Вонредни професори

Проф. д-р Дејан Здравески

Вонреден Професор

Проф. д-р Татјана Спасеска

Вонреден Професор

Проф. д-р Љупче Маркушески

Вонреден Професор

Проф. д-р Зоран Николовски

Вонреден Професор

Проф. д-р Фанка Ристеска

Вонреден Професор

Проф. д-р Игор Здравкоски

Вонреден Професор

Проф. д-р Мирослав Андоновски

Вонреден Професор

Проф. д-р Илија Христоски

Вонреден Професор

Проф. д-р Снежана Обедниковска

Вонреден Професор

Проф. д-р Моника Ангелоска – Дичовска

Вонреден Професор

Проф. д-р Наташа Трајкова

Вонреден Професор

Проф. д-р Анета Ристеска – Јанкулоска

Вонреден Професор

Проф. д-р Дејан Крстески

Вонреден Професор