Резултати од испит по предметот Маркетинг истражување – напредно ниво одржан на 17.11.2021