Пензионирани професори

Проф. д-р Гордана Трајкоска

Проф. д-р Славица Роческа

Проф. д-р Гордана Витанова

Проф. д-р Димко Кокароски

Проф. д-р Љупчо Печијарески

Проф. д-р Сузана Талеска