA, 5th Scientific Conference with International Participation “Economy of Integration” ICEI 2017, THE ROLE OF ECONOMIC THOUGHT IN MODERN ENVIRONMENT, Tuzla, Bosnia and Hercegovina, 2017
49. Profitability Analysis of the Banking Sector in Republic of Macedonia, VIII. Internatonal Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series – Plovdiv / Bulgaria, 2018
50. Profitability Analysis of the Banking Sector in Republic of Macedonia, Balkan and Near Eastern Journal of Social Sciences, 2018: 04 (04)
51. Supply Chain Management – Models and New Trends, IX Internatonal Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series – Edrene, Turkey, 2018
52. Supply Chain Management – Models and New Trends, Balkan and Near Eastern Journal of Social Sciences, 2018: 04 (04)
53. Simple OLG Model Explained with Numerical Example in MATLAB IX Internatonal Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series – Ohrid, Macedonia, 2018
54. The Effects of Mandatory Listing on Capital Market Development in Republic of Macedonia, XI. IBANESS Congress Series – Tekirdag / Turkey, 2019
55. Supervision of Banking Institutions in the Function of the Stability of the Financial System XII. IBANESS Congress Series on Economics, Business and Management – Plovdiv / Bulgaria, 2019
56. Perspectives of Investment Banking in the Republic of North Macedonia, XII. IBANESS Congress Series on Economics, Business and Management – Plovdiv / Bulgaria, 2019
57. Harmonization of Public Procurement Legislation in the Republic of North Macedonia with the EU Law, a never ending process, International Scientific Conference: Towards a Better Future, Faculty of Law, St.Kliment Ohridski University-Bitola, Republic of North Macedonia, 2019
58. MACROECONOMIC DETERMINANTS OF STOCK MARKET DEVELOPMENT: EVIDENCE FROM THE MACEDONIAN STOCK ЕXCHANGE, 6th Scientific Conference with International Participation “Economy of Integration” ICEI 2019, (E)MIGRATIONS AND COMPETITIVENESS OF SOUTH-EASTERN EUROPEAN COUNTRIES, 2019
59. Analyzing Financial Transactions Using Graph Databases, International conference on Applied Internet and Information Technologies, Zrenjanin, Serbia, 2019
60. BANK LOANS VS THE BUSINESSES FUNDING THROUGH THE ISSUE OF SECURITIES: EVIDENCE FROM MACEDONIA, 11th International Conference, Digital Transformation of the Economy and Society: Shaping the Future, Prilep, 2019
61. Implementation of Basel III: Challenges for Macedonian Banks, XIII. IBANESS Congress Series on Economics, Business and Management – Tekirdag / Turkey, 2019
62. The Impact of COVID-19 on the Stock Markets: Evidence from North Macedonia, Balkan and Near Eastern Journal of Social Sciences, 2020: 06 (04)
63. Assessing the Impact of Covid-19 Pandemic on Businesses in the Old Prilep Bazaar, Balkan and Near Eastern Journal of Social Sciences, 2021: 07 (01)
64. Perspectives of Investment Funds in the Republic of North Macedonia, XV. IBANESS Congress Series on Economics, Business and Management – Plovdiv/ Bulgaria, 2021
65. Analysis of Private Transfers in the Balance of Payments of Republic of North Macedonia in the period of 2015-2020, Annals of the „Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Economy Series, Issue 6/2021

ОДЛУКА

РЕФЕРАТ

Биографија

Татјана Спасеска е родена на 24 мај 1981 година во Прилеп, со постојано место на живеење на улица “Поп Спасе Игумен”бр.4 во Прилеп. Додипломските студии ги завршува на 28 септември 2004 год. на Економскиот факултет – Прилеп (насока сметководство, финансии и ревизија) со просечен успех 9.47. Веднаш после дипломирањето, студиите ги продолжува на последипломскиот студиум Бизнис, администрација МБА – менаџмент на Економскиот факултет-Прилеп, а испитите ги завршува во предвидениот рок со просечна оценка 9.90. Магистрира на 21 април 2008 год. на тема “Сметководствените информации како клучен фактор на деловното одлучување и унапредување на процесот на работењето”. Од 2003 год. до 2008 год. беше ангажирана како демонстратор на предметите финансиско сметководство I, финансиско сметководство II, даночно и банкарско сметководство и државно сметководство и сметководство на непрофитни организации. Во 2008 год. е избрана за соработник во звање асистент по група сметководствени дисциплини.

Во академската 2013 година, односно на 15.09.2013 год. сум избрана во доцент на Економскиот факултет во Прилеп во областите сметководство и финансии, и до денес активно учествувам во изведувањето на наставата на Економскиот факултет.

Исто така, од академската 2017 година сум избрана за Секретар на Катедрата Сметководство, финансии и ревизија на Економскиот факултет во Прилеп.

Активно го познавам англискиот  јазик и имам одлични познавања од Windows XP Professional, Microsoft Office XP, Internet и сл.

Други професионални ангажмани

 • Секретар на Катедрата за Сметководство, финансии и ревизија, 2016-2018 год.
 • Продекан за меѓународна соработка 2018-/

Книги

Банкарско сметководство, Универзитет “Св.Климент Охридски” – Битола, Економски факултет – Прилеп, 2018

Престои

 1. Tempus Joint European Project JEP_41077_2006 „Joint Master for South-East Europe in Economics and management Science Program“, Удине, Италија во периодот од 1.3.2009 до 15.3.2009 година
 2. Erasmus +, STAFF MOBILITY FOR TEACHING, Namik Kemal University, Tekirdag, Turkey, 16.05.2016-20.05.2016

Други професионални активности и ангажмани

 • Tempus Joint European Project JEP_41077_2006 „Joint Master for South-East Europe in Economics and management Science Program“, Удине, Италија во периодот од 1.3.2009 до 15.3.2009 година
 • Erasmus +, STAFF MOBILITY FOR TEACHING, Namik Kemal University, Tekirdag, Turkey, 16.05.2016-20.05.2016
 • Проект за повеќедимензионалното интернационално рангирање на Универзитетите U-Multirank, финансирано од Европската комисија, 2013 година
 • “УКЛО за заедницата” – заеднички мултидисциплинарен апликтивен проект во соработка на учесници од Економски факултет – Прилеп, Технички факултет – Битола, ОУ „Елпида Караманди“ од Битола и ОУ „Кире Гавриловски-Јане“ од Прилеп, во летниот семестар 2018/2019 год..
 • Учесник на истражувачки проект под работен наслов: „Влијанието на Ковид-19 пандемија вр малите и микро бизниси во старата Прилепска чаршија”, Економски факултет – Прилеп и Регионална занаетчиска комора Прилеп (01.08.2020 – 30.11.2020)
 • член на Комисијата за самоевалуација на Економски факултет-Прилеп;
 • член во комисија за изработка на Елаборат за студската програма по Финансии за трет циклус на студии Економски факултет-Прилеп;
 • член на работната група за усогласување на Статутот и општите акти на Економскиот факултет – Прилеп со Законот за високо образование
 • член во Македонското научно друштво – Битола;
 • член во редакцискиот одбор на информативното списание “Еквилибриум” во издание на Економскиот факултет – Прилеп;
 • Член на програмскиот одбор на 6th Scientific Conference with International Participation “Economy of Integration” ICEI 2019, (E)MIGRATIONS AND COMPETITIVENESS OF SOUTH-EASTERN EUROPEAN COUNTRIES, Tuzla, Bosnia and Hercegovina, 2019
 • Член на програмскиот одбор на 11th International Conference, Digital Transformation of the Economy and Society: Shaping the Future, Prilep, 2019
 • член на научен одбор на серија меѓународни научни конференции International Balkan and Near Eastern Congress Series on Economics (IBANESS), Tekirdag, Turkey;
 • член на научен одбор на научното списание Papers on Social Sciences (Sosyal Bilimler Metinleri) Tekirdag, Turkey
 • Член на организацискиот одбор на серијата на меѓународни научни конференции под наслов “INTERNATIONAL BALKAN AND NEAR EASTERN SOCIAL SCIENCES CONFERENCE SERIES (IBANESS)
 • Член на организацискиот одбор на Меѓународната научна конференција под наслов “Миграцијата и пазарот на трудот”во организација на Здружението за организирање на Мариовско-Мегленски културни средби-Прилеп
 • Модератор на сесија (SESSION CHAIR) на меѓународната научна конференција Digital Transformation of the Economy and Society: Shaping the Future, Октомври 2019, Економски факултет-Прилеп, Република Македонија
 • Модератор на сесија (SESSION CHAIR) на меѓународната научна конференција (XIII International Balkan and Near Eastern Congress Series on Economics, Business and Management, October 2019), Текирдаг, Турција
 • Модератор на сесија (SESSION CHAIR) на меѓународната научна конференција (XIII International Balkan and Near Eastern Congress Series on Economics, Business and Management, March 2019, Текирдаг, Турција
 • модератор на меѓународна конференција International Balkan and Near Eastern Congress Series on Economics, Business and Management, Edrene, Turkey, 2018 година
 • Модератор на сесија (SESSION CHAIR) на меѓународната научна конференција (International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series, October 2016), Прилеп, Република Македонија
 • Модератор на сесија (SESSION CHAIR ) на меѓународната научна конференција International Conference: The Economy and Business in Post-Recession, October 2010, Прилеп, Република Македонија