New regulations and documents

 1. Д Е Л О В Н И К за работа на Наставно – научниот совет на Економскиот факултет – Прилеп
 2. ПРАВИЛНИК ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОЕКТИ ФИНАНСИРАНИ ОД МЕЃУНАРОДНИ ПРОГРАМИ, ДОМАШНИ И/ИЛИ СТРАНСКИ ИНСТИТУЦИИ, ВЛАДИ ИЛИ ФОНДОВИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – БИТОЛА (ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ)
 3. У П А Т С Т В О за давање поддршка при конкурирање за проекти финансирани од меѓународни програми, домашни и/или странски институции, влади или фондови на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола (ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ)
 4. ЕТИЧКИ КОДЕКС НА ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ-ПРИЛЕП
 5. П Р А В И Л Н И К ЗА ЕДИНСТВЕНИОТ КРЕДИТ ТРАНСФЕР СИСТЕМ И ПРЕМИНОТ ОД ЕДНА НА ДРУГА СТУДИСКА ПРОГРАМА, ОДНОСНО ОД ЕДНА НА ДРУГА ЕДИНИЦА НА УНИВЕРЗИТЕТОТ
 6. ПРАВИЛНИК ЗА ПОСЕБНИТЕ УСЛОВИ И ПОСТАПКАТА ЗА ИЗБОР ВО НАСТАВНО-НАУЧНИ, НАСТАВНО-СТРУЧНИ, НАУЧНИ, НАСТАВНИ И СОРАБОТНИЧКИ ЗВАЊА НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – БИТОЛА
 7. ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ НА ИЗДАВАЧКАТА ДЕЈНОСТ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” – БИТОЛА
 8. П Р А В И Л Н И К ЗА МОБИЛНОСТ НА УНИВЕРЗИТЕТИТЕ ВО ЗЕМЈАТА И ВО СТРАНСТВО
 9. П Р А В И Л Н И К ЗА ПОДДРШКА НА РАЗВОЈОТ НА НАДАРЕНИТЕ И ТАЛЕНТИРАНИТЕ СТУДЕНТИ
 10. ПРАВИЛНИК ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И СТРУЧНО УСОВРШУВАЊЕ НА ВРАБОТЕНИТЕ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ„СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” – БИТОЛА
 11. П Р А В И Л Н И К за утврдување и исплата на плати, надоместоци на плати и други примања на вработените на Економскиот факултет – Прилеп -пречистен текст
 12. ПРАВИЛНИК ЗА УСЛОВИТЕ, КРИТЕРИУМИТЕ И ПРАВИЛАТА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ И СТУДИРАЊЕ НА ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – БИТОЛА
 13. ПРАВИЛНИК ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОЕКТИ ФИНАНСИРАНИ ОД МЕЃУНАРОДНИ ПРОГРАМИ, ДОМАШНИ И/ИЛИ СТРАНСКИ ИНСТИТУЦИИ, ВЛАДИ ИЛИ ФОНДОВИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – БИТОЛА
 14. ПРАВИЛНИК ЗА УСЛОВИТЕ, КРИТЕРИУМИТЕ И ПРАВИЛАТА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ И СТУДИРАЊЕ НА ТРЕТ ЦИКЛУС СТУДИИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – БИТОЛА
 15. ПРАВИЛНИК ЗА УСЛОВИТЕ, КРИТЕРИУМИТЕ И ПРАВИЛАТА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ И СТУДИРАЊЕ НА ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – БИТОЛА
 16. П Р А В И Л Н И К За работењето на Центарот за научно-истражувачка работа
 17. П Р А В И Л Н И К за работењето на Центарот за професионални обуки и кариерен развој
 18. ПРАВИЛНИК за систематизација на работните места на Универзитетот „Св. Климент Охридски” во Битола, Економски факултет -Прилеп -пречистен текст
 19. ПРАВИЛНИК ЗА УСЛОВИТЕ, КРИТЕРИУМИТЕ И ПРАВИЛАТА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ И СТУДИРАЊЕ НА ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – БИТОЛА (ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ)
 20. ПРАВИЛНИК ЗА УСЛОВИТЕ, КРИТЕРИУМИТЕ И ПРАВИЛАТА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ И СТУДИРАЊЕ НА ТРЕТ ЦИКЛУС СТУДИИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – БИТОЛА (ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ)
 21. ПРАВИЛНИК ЗА УСЛОВИТЕ, КРИТЕРИУМИТЕ И ПРАВИЛАТА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ И СТУДИРАЊЕ НА ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – БИТОЛА (ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ)
 22. С Т А Т У Т НА ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ- ПРИЛЕП -пречистен текст
 23. С Т А Т У Т
 24. УПАТСТВО ЗА ИЗРАБОТКА НА МАГИСТЕРСКИ ТРУД НА ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ СПОРЕД ПРАВИЛНИКОТ ЗА УСЛОВИТЕ, КРИТЕРИУМИТЕ И ПРАВИЛАТА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ И СТУДИРАЊЕ НА ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – БИТОЛА од 2018 година