Balances

Завршни сметки на економски факултет Прилеп за 2020 година

Завршна сметка буџет

Завршна сметка самофинансирање