КОНКУРС ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ НА ТРЕТ ЦИКЛУС – ДОКТОРСКИ СТУДИИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ ,,СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – БИТОЛА ВО АКАДЕМСКАТА 2023/2024 ГОДИНА


МЕНТОРИ НА ТРЕТ ЦИКЛУС СТУДИИ ВО АКАДЕМСКАТА 2023/24 ГОДИНА НА ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ – ПРИЛЕП