Prof. d-r Zoran Nikoloski

Associate Professor

Consultations: Monday 13.00 to 15.00h; Wednesday 13.00 to 15.00h

Professors
  • French language
Одлука за избор

Реферат за избор

Биографија

Образование: 

Постдокторски студии: 2016: “Etudes des emprunts au français et à l’anglais et les recherches sociolinguistique en Roumanie”, Département de langue et littérature françaises, Faculté des langues et littératures étrangères, Université de Bucarest-Roumanie.

Докторски студии:  2012:  Доктор на филолошки науки: „Англиските лексички заемки во францускиот јазик од 1945-2005 година (лингвистички и социокултурен аспект), Катедра за романски јазици и книжевности, Филолошки факултет „Блаже Конески“- Скопје

Магистерски студии: 2002: Магистер на филолошки науки, Катедра за романски јазици и книжевности, Филолошки факултет „Блаже Конески“- Скопје, Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј“ – Скопје

Факултетски студии: 1996: Професор по француски јазик и книжевност, Катедра за романски јазици и книжевности, Филолошки факултет „Блаже Конески“- Скопје, Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј“ – Скопје

Наставна област: Француски јазик, Современ француски јазик, Синтакса и Лексикологија на францускиот јазик

Интерес во науката: Јазична политика, Социолингвистика, Јазици во контакт, Лексикологија

Вработување и работно искуство: 

2017: избран за вонреден професор

2012: избран за доцент

2002-2011: избран за виш лектор

1999-2002: избран за предавач

2000 до денес: ангажиран и вработен како предавач, виш лектор и доцент на Економски факултет-Прилеп

1999 до денес: ангажиран како предавач, виш лектор и доцент на Педагошки факултет-Битола

1999-2013 до денес: ангажиран како предавач, виш лектор и доцент на Технички факултет-Битола

2000- 2012: ангажиран како предавач, виш лектор и доцент на Факултетот за биотехнички науки-Битола

2000 до денес: ангажиран како предавач, виш лектор и доцент на Високата медицинска школа-Битола

2001-2006; 2018-: ангажиран како предавач и виш лектор на Факултетот за туризам и угостителство-Охрид

2002-2005: ангажиран како предавач и виш лектор на Студиите по јавна администрација-Битола

2007-2009: ангажиран како наставник по лексикологија на Педагошки факултет-Битола (под менторство)

2007-2009: ангажиран како наставник по синтакса на Педагошки факултет-Битола (под менторство)

2013-2017: ангажиран како доцент на Факултетот за безбедност-Скопје

1998-1999: преведувач во Генералштабот на Министерството за одбрана, оддел за меѓуармиска соработка, Влада на Република Македонија

1995-1998: предавач по француски јазик, Асоцијација за француски јазик и култура-Битола

1993: новинар, Тера Телевизија-Битола

Книги

Зоран Николовски : Современата јазична политика на Франција во однос на францускиот и регионалните јазици, Педагошки факултет & Киро Дандаро, Битола, 2003.

Престои

1995 година: Како стипендист на француската влада, учествува на семинарот за француски јазик на Бургоњскиот универзитет во Дижон каде се стекнува со соодветна диплома од највисок степен за познавање на јазикот,

1998 година: Преку програмата Темпус, престојува во неколку универзитетски центри: во Нант и Анже во Франција, потоа во Гетинген, Германија, Генд во Белгија и Венло во Холандија, кадешто се запознава со организационата структура на овие универзитети,

2000 година: Како стипендист на француската влада користи едномесечна стипендија за семинарот за професори по француски јазик на CAVILAM во Виши, Франција, каде се здобивам со соодветна диплома,

2002 година: Престој во Лион на École des arts culinaires et de l’hôtellerie заради продлабочување на соработката помеѓу истата и Факултетот за туризам и угостителство од Охрид.

2016 година: Постдокторски престој на Факултетот за странски јазици и книжевности (Департман за француски јазик и книжевност), Универзитет во Букурешт-Романија, (Програма Еуген Јонеско).

2017: Престој на Universités Bonjour du Monde, педагошката и интеркултурна обука за професори по француски јазик, 24.07.- 04.08.2017, Ница, Франција.

Трудови и конф.

Zoran Nikolovski: « À propos de quelques gallicismes dans le dialecte contemporain de Bitola », Трибина „Битола во светлината на француско-македонските односи“,   XIV Меѓународна тркалезна маса „Франција, Македонија, Европа: минато, сегашност и иднина“, 14. 05. 2004.

Зоран Николовски: „Францускиот јазик во науката и техниката“, Зборник на трудови од меѓународната научна конференција „Јазични и културни проникнувања низ преведувањето и толкувањето“, Филолошки  факултет  „Блаже Конески“-Скопје, 2015, 533-538.

Зоран Николовски: „Францускиот јазик како средство за информирање на потрошувачот и заштита на работникот“, Меѓународна научна конференција „Миграцијата и пазарот на трудот“, Здружение „Мариовско-мегленски културни средби“-Прилеп, Институт за социолошки и политичко-правни истражувања-Скопје и Економски факултет-Прилеп,  Крушево, 19-20 октомври 2013.

Зоран Николовски: Поимот јазична политикаХоризонти, бр. 8, Универзитет „Св. Климент Охридски“-Битола, 2012, 125-130.

Zoran Nikolovski: « Contribution de la Commission générale de terminologie et de néologie à la traduction de certains anglicismes dans la langue française », Actes du colloque international « Langues et métiers, langues et coutumes », Faculté des Langues Étrangères, Université de Tirana, Tirana, 2013, 170-183. ISBN: 978-9928-08-134-6

Zoran Nikolovski: « Traduction de certains anglicismes dans le domaine de l’armement et de l’armée », in Sonia Berbinski (éd), Figement et imaginaire linguistique-de la langue à la traduction: expériences de linguiste-expériences de traducteur, Editura Universitatii din Bucuresti, Bucuresti, 2015, 215-225.

Зоран Николовски: „Улогата на електронските лексикографски ресурси за француски јазик во истражувања на заемките“, in Звонко Никодиновски (ред.), Електронските ресурси и филолошките студии/Electronic resources and philological studies, Филолошки факултет “Блаже Конески”-Скопје, Скопје, 2013, 92-103.

Z. Nikolovski: “Terminological enrichment of the French language”, Teacher, International journal, vol. 5, 2013, 201-208.

Zoran Nikolovski: “Language policy, language planning or language editing”, Horizons, Vol.15, University “St. Kliment Ohridski” – Bitola, Bitola, 2014, 111-118.

Zoran Nikolovski: « Emprunts lexicaux anglais en français dans l’aéronautique et l’astronautique », 2014, in Actes du colloque international: “Langues sur Objectifs Spécifiques : Passé, Présent, Future”, Fon-Belgrade, Université de Belgrade, Belgrade, 2015, 363-373.

Zoran Nikolovski: “Language planning and language standardization”, Horizons, Vol. 17, University “St. Kliment Ohridski” – Bitola, Bitola, 2015, 165-175.

Zoran Nikolovski: « Les emprunts lexicaux anglais en français dans l’économie et les finances et leurs équivalents en macédonien », Тематски зборник радова са међународне научне конференције „Језици и културе у времену и простору“, 5, Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду, Нови Сад, 2016, 305-315. ISBN 978-86-6065-374-3

Zoran Nikolovski: « Les recommandations par rapports aux emprunts lexicaux anglais en français dans l’économie », Actes du colloque Les Études françaises aujourd’hui – Tradition et modernité, Faculté de Philosophie de Niš, Nis, 2016, 163-174.  ISBN 978-86-6065-374-3

Zoran Nikolovski: « Le même, le semblable et le différent au sein des anglicismes en français dans les domaines de la psychologie et de la philosophie », Colloque international: le même, le semblable et le différent au sein de la langue, de la littérature et de la culture dans les pays francophones, Faculté de philologie “Blaže Koneski”, Université “Sts Cyrille et Méthode” de Skopje, Skopje, 2018, 310-320. ISBN 978-608-234-058-6

Z. Nikolovski: « Les anglicismes en français dans la société et la culture », Actes du Colloque international « Les Études françaises aujourd’hui », Dire, écrire, agir en français 3, Nasledje, 40, Faculté des Lettres et des Arts, Université de Kragujevac, Kragujevac, 2018, 317–328. 811.133.1’373.45:811.111

Zoran Nikolovski: « Les recommandations terminologiques en français dans le domaine de l’environnement », in Anca-Marina Velicu / Sonia Berbinski (dir), Terminologie(s) et traduction. Les termes de l’environnement et l’environnement des termes, Peter Lang, Berlin, 2018, 75-92.

Zoran Nikolovski: “Periods of contemporary language policy in France regarding the French language”, Horizons, Series A Social Sciences and Humanities, Vol.22, “St. Kliment Ohridski” University – Bitola, Bitola, 2018, 221-230.

Zoran Nikolovski: “An Overview of language policy in France”, PALIMPSEST / ПАЛИМПСЕСТ, v. 3, n. 6, “Goce Delchev” University – Shtip,2018, p. 93-100. ISSN 2545-3998

Zoran Nikolovski: “Interaction between French language and public services of France in the second half of the 20th century”, International Journal of Education TEACHER, Volume 9, Issue 17, Faculty of Education-Bitola, 27.05.2019, Pages 5-14.

Zoran Nikolovski: “French language in mass media in France at the end of the XX century”, Horizons international scientific journal, Series A Social Sciences and Humanities, Volume 24, “St. Kliment Ohridski” University – Bitola, Bitola, 2020, 97-104.

Зоран Николовски: „Интеракција меѓу францускиот јазик и јавните служби на Франција во втората половина на 20 век“, in Analogies et interactions au sein des études romanes (éd. Elisaveta Popovska et coéd. Snežana Petrova), Faculté de philologie “Blaže Koneski”, Skopje, 2020, 429-442.

Работилници, трибини, конференции и симпозиуми 

1998: Stage de formation à utilisation du dispotif multimédia “VIFAX”, Agence de la Francophonie/Agence de coopération culturelle et technique, Skopje, 30.06-03.07. 1998.

2004: Работилница: „Наставна методологија и планирање на наставни курсеви“, Проект за поддршка на високото образование во општествените науки во Македонија“,Civic Education Project-Македонија, Струга, 2-3 април 2004.

2004: Tрибина „Битола во светлината на француско-македонските односи“,   XIV Меѓународна тркалезна маса „Франција, Македонија, Европа: минато, сегашност и иднина“, 14. 05. 2004.

2007: Работилница за обука „Обезбедување квалитет во високообразовните установи“, Темпус проект „Надградување на системот за обезбедување квалитет на Универзитетот „Св. Климент Охридски“-Битола, Битола, 13.06.2007.

2012: Меѓународна научна конференција „Јазични и културни проникнувања низ преведувањето и толкувањето“,Катедра за преведување и толкување, Филолошки  факултет „Блаже Конески“-Скопје, Скопје, 26-27 септември 2012, (трудот е наведен погоре).

2012: Меѓународна научна конференција „Миграцијата и пазарот на трудот“, 19-20 октомври, Крушево, Здружение „Мариовско-мегленски културни средби“-Прилеп, Институт за социолошки и политичко-правни истражувања-Скопје и Економски факултет-Прилеп, (трудот е наведен погоре).

2013: Conférence internationalе « Langues et métiers, langues et coutumes », organisé par le Département de Français de la Faculté des Langues Étrangères, Université de Tirana, le 18 mars 2013, (трудот е наведен погоре).

2013 : Conférence internationale « Langage(s) et traduction », Figement et imaginaire linguistique, Université de Bucarest, Bucarest, 9-12 septembre 2013, (трудот е наведен погоре).

2013 : Меѓународен симпозиум „Електронските ресурси и филолошките студии“, Филолошки факултет “Блаже Конески”-Скопје, 12-13 септември 2013 година, Скопје,  (трудот е наведен погоре).

2014: IIIe Colloque international: Langues sur Objectifs Spécifiques : Passé, Présent, Future Fon-Belgrade, Université de Belgrade, Belgrade, 26-27 septembre 2014, (трудот е наведен погоре).

2015: Conférence internationale: « Langues et cultures dans le temps et dans l’espace 5 », Faculté de Philosophie de Novi Sad-Université de Novi Sad, Novi Sad, 31 octobre 2015 (трудот е наведен погоре).

2015: Huitième Colloque: « Les Études françaises aujourd’hui – Tradition et modernité », Faculté de Philosophie de Niš-Université de Niš, Niš, 13-14 novembre 2015 (трудот е наведен погоре).

2016: Formation: Méthodologie et technique de rédaction et de valorisation des travaux scientifiques, Bureau Europe centrale et orientale de l’AUF, Bucarest, 24-25 mai 2016.

2016: Journée d’études Internationale “Langage(s), Discours et Traduction” – Du mot aux discours”, Faculté des Langues et des Littératures Etrangères, Université de Bucarest/LEA, Université de Poitiers, Bucarest, 28 mai 2016.

2016: Colloque international: le même, le semblable et le différent au sein de la langue, de la littérature et de la culture dans les pays francophones, Département de langues et littératures romanes de la Faculté de philologie “Blaže Koneski”, Université “Sts Cyrille et Méthode” de Skopje, Skopje, 4-5 novembre 2016 (трудот е наведен погоре).

2017: Универзитетска интерна конференција: Науката на УКЛО – искуства и перспективи, Крушево, 29-30 септември 2017 година.

2017: Colloque international et pluridisciplinaire en littérature, linguistique et didactique, «Les Études françaises aujourd’hui », DIRE, ÉCRIRE, AGIR EN FRANÇAIS 3, Faculté des Lettres et des Arts de Kragujevac, Université de Kragujevac, Kragujevac, Serbie, 3-4 novembre 2017 (трудот е наведен погоре).

2017: Colloque international « Terminologie(s) et traduction. Les termes de l’environnement et l’environnement des termes », Université de Bucarest, (série « Langage(s), Discours et Traduction »), 13 – 14 novembre 2017, Bucarest (трудот е наведен погоре).

2019 : Colloque international « Contacts linguistiques, littéraires, culturels : Cent ans d’études du français à l’Université de Ljubljana », Faculté des Lettres, Département des langues romanes, Département de traduction et d’interprétation, 12-14 septembre 2019, Ljubljana.

Др. активности

Добитник на орден – Витез од Редот на академските палми, 30.03.2017 година,

Член на рецензентска комисија за избор на наставник по француски јазик на Педагошки факултет-Битола,

Член на рецензентска комисија за избор на наставник по француски јазик на ФАМИС-Битола,

Член на рецензентска комисија за избор на наставник по германски јазик на ФАМИС-Битола,

Член на рецензентска комисија за избор на наставник по англиски јазик на Економски факултет-Прилеп,

Член на рецензентска комисија за избор на наставник по англиски јазик на Правен факултет-Кичево,

Член на рецензентска комисија за избор на наставник по француски јазик на Правен факултет-Кичево (Одлука 02-119/5, од 27.02.2017 година)

Член на рецензентска комисија за избор на наставник во насловно звање во областа Англистика на Педагошки факултет-Битола (Одлука 02-185/3, од 02.05.2017 година)

Рецензија на книгата на Grzegorz Markowski “Rôle didactique de textes dans l’enseignement/apprentissage de la terminologie spécialisée à l’exemple du français langue des affaires, langue étrangère. Evaluation linguistique des textes”, Wydawnictwo Rys, Познан, 2017.

Анонимни рецензии на трудови за потребите на научното списание Хоризонти на Универзитетот “Св. Климент Охридски”-Битола.

Анонимни рецензии на трудови за потребите на научното списание Палимсест, број 6, на Универзитетот „Гоце Делчев“-Штип.

Рецензент и член на научен одбор на четвртото издание на маѓународната конференција Langue et Territoire, одржана во Тренто (Италија),јуни 2019 година. Зборникот ќе биде објавен во мај 2021 година во колекцијата “Série monographique en Sciences humaines” на Presses de l’Université Laurentienne de Sudbury (Ontario, Canada).

Рецензент на 2 рецензии за Универзитетска интерна конференција: Науката на УКЛО – искуства и перспективи, Крушево, 29-30 септември 2017 година,

Модератор во научното подрачје Хуманистички науки во рамките на Универзитетска интерна конференција: Науката на УКЛО – искуства и перспективи, Крушево, 29-30 септември 2017 година,

Член на Комисија за одбрана на докторски труд на кандидат од Педагошки факултет-Битола (Одлука бр. 02-442/11 од 09.10.2018 година).

Член на комисија за одбрана на дипломска работа на кандидати од Педагошки факултет-Битола,

Член на здружението на професори по француски јазик на Република Македонија,

Член на Македонското научно друштво-Битола

Координатор на студентска пракса и размена на студенти во Франција на Факултетот за туризам и угостителство-Охрид,

Секретар на Катедрата за меѓународна економија (2008-2017)

Член на факултетски комисии:

Комисија за попис на книжен фонд 2012-2016

Комисија за ситен инвентар и одбрана и заштита 2014-2016

7 години новинар-соработник во Радио Битола.