Home/Studies/Third Cycle

Third Cycle

Студиски програми

Втора акредитација

РЕШЕНИЕ ЗА ПОЧЕТОК СО РАБОТА НА СТУДИСКИТЕ ПРОГРАМИ ОД ТРЕТ ЦИКЛУС ТРИГОДИШНИ ДОКТОРСКИ СТУДИИ

РЕШЕНИЕ ЗА АКРЕДИТАЦИЈА НА СТУДИСКА ПРОГРАМА “МАРКЕТИНГ” ТРЕТ ЦИКЛУС СТУДИИ НА ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ – ПРИЛЕП – 2019 ГОД.

РЕШЕНИЕ ЗА АКРЕДИТАЦИЈА НА СТУДИСКА ПРОГРАМА “МЕЃУНАРОДЕН БИЗНИС” ТРЕТ ЦИКЛУС СТУДИИ НА ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ – ПРИЛЕП – 2019 ГОД.

РЕШЕНИЕ ЗА АКРЕДИТАЦИЈА НА СТУДИСКА ПРОГРАМА “МЕНАЏМЕНТ” ТРЕТ ЦИКЛУС СТУДИИ НА ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ – ПРИЛЕП – 2019 ГОД.

ОДЛУКА ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ НА НАСТАВА И ИСПИТИТЕ НА НАСТАВНИТЕ ДИСЦИПЛИНИ ОД ТРЕТ ЦИКЛУС НА СТУДИИ

ЛИСТА НА АКРЕДИТИРАНИ СЛОБОДНИ МЕНТОРИ НА ТРЕТ ЦИКЛУС НА СТУДИИ ВО АКАДЕМСКАТА 2020/2021 ГОДИНА НА ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ – ПРИЛЕП

ЛИСТА НА ПРИЈАВЕНИ И ОДОБРЕНИ ТЕМИ ЗА ИЗРАБОТКА НА ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЈА

РЕШЕНИЕ ЗА АКРЕДИТАЦИЈА НА СТУДИСКА ПРОГРАМА “МАРКЕТИНГ” ТРЕТ ЦИКЛУС СТУДИИ НА ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ – ПРИЛЕП – 2016 ГОД.

РЕШЕНИЕ ЗА АКРЕДИТАЦИЈА НА СТУДИСКА ПРОГРАМА “МЕНАЏМЕНТ” ТРЕТ ЦИКЛУС СТУДИИ НА ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ – ПРИЛЕП – 2016 ГОД.

РЕШЕНИЕ ЗА АКРЕДИТАЦИЈА НА СТУДИСКА ПРОГРАМА “МЕНАЏМЕНТ” ТРЕТ ЦИКЛУС СТУДИИ НА ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ – ПРИЛЕП – 2019 ГОД.