Проф д-р Димко Кокароски

Кадар
 • Девизен систем и девизно работење
 • Монетарна економија
 • Меѓународни бизнис финансии
 • Управување со ризици во банкарството
 • Банки и банкарски системи
 • Банкарство

Биографија

Датум и место

 на раѓање: 18.09.1950 година, Варош- Прилеп, Република Македонија

Адреса:ул. Борка Лопач, бр. 54, Прилеп

Образование:

 • дипломиран економист, Економски факултет – Скопје, Универзитет „ Св. Кирил Методиј“ – Скопје,
 • постдипломски студии, магистер на економски науки, Економски факултет- Скопје, група Монетарно – кредитна теорија и политика,  1982 година,
 •  доктор на економски науки, Економски факултет- Прилеп, Универзитет „Св Климент Охридски„ – Битола, 1992 година.

Професионален ангажман:

 • 2002-2004 година. Заменик Министер за финансии во Влада на Република Македонија.
 • 2005-2009 година. Амбасадор на Република Македонија во Република Полска, Република Латвија и Република Литванија.
 • редовен професор по предметите Монетарна економија и Девизен систем и девизно работење, Економски факултет – Прилеп, Универзитет  „Св. Климент Охридски„ – Битола,
 • член на Советот  на НБРМ од 1995 до 2002 година,
 • претседател на Советот на НБРМ од редот на надворешните членови
 • раководител на Центарот за економски истражувања, Економски факултет – Прилеп.

Области на професионален интерес:

 • монетарни финансии, економски развој и макроекономски проблеми на земјите во транзиција, девизна економија.

Универзитетски функции:

 • ректор на Универзитетот  „Св Климент Охридски“ – Битола, од1993 до1995 година, и од 1995 до 1997 година.

Одликување:

 • одликуван од Владата на Република Франција со орденот „Акададемски палми“.

Општествена ангажираност:

 • претседател на бордот на советници при AIESEC Економски факултет  – Прилеп,
 • член на бордот на извршни директори  на невладината асоцијација за граѓанска инцијатива – Прилеп – Скопје .

Активности од научно истражувачка област:

 • претседател на Научниот одбор на  меѓународниот симпозиум „Алтернативите на развојот- економски и социјални аспекти на промените во земјите од Југоисточна Европа,
 • претседател на Научниот одбор на Меѓународниот симпозиум „Стуктурните промени и развојот на земјите во транзиција“
 • претседател на Научниот одбор на педгодишниот проект и  Меѓународниот научен симпозиум „Современи процеси на економскиот развој на земјите од Југоисточна Европа“
 • кодиректор на заедничкиот проект за економски и демократски реформи на земјите од Југоисочна Европа со Florida State Univeristy  Талахаси,САД.

Престои

 • во периодот од август до септември 1995 година  има остварено престој во САД во организацијата на USAID,
 • во1997 година студиски престој на колеџот за општествени науки при Florida State University САД – департман за економија, програма за проучување на монетарниот,кредитниот и банкарскиот систем на САД

Учество на меѓународни собири и конференции:

-Социоекономски аспекти на евроинтеграцијата на Бугарија, реферат,Јубилејна меѓународна научна конференција,4-5 мај 2001 год.,

-Меѓународната финансиска соработка услов за интегрирање во современиот економски поредок- на примерот на Република Македонија (во коавторство со д-р Бранко Трајкоски),

-Пазарите на хартии од вредност во функција на социоекономскиот развој на земјите од Југоисточна Европа (во коавторство со д-р Бранко Трајкоски),

– Банкарскиот портфељ и управувањето со ризиците ( во коавторсто со Маргарита Јанеска); и  Развој на претпријатијата во услови на промена на старата техноекономска во нова информациско-технолошка парадигма, Меѓународен научен симпозиум „Информационен менаџмент на претпријатието“,април 2001 година, Варна,Република Бугарија,

– Улога организационе културе у стратегијском менаџменту трговинских предузеќа- глобални приступ (коавторство со д-р Љупчо Печијарески и д-р Славица Роческа), Меѓународен симпозиум за стратегиски менаџмент- Суботица СРЈ, Економски факултет- Суботица,

-Можности и ограничувања на монетарната политика,Симпозиум на Сојузот на економистите на Македонија-Скопје, 18.11.1999 година,

-Макроекономската политика во 1999 и 2000 година и развојот на Република Македонија, Економски совет на Влада на Република Македонија и Министерство за финансии,

-Монетарната политика значаен фактор за регулирање на стопанските движења и остварување на целите на макроекономската политика (размислувања и сугестии), 22.09.1999, Скопје,

-Economic Cooperation and Integration of the Countries in Southeastern Euripe,International Conference in Ekonomics 4, Economic Research Center- Middle East Technical University Ankara, September 13-16 2000 (во коавторство со д-р Славица Роческа),

-Банки- интерна контрола и ревизија на банките Дњепропетровск,Украина, март 1999 година,Меѓународен научен симпозиум,

-Монетарниот суверенитет-услов за ефикасна монетарна политика, на примерот на Република Македонија (во коавторство со д-р Љупчо Печијарески и д-р Славица Роческа),

-Трансформација на институционалната стуктура и економски раст на земјите во транзиција (коавторство со д-р Љупчо Печијарески и д-р Славица Роческа), Научна конференција  „Реалната икономика в условијата на паричен свет“, Југозападен универзитет „Неофит Рилски“, Икономичен факултет, Враца, 2000 година,

-Социо-економски перфоманси на постојната монетарна политика на Република Македонија (во коавторство со д-р Љупчо Печијарески и д-р Славица Роческа), Научна конференција „Реалната икономика в условијата на паричен свет“, Југозападен универзитет „Неофит Рилски“, Икономичен факултет, Враца 2000 година,

-Монетарната политика во транзициските економии- ефекти и последици, на примерот на Република Македонија, Меѓународен научен симпозиум „Алтернативите на развојот: економски и социјални аспекти на промените во земјите од Југоисточна Европа“, Прилеп, 16-18 декември 1998 година,

-Меѓународен симпозиум „Современите процеси на економскиот развој во земјите од Југоисточна Европа“ –воведен реферат, Економски факултет-Прилеп,декември 2000 година.

-Економската соработка и интеграција на земјите од Југоисточна Европа, нов развоен дискурс, Меѓународен симпозиум „Современите процеси на економскиот развој во земјите од Југоисточна Европа“, Економски факултет- Прилеп,декември 2000 (во коавторсво со д-р Славица Роческа),

-Финансиите во земјите од Југоисточна Европа- битен услов за економска и финансиска интеграција,Меѓународен симпозиум „Современите процеси на економскиот развој во земјите од Југоисточна Европа, Економски факултет- Прилеп, декември 2000 (коавторство со д-р Славица Роческа),

-Основни аспекти на контролата и ревизијата на банкарскиот систем на Република Македонија ( во коавторство со д-р Бранко Трајкоски), Меѓународен научен симпозиум,Благоевград, Универзитет „Неофит Рилски“, 1998 година,

-Меѓународен научен симпозиум на Сојзот на сметководителите и финансиските работници на Република Македонија, реферат на тема Финансиите во 21.век ( во коавторство со д-р Бранко Трајкоски),

-Универзитетот во третот милениум кон редефинирана традиција или кон нова развојна визија,Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола, април 1999, тркалезна маса Традиција ,состојби и перспективи,

-Selfevaluation Report of the Department of Economy of Enterrises, Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола, Прилеп, 30.08.1998 година (во коавторство со д-р Бранко Трајкоски и Горан Кокароски),

Статии во  списанија и годишници, како и  настапи во јавни медиуми:

– Економомската соработка и соработката на земјите од Југоисточна Европа, нов развоен дискурс (во коавторство со д-р Славица Роческа), Економија и бизнис, јануари 2001,

– Современите процеси на економскиот развој на земјите од Југоисточна Европа, воведен реферат, Екомомија и бизнис, декември 2000 год,

-Стабилноста и развојот во расчекор, Нова Македонија, 15 јануари 1999 год.,

– Монетарната политика не ги разрешува сите проблеми, Нова Македонија, 16 и 17 јануари 1999 год.,

-предавање во Центарот за граѓанска иницијатива, едукативен проект, мај 2000 год, на тема: Економскиот развој треба да се ограничи во интерес на животната средина,

-Presentation of contemporary Macedonia (historical, geographical and economical aspect’s), Прва заедничка конференција меѓу The Florida State University of Tallahassee Florida и Универзитетот „Св. Климент Охридски” – Битола, Охрид 05.07-19.07.1996 година,

-Future trends in Macedonia Stabilization and Developing Prospects in Transition Economies: Specific application to Macedonia, ректор д-р Димко Кокароски и доц. д-р. Благоја Спиркоски, трудот е презентиран на “Eastern Europian Summer Program” во организација на Inter University Center, Дубровник, 1997 година;

-Некои аспекти на развојот на Република Македонија – макроекономска стратегија – монетарни аспекти, Втора заедничка конференција меѓу The Florida State University Tallahassee Florida и Универзитетот „Св. Климент Охридски” – Битола, Охрид 16.06 – 26.06.1996 година;

-Банкарскиот менаџмент услов за успешно работење на банките, научно едукативна средба во организација на AIESEC- локален комитет -Прилеп, април 1997 година;

-Монетарно планирање, теоретски и практични аспекти,  Годишник на Економски факултет – Прилеп, 1997 година,

-Младите и транзицијата, телевизија ТЕРА – Битола, 21.11.2000 година,

-Проблематиката – девизниот курс монетарната политика за 2000 година и данокот на додадена вредност – проблеми, решенија и влијание во стопанските движења и инфлацијата, Радио- Скопје, мај 2000 година, Радио- спектар,

-Современите концепти во економската наука-услов за формирање економски кадри и нивно вклопување во менаџментот на фирмите, AIESEC ,MOSEM 2000.

-Курсот на денарот и макроекономската политика, ТВ Сител, декември 1998 година,

-Еврото нова европска валута, промоција на Република Македонија во организацијата на Стопанска комора на Република Македонија и експерти од Европскиот монетарен систем- Брисел, А1 Телевизија,

-Системската регулатива, услов за зголемување на извозните можности на Република Македонија, AIESEC ,2000 година.