Проф д-р Марјан Ангелески

Редовен Професор

Консултации Понеделник 9:30-11:30; Петок 9:30-11:30

Кадар
 • Електронски бизнис
 • Проектен менаџмент
 • Е-бизнис менаџмент

Реферат и одлука за избор

Биографија

Д-р Марјан Ангелески е роден на 21.06.1976 година во Прилеп, каде што го завршува основното и средното гимназиско образование. Дипломирал на Природно – математичкиот факултет во Скопје. Магистрира на Економскиот факултет во Прилеп со одбраната на магистерскиот труд на тема „Значењето на електронскиот бизнис за успешно работење на организациите“ на студиите по Бизнис администрација – МБА менаџмент – фокус информациска технологија и менаџмент, а со одбраната на докторската дистертација на тема „Стратегиски аспекти на електронскиот бизнис и е-подготвеноста на претпријатијата во Република Македонија“ се стекнува со звањето доктор на економски науки. Од 2010 година, е наставник во звање доцент на Економскиот факултет – Прилеп, а од 2015 година, е наставник во звање вонреден професор. Од октомври 2010 год. до октомври 2015 год. д-р Марјан Ангелески ја обавува функцијата продекан за настава на Економскиот факултет – Прилеп, а од октомври 2015 год. е избран за проректор за настава на Универзитетот Св. Климент Охридски – Битола.

Д-р Марјан Ангелески ја реализира наставата на следниве наставни дисциплини на Економскиот факултет – Прилеп:

 • електронски бизнис и проектен менаџмент на прв циклус студии
 • е-бизнис менаџмент и проектен менаџмент – напредно ниво на втор циклус студии
 • менаџмент на трет циклус студии

Од страна на Одборот за акредитација и евалуација на високото образование е акредитиран за ментор на трет циклус студии на студиската програма “менаџмент” и акредитиран за ментор на втор циклус студии.

Книги

1. Проектен менаџмент – учебник, 2018 (во коавторство со проф. д-р Маргарита Јанеска) во издание на Универзитетот Св. Климент Охридски – Битола;

Престои

Учество на семинари, работилници, обуки и проекти:

 • EU Twinning Project “Developing cooperation between higher education institutions, the private sector and relevant public bodies” (MK 13 IPA SO 01 16 R);
 • External evaluation of the higher education sector in the Republic of Macedonia, Post evaluation workshop, Institutional Evaluation Programme, Skopje, 19 April, 2018
 • 11th EUA-CDE Annual Meeting, Excellence through Diversity: Doctoral education in a globalised world, University of Ljubljana, Ljubljana, Slovenia, 07 – 08 June 2018;
 •  “Состојби и перспективи во високото образование и науката“, МАНУ, Скопје, Македонија, 10 октомври 2016 год. излагање на тема: “Критериуми и фактори за успех на студентите во високото образование од перспектива на академскиот кадар во Република Македонија”, врз основа на истражување реализирано во коавторство со проф. д-р Славица Роческа и проф. д-р Димитар Николоски
 • 9th EUA-CDE Annual Meeting, Doctoral Education: a dilemma of quality and quantity?, Rovira i Virgili University, Tarragona, Spain,  16 – 17 June 2016;
 • Семинар за квалитет во високото образование, Универзитет на Југоисточна Европа – Тетово, 3 јуни 2016 год.;
 • Workshop for Institutions – Coordinated evaluation of higher education institutions in the Republic of Macedonia, Institutional Evaluation Programme, Skopje, 18 May 2016
 • CEI Cooperation Fund – International conference: “SMEs development and Innovation: Building competitive future of South-Eastern Europe”, Ref. No. 1202.043-14, 2014;
 • Swiss Contact – Increasing Market Employability (IME) Project, Researcher and Co-author of the Market Sector Report on Creative Industries (ICT Software), July 2014 – October 2014;
 • Research project – Innovation policy learning from Norway in Western Balkans, WBinNO, The Research Council of Norway, 2011-2014;
 • PMB Meeting and Consortium Workshop at the premises of the University Nice Sophia Antipolis (UNICE), “DOCSMES” TEMPUS 07-11 July 2013, Nice, France
 • Dissemination of the Partial Project and PhD Program Results at the premises of DARDANIA University, Prishtina, Kosovo, October 1st, 2012;
 • Workshop in Tirana, Tempus Project: Regional Joint Doctoral Programme in Entrepreneurship and SME Management for Western Balkan Countries (DOCSMES), 29 March – 2 April, 2011, Tirana, Albania;
 • Dissemination Meeting and Symposium for Young Lecturers, Tempus Project Entrepreneurship and Local Economic Development (ELED) in Albania, Kosovo and Macedonia), Ohrid, Macedonia, 2012;
 • Workshop: From National Innovation Systems to Innovation Policy Learning in Bosnia and Herzegovina, Croatia, Macedonia and Serbia within the project Innovation Policy Learning from Norway in Western Balkans (WBinNO), School of Economics and Business, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, 2012;
 • Workshop: Innovation Policy Learning from Norway in Western Balkans (WBinNO), NIFU STEP, Oslo, Norway, 2011;
 • Форум за иновации: Развивање на стратегија за иновации 2012-2020, организиран од Министерството за економија и Организацијата за економска соработка и развој, Скопје, Македонија, 2011;
 • семинар и работилница на тема „Composite indicators development“ во организација на Joint Research Centre of the European Commission и OECD, од 20.10.2008 до 22.10.2008 година, Братислава, Република Словачка;
 • семинар и работилница на тема “European Union Project Management. How to write and finance a successful application for EU funds in Educational sector”, од 09.09.2008 до 12.09.2008 год., Битола, Република Македонија;
 • работилница во рамки на ТЕМПУС проектот „Заеднички постдипломски студии по економија и науки за менаџмент во Југоисточна Европа“, Универзитет во Нови Сад, Економски факултет – Суботица, Суботица, Република Србија, март, 2008;
 • семинар и работилница на тема „Општините и заштитата на човековата околина“ – семинар за европска соработка, Универзитет во Сегедин и Сегедински центар за безбедносна политика, од 10.11.2002 до 17.11.2002 год. Сегедин, Република Унгарија;
 • предавач во проект поддржан од Агенцијата за развој на претпријатијата од регионот на Прилеп (ПРЕДА) и Фондацијата за развој на информатичка технологија – Информатички центар Прилеп, на тема: „Користење на интернет и електронска пошта во деловната кореспонденција“;
 • во периодот март-октомври 2007 учествува, предавач на проектот „Програма за обука на наставници, директори и стручни соработници од основните училишта за стекнување основни знаења и вештини за користење на информатичката технологија“, во рамките на Програмата за човеков и институционален развој на Агенцијата за меѓународен развој на Соединетите американски држави – USAID/Македонија со поддршка од Министерството за образование на Република Македонија, Бирото за развој на образованието и здружението на граѓани „Македонски центар за граѓанско образование“ – Скопје;

Реализирани кратки студиски посети и престои во странски универзитети  

 • Queen’s University, Belfast, Northern Ireland & Glasgow University, Glasgow, Scotland, во рамките на проектот “Developing cooperation between higher education institutions, the private sector and relevant public bodies” (MK 13 IPA SO 01 16 R), 26.03.2017 – 01.04.2017 год.
 • Faculty of Economics and Administrative Sciences, Namık Kemal University, Tekirdag, Turkey, Еразмус+ мобилност, 18.05.2015 – 22.05.2015 год.
 • University of Nice – Sophia Antipolis, France, (во рамките на TEMPUS проектот DOCSMES), јули 2013 год.
 • University of Wolverhampton, United Kingdom, (во рамките на TEMPUS проект No-145061-TEMPUS-2008-UK-JPHES (Entrepreneurship and Local Economic Development in Albania, Kosovo and Macedonia), 19.06 2011 год – 03.07.2011 год.
 • University of Udine, Italy (во рамките на TEMPUS проект JEP 41077-2006, Joint Master for South-East Europe in Economics and Management Science Program) 01.03.2009 до 15.03.2009 год.
 • Nordic Institute for Studies in Innovation, Research and Education – NIFU, Oslo, Norway (во рамките на научно-истражувачкиот проект WbinNo), април 2010
 • University of Information Technology and Management, Rzeszow, Poland, (Project Management at Institutions of Higher Education”, “Euro Funds – Macedonian Education – Polish Experience” во рамките на проектот организиран од University of Information Technology and Management in Rzeszow, Poland and the Institute for Social and Humanities Research Euro Balkan in Skopje, Macedonia), 16.11.2008 до 19.11.2008 год.
 • Vienna University of Economics and Business, Vienna, Austria, (во рамките на TEMPUS проект JEP 41077-2006, Joint Master for South-East Europe in Economics and Management Science Program), Република Австрија, 13.10.2008 до 19.10.2008 год.

Трудови и конф.

Листа на објавени трудови
 
 1. Angeleski, M., Mitrevski, P., Janeska, М., “Composite index of e-business strategy readiness of the enterprises in the Republic of Macedonia”, Book Title: ICT Innovations 2009, pp. 265-274, Springer Berlin Heidelberg, 2010 
 2. Rocheska, S., Angeleski, M., Kostoska, O., “Innovation networks and SMEs competitiveness”, Proc. of the International Conference for Entrepreneurship, Innovation and Regional Development (ICEIRD 2011), Ohrid, Macedonia, 2011
 3. Kostoska, O., Manceski, G., Angeleski, M., “Trade performance of the Macedonian economy according to technology classes”, Proc. of the Fourth International Scientific Conference on “Economic & Social Challenges 2011, Globalization and Sustainable Development”, Tirana, Albania, 2011 
 4. Vitanova, G., Angeleski, M., Spaseska, T., Risteska, F., “Opportunities for Financing the Small and Medium – Sized Business in the Republic of Macedonia” Proceedings of the First REDETE – Economic Development аnd Entrepreneurship in Transition Economies, Banja Luka, 2011
 5. Kostoska, O., Mitrevski, P., Manceski, G., Angeleski, M., “Measuring the Qualitative Competitiveness of the Macedonian Economy”, Proceedings of the Second REDETE Conference Economic Development аnd Entrepreneurship in Transition Economies: A Search for New Paradigms, Banja Luka, 2012 (ISSN 2233-1034, ISBN 978-99938-46-54-3)
 6. Mancheski, Gj., Angeleski, M., Kostoska, O., “Indicators for measuring ICT innovations – the case of the Republic of Macedonia”, Proc. of the 1st International Conference “South-East European Countries towards European Integration”, Elbasan, Albania, 2012
 7. Mancheski, Gj., Angeleski, M., Kostoska, O., “ICT enabled innovation readiness of the companies in the Republic of Macedonia”, Proc. of the 17th International Scientific Conference SM2012 “Strategic Management and Decision Support Systems in Strategic Management”, Subotica, Serbia, 2012
 8. Rocheska, S., Kostoska, O., Angeleski, M., Mancheski Gj., “EU Innovation Strategy and Global Competitiveness”, 6th International Conference for Entrepreneurship, Innovation and Regional Development, Istanbul, Turkey, pp. 705-710, 2013
 9. Nikoloski, D., Mancheski, Gj., Angeleski, M., Kusi, E., “The Assessment of Students’ Satisfaction in the South-Eastern European Countries: An Alternative Approach for Evaluating the Quality of Higher Education”, TEM Journal Vol.2, No.3,  September 2013
 10. Nikoloski, D., Kusi, E., Mancheski, Gj., Angeleski, M., “The assessment of students’ satisfaction in the SEE countries: an alternative approach for evaluating the quality of higher education”, Second Open Conference of European Integration in Higher Education and Research in the Western Balkans, Belgrade, Serbia, 13 May 2013
 11. Nikoloski, D., Kusi, E., Mancheski, Gj., Angeleski, M., “The assessment of students’ satisfaction in the South-Eastern European countries: an alternative approach for evaluating higher education quality”, Proc. of the6th International Conference for Entrepreneurship, Innovation and Regional Development (ICEIRD2013) Istanbul, Turkey, June 20-21, 2013
 12. Rocheska, S., Kostoska, O., Angeleski, M., Mancheski Gj., “User-driven Innovation: Towards a New Innovation Paradigm”, Proceedings of the International Conference – Using Knowledge to Move from Recession to Prosperity, University in Tuzla, Faculty of Economics, pp. 291-304, 2013
 13. Rocheska, S., Angeleski, M., Nikoloski, D., Mancheski, Gj., “Harnessing Innovation Potential of Crowdsourcing”, Proc. of the 8th International Scientific Conference CKS2014 “Challenges of the Knowledge Society”, Bucharest, Romania, May 16th-17th, 2014
 14. Nikoloski, D., Angeleski, M., Rocheska, S., Mancheski, Gj., “Does The Higher Education Promote Students’ Entrepreneurial Potential in The South-Eastern European Countries?” UCB Annals No. 2/2014 Economy Series, 2014
 15. Марјан Ангелески, Димитар Николоски, Славица Роческа, Ѓорѓи Манчески „Знаењата и вештините на студентите – предуслов за нивна вработливост на пазарите на труд во Југоисточна Европа“, Зборник од Советување „КАКО ДО ПОГОЛЕМА ВРАБОТEНОСТ НА СТУДЕНТИТЕ И ДИПЛОМЦИТЕ?“, МАНУ, Скопје, Македонија, 14 март 2014 год.
 16. Rocheska, S., Kostoska, O., Angeleski, M., Manceski, G., “User-Driven Innovation: Towards a New Innovation Paradigm”, Economic Review: Journal for Economics and Business, Vol. XII, Issue 1May 2014
 17. Angeleski, M., Mitrevski, P., Rocheska, S., Lashkoska, A., Regional Pilot Study to Evaluate e-Readiness and Local e-Government Services, International Journal of Managing Public Sector Information and Communication Technologies (IJMPICT) Vol. 5, No. 2, June 2014
 18. Rocheska, S., Angeleski, M., Kostoska, O., Milevska, M.,  Territorial cohesion and regional development in the context of EU integration – the case of Macedonia, EASTERN JOURNAL OF EUROPEAN STUDIES Volume 5, Issue 1, June 2014
 19. Rocheska, S., Kostoska, O., Angeleski, M., Mancheski, G., Determinants for adopting open innovation strategies in SMEs, International Conference “SMEs development and innovation: building competitive future of South-Eastern Europe”, Ohrid, Macedonia; October 2014
 20. Rocheska, S., Angeleski, M., Mancheski, G., “A New Methodological Approach for Designing the Software Industry Value Chain”, Ecoforum Journal, Vol 4, No 2 (July, 2015)
 21. Janeska, M., Zdraveski, D., Angeleski, M., “Importance of Earned Value Method (EVA) in the Performance Analysis of Projects”, Annals of the „Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Economy Series, Issue 2/2016;
 22. Andonovski M., Angeleski M., Dimitrova J., “The role of the international and regional organisations in regulation of the legal issues in the electronic commerce”, IBANESS Conference Series – Prilep, Republic of Macedonia, October 29-30, 2016;
 23. 3.     Rocheska, S., Nikoloski, D., Angeleski, M., Mancheski, Gj., “Factors affecting innovation and patent propensity of SMEs: Evidence from Macedonia”, TEM Journal Vol.6, No.2, May 2017; 
 24. Marjan Angeleski, Slavica Rocheska, Dimitar Nikoloski, “Policy reforms for e-inclusion and integration of persons with disabilities in higher education”, International scientific conference security concepts and policies – new generation of risks and threats, Ohrid; 06/2017;
 25. Gligorovski, V., Mancheski, Gj., Angeleski, M., “Adaptation model for reducing the managerial stress”, Annals of the „Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Economy Series, Issue 6/2017;
 26. Angeleski, M., Andonovski, M., Shukuroska, K., “Computer Security and Cybercrime in Electronic Commerce”, IBANESS Conference, Ohrid, 28-29 October, 2017
 27. Nikoloski Dimitar, Angeleski Marjan, Rocheska Slavica, “The Labour Market Matching in Macedonia: An Analysis Based on The Shifting Beveridge Curve”, 5th International Scientific Conference “Economy of Integration” ICEI 2017 “The Role of Economic Thought in Modern Environment”, 7th – 9th December, Tuzla, 2017;
 28. Gligorovski, V., Mancheski, Gj., Angeleski, M., “Quantification of the Managerial Stress”, TEM Journal7(1), 201-210, 2018;
 29. Dimitar Nikoloski, Marjan Angeleski, Slavica Rocheska, “Determinants of earnings in Macedonia: assessing the difference between low-paid and highly-paid employees”, Eastern Journal of European Studies, 9 (1), 111-131June 2018;
 30. Dimitar Nikoloski, Marjan Angeleski, Slavica Rocheska, “Tackling the ‘Shadow Puzzle’: A Case Study of Macedonia”, IX International Scientific Conference “Security System Reforms as a Precondition for Euro-Atlantic Integrations”, Ohrid, 04-06 June 2018;
 31. Marjan Angeleski, Dejan Zdraveski, Miroslav Andonovski, “Identifying the Importance and Use of Web 2.0 Tools and Networks in Tourism Sector: Case Study of The Republic of Macedonia”, XIV International Scientific Conference on Service sector INSCOSES 2018, Ohrid 14-15 September 2018
 32. Marjan Angeleski, Slavica Rocheska, Dimitar Nikoloski, “Critical Factors for Project Success with Reference to eGovernment Projects”, IBANESS Conference, Edirne, 29-30 September, 2018
 33. Славица Роческа, Марјан Ангелески, Димитар Николоски, “Aнализа на синџирот на вредност на софтверските фирми во Република Македонија”, Научна конференција „Идни предизвици на економскиот развој и економските политики на Република Македонија“, МАНУ, Охрид, 4-5 октомври 2018,
 34. Dimitar Nikoloski, Marjan Angeleski, Slavica Rocheska, “The in-work poverty in Macedonia: Deriving lessons for future policy interventions”, IBANESS Conference, Ohrid, October 27-28, 2018