Им  се соопштува на дипломиранитe  студентите кои дипломирале до 15.03.2022 година дека дипломите за завршен факултет  можат да си ги подигнат од службата за студентски прашања.