Почитувани студенти наставници,

Објавен е повикот за аплицирање за мобилност во рамките на ERASMUS+ програмата за академска 2023/2024

Крајниот рок за аплицирање за мобилност во рамки на Еразмус+ програмата е 13.03.2023 год.

Право на пријавување на повикот имаат:

 • редовни студенти на прв циклус (со запишан најмалку трет семестар во моментот на започнување на мобилноста), втор или трет циклус за мобилност за студирање, а за стажирање и студенти што дипломирале во годината на објавување на Повикот!
 • наставен и соработнички кадар во редовен работен однос на УКЛО.

Студентите и кадрите се пријавуваат за мобилност врз основа на потпишаните договори на Факултетот (https://eccfp.uklo.edu.mk/za-fakultetot/sorabotka/megjunarodna-sorabotka/erasmus/erasmus-dogovori/)

Потребни документи за пријавување на студенти

 • Пополнет формулар за пријавување (Student Application Form, https://eccfp.uklo.edu.mk/dokumenti-za-prijavuvanje-na-studenti/)
 • Потврда за редовен студент
 • Уверение за положени испити
 • CV (https://eccfp.uklo.edu.mk/dokumenti-za-prijavuvanje-na-studenti/)
 • Мотивациско писмо
 • Дополнително: Документ/потврда за познавање англиски или јазикот на институцијата каде што ќе се реализира мобилноста
 • Дополнително: Договор за студирање (Learning Agreement for studies) во којшто се утврдува студиската програма, периодот на реализација, потпишан од страна на студентот, на факултетскиот координатор и институционалниот координатор на матичната институција и од страна на партнерскиот универзитет (најмалку 20 ЕКТС) / Договор за стажирање (Learning Agreement for Traineeship)

Сите документи се достапни на web страницата на УКЛО (https://uklo.edu.mk/sorabotka/mobilnost/)

Потребните документи се поднесуваат до Еразмус+ кординаторот на Економски факултет-Прилеп, проф.д-р Татјана Спасеска (tatjana.spaseska@uklo.edu.mk) најкасно до 13.03.2023 год.

Потребни документи за пријавување на кадри

По селекцијата, избраните кадри ќе треба да достават:

 • Потврда за редовен работен однос.
 • Договор за мобилност за наставен ангажман (Staff Mobility Agreement for Teaching) – потпишан од страна на кандидатот, факултетскиот и институционалниот Е+ координатор и одобрен и потпишан од страна на институцијата партнер / Договор за мобилност на кадри за обука (Staff Mobility Agreement for Training) – потпишан од страна на кандидатот, факултетскиот и институционалниот Е+ координатор и одобрен и потпишан од страна на институцијата партнер

Рангирањето на кандидатите од наставниот кадар ќе го прават единиците. Бројот на мобилности за кадар по единица ќе биде одреден во релација со бројот на излезни и влезни мобилности (на студенти и кадар) на единицата, на овој и претходните повици.

Наставниот кадар ја поднесува online пријавата најдоцна до 13.03.2023, додека краен рок за рангирање на поднесените апликации од страна на единиците до Ректоратот на УКЛО е 20.03.2023.

Подетални информации за начинот на апликација на следниот линк https://uklo.edu.mk/blog/povik-erasmus-2022/