Проф. д-р Драгица Оџаклиеска

Декан

Проф. д-р Татјана Спасеска

Продекан за меѓународна соработка и развој

Проф. д-р Маргарита Јанеска

Продекан за материјално финансиски прашања

Проф. д-р Никола Димески

Продекан за настава