ИМ СЕ СООПШТУВА НА СТУДЕНТИТЕ ЗАПИШАНИ  НА ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ ДЕКА УПИСОТ ОДНОСНО ЗАВЕРКАТА НА ПАРНИОT ( I И IV) СЕМЕСТАР ВО АКАДЕМСКАТА 2022/2023 ГОДИНА ЌЕ СЕ ВРШИ ОД 06.02. – 10.02.2023 ГОДИНА