Промоција на магистри и дипломирани економисти – 14.12.2018 год

Прв академски час Економски факултет – Прилеп 2018 год.

Работилница за генерирање на идеи за социјално претприемништво

Прва одбрана на двоен докторат на УКЛО

Свечен час – Академска 2017-2018 год.

Економски факултет прилеп – Отворен ден – 06.04.2017 год.

International Conference SEMs DEVELOPMENT And Innovation: Building Competitive Future of South – Eastern Europe

International Conference SEMs DEVELOPMENT And Innovation: Building Competitive Future of South – Eastern Europe

Промоција на магистри и дипломирани економисти – 30.04.2014

Економски факултет прилеп – Отворен ден

Прослава организирана за новите студенти

Амбасадор др. Роберт Кирнаг – Искуствата на Република Словачка во процесот на пристапот кон ЕУ, вклучуваjќи ги реформите

Амбасадор др. Роберт Кирнаг – Искуствата на Република Словачка во процесот на пристапот кон ЕУ, вклучуваjќи ги реформите

Промоција на магистри и дипломирани економисти – 17.12.2012

“Големи компјутери за големи проблеми” Доц.д-р Атанас Мишев, Факултет за информатички науки и компјутерско инжинерство, УКИМ, Скопје

“Економијата и бизнисот” Трифун Костовски

Промоција на програмата за мобилност на студенти ERASSMUS MUNDUS