Вонредни професори

Проф. д-р Никола Димески

Вонреден Професор

Проф. д-р Љупче Маркушески

Вонреден Професор

Проф. д-р Моника Ангелоска – Дичовска

Вонреден Професор

Проф. д-р Емилија Ѓорѓиоска

Вонреден Професор

Проф. д-р Рената Петревска Нечкоска

Вонреден Професор