Prof. d-r Ljupce Markuseski

Associate Professor

Consultation: Monday and Thursday from 11.00 to 13.00h

Professors
 • Expert systems
 • Modeling of economic phenomena and processes
 • Decision theory
Одлуза за избор

Реферат за избор

Биографија

БИОГРАФСКИ ПОДАТОЦИ 

проф.  д-р Љупче Маркушески,

 Економски факултет-Прилеп 

 • Датум на раѓање: 12.02.1962 г. во Прилеп; 
 • Образование: Дипломиран економист, Економски факултет – Прилеп;
 • Постдипломски студии: Управување со економските системи, Економски факултет – Прилеп, просечна оцена 8,75 ; 
 • Магистерски труд на тема: ” Оптимизација на техлошките процеси во деловните системи “,  одбранет на Економски факултет – Прилеп 2004 година. 
 • Докторски труд на тема: ” Дизајнирање на компонентите на потсистемот за управување со модели во функција на ефикасно деловно одлучување “, одбранет на Економскиот факултет во Прилеп, 2010 година. 

Како резултат на постигнатите успеси во текот на додипломското студирање, има добиено пофалница за најдобар студент на генерацијата, и како студент на четврта година  сум избран за демонстратор по предметите:

 • Кавантитативни методи I,
 • Кавантитативни методи II.

Од 01.11.1987 до 14.01.1994 год. e ангажиран како помлад асистент на Економскиот факултет – Прилеп, на група предмети на катедрата за математика, статистика и кибернетика. Во два изборни мандати e и секретар на Катедрата за математика статистика и кибернетика.

За учебните 2000/01, 2001/02 и 2002/03 год. сум ангажиран како демонстратор по предметите:

 • моделирање на економските појави и процеси,
 • статистика на алеаторни променливи,
 • кибернетска организација на управување во претпријатијата,
 • економска кибернетика, а

За учебните 2003/04 и 2004/05 год., е ангажиран како демонстратор по предметите:

 • моделирање на економските појави и процеси,
 • статистика на алеаторни променливи,
 • теорија на извадоци и планирање на експерименти.

На 16.07.2008 год., е избран за соработник на група предмети од деловната статистика, а на 23.03.2011 год. е реизбран за соработник на истата група предмети. На 15.08.2013 год. е избран за наставник во звање доцент од областите економска математика и математичко моделирање.

На 22.05.2018 год. е избран за наставник во звање вонреден професор од областите економска математика и математичко моделирање.

Има учествувано на повеќе меѓународни конфереции, кадешто ги има презентирано своите научни трудови а за што поседува и соодветни сертификати .

Активно го познава англискиот јазик, за што поседувам соодветен сертификат, а има одлични познавања од Windows, Microsoft Office XP, користење интернет и сл.

Трудови и конф.

СПИСОК НА НАУЧНИ И СТРУЧНИ ТРУДОВИ

  Во досегашното активно усовршување и оспособување од областа на квантитативните методи во економијата, математичкото моделирање, теоретската статистика, и теоријата на одлучување, самостојно и во коавторство имам објавено повеќе стручни и научни трудови меѓу кои како позначајни ќе ги споменам:

1. “CPM – методот при изработка на парни котли во Димче Бањарот””, дипломски труд одбранeт на Економскиот факултет-Прилеп, 1985 год;

2. “Програмски јазик COBOL”, учебно помагало, Економски факултет-Прилеп, во коавторство со проф. д-р Јаков Црнковиќ и дипл. еконмист Коста Сотироски;

3. “Проектирање информациски систем во скриптарница при Економскиот факултет во Прилеп”, семинарска работа на постдипломскиот студуим “Управување со економските системи”, 1990;

4. “Динамичкото програмирање и неговата примена при распределбата на ресурси на повеќе од две гранки на производство за период од – години”, семинарска работа на постдипломскиот студуим “Управување со економските системи”, 1991;

5. “Оценување, тестирање, и предвидување на параметрите на моделот со помош на едноставна и повеќеетапна линеарна регресија”, семинарска работа на постдипломскиот студуим “Управување со економските системи”, 1991;

6. “Статистичко моделирање на процесот на оптимално управување со залихите”, семинарска работа на постдипломскиот студуим “Управување со економските системи”, 1992;

7. “Оптимизација на технолошките процеси во економските системи”, магистерски труд, одбранет на Економскиот факултет во Прилеп, 2004;

8. “Дизајнирање на компонентите на потсистемот за управување со модели во функција на ефикасно деловно одлучување“, одбранет на Економскиот факултет во прилеп, 2010 година;

9. “Making business decision in conditions of abeyance”, internacionale conference, THE ECONOMY AND BUSINESS IN POST-RECESION, Facility of Eeconomics – Prilep, 2010;

10. “Донесување деловни одлуки во услови на неизвесност”, меѓународна конференција, THE ECONOMY AND BUSINESS IN POST-RECESION, Економски факултет – Прилеп, 2010;

11. “Избор на методи и модели за ефикасно деловно одлучување во менаџерскте компании”, материјал за семинар, Економски факултет – Прилеп, 2011;

12. “What is and what should be taken the competent institutions for unternacionalization and sustanablity ot the Macedonian economy”, FIRST INTERNACIONAL CONFERENCE ON BUSINESS, ECONOMICS AND FINANCE, Facility of Economic – Stip, September, 2012 во коавторство со доцент д-р Мирослав Андоновски.

13. “Readiness of the companies in the Republic of Macedonia for using the modern decision support systems (DSS- decision support systems)”, First international coference, SOUTH-EAST EUROPIAN COUNTRIES TOWATDS EUROPEAN INTEGRATON, Fakulteti Ekonomik – Elbasan October 2012;

14. “ Models for eliminarion of the discrimination on the labour market”, INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE, MIGRATION AND LABOUR MARKET, Krushevo 2012, во коавторство со доцент д-р Мирослав Андоновски.

15. “Systems to support decision-making function off effvtive managerial decision”, accepted paprer for THIRD SCIENTIFIC CONFERENCE WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION OF INTEGRATION (ICEI), USING KNOWLEDGE TO MOVE FROM RECESSION TO PRODPERITY, Tuzla 2013.

16. „Потреба од редизајнирање на работата за иницијална подготовка на наставници“, XX SKUP TRENDOVI  RAZVOJA: „RAZVOJNI POTENCIJAL VISOKOG OBRAZOVANJA“, Копаоник, 24-27 февруари, 2014.

17. „Decision support systems-logistic support to the process off decision making in Macedonian companies, International Conference SMEe development and innovation: building competitive future of south-eastern Europe, Охрид, 3-4 октомври 2014, во коавторство со д-р Мирослав Андоновски.

18. Transfer of right for using a patent-opportunity for development and internationalization of business, International Conference SMEe development and innovation: building competitive future of south-eastern Europe, Охрид, 3-4 октомври 2014, во коавторство со д-р Мирослав Андоновски.

19. Financing of the innovations in function to the competitiveness of the companies and the national economy, Forum Scientiae Oeconomia, No. 3., 2014, во коавторство со д-р Мирослав Андоновски и м-р Тања Мицалеска.

20. Implementation of Systems for Knowledge Management in Republic of Macedonia, TEM Jurnal, 2015, во коавторство со д-р Маргарита Јанеска, д-р Дејан Здравески и м-р Александра Јованоска.

21. The Role of Information Technology in Knowledge Management, IBANESS Conference series-Prilep, 28-30 Октомври 2016, во коавторство со м-р Александра Јованоска.

22. Patents as a factor in business decision making and the accounting value of the business entity, Second International Scientific-Business Conference Leadership and Management, LIMEN, Белград, 15 Декември 2016, во коавторство со Д-р Мирослав Андоновски и д-р Игор Здравкоски..

23. „Modern System for Decision Support in Macedonian Companies, IBANESS Conference series-Edrine, 04-05 март 2017, во коавторство со м-р Александра Јованоска.

24. Electronic signing contacts in development of electronic commerce („Електронско склучување на договорите во развојот на електронската трговија“), International scientific conference on economics and management EMAN 2017: Globalization challengers, Љубљана, 30 март 2017.

25. Discovering Knowledge using Data Mining,IBANESS Conference series-Russe, 08-09 Април 2017, во коавторство со м-р Александра Јованоска.