Во четврток 09.06.2022 год. во 11:00 часот ќе се одржи одбрана на семинарските трудови кај проф. д-р Али Пајазити