Се известуваат СИТЕ студенти (Прв, Втор и Трет циклус на студии) кои запишуваат Летен семестар и заверуваат Зимски семестар во учебната 2022/2023 година ЗАДОЛЖИТЕЛНО да пополнат Анекта користејќи го IKNOW системот !!! Анкетата е анонима.

Економски факултет – Прилеп