Одлука за прием на кандидатите за трет циклус – докторски студии во втор уписен рок