Врз основа на чл. 110 од Законот за високото образование (Службен весник на бр. 82/2018), чл.45, чл.46, чл.47 и чл.48 од Правилник за посебните услови и постапката за избор во наставно-научни, наставно-стручни, научни, наставни и соработнички звања, Наставно Научниот совет на економски факултет-Прилеп на седницата одржана на ден 13.09.2022 год. донесе одлука за распишување интерен оглас за избор на 2(двајца) демонстратори и тоа 1(еден) демонстратор  од областите: сметководство,финансии и ревизија и 1(еден) демонстратор од областите: економија и меѓународен бизнис за  академската 2022/2023 година. а согласно условите за избор наведени во огласот.

Превземи оглас