Им се соопштува на дипломиранитe студентите кои дипломирале до 17.03.2023 година дека дипломите за завршен факултет можат да си ги подигнат од службата за студентски прашања.