Prof. d-r Kosta Sotirovski

Full Professor

Consultations Monday from 10:30 to 12:30; Tuesday from 10:30 to 12:30

Professors
  • Management information systems
  • Statistics for economists
  • E-business management
  • Modern trends in business informatics
  • Business Informatics
  • ERP systems
  • Big Data technologies
Реферат

Одлука

Биографија

Сотироски д-р Коста е роден 1963 год. во Крушево. На Економскиот факултет во Прилеп дипломирал на математичко-статистичко-кибернетската насока во 1986 год. На истиот Факултет и магистрирал во 1993 год. на тема “Monte-Carlo симулација во управување со економските процеси“. Докторирал, исто така, на Економскиот факултет – Прилеп во 1998 год., а тема на докторската дисертација му е “Моделирање оптимална организација на процесот на производство“. Сотироски беше ангажиран на предметот статистика и на интердисциплинарните студии за јавна администрација на Универзитетот “Св. Климент Охридски“ – Битола 2002/04.Исто така, тој има богата научноистражувачка активност.

Пристап до трудовите на ResearchGate на линкот: https://www.researchgate.net/profile/Kosta_Sotiroski2

Наставник на прв циклус на студии по предметите статистика за економисти, ERP системи, деловна информатика (системи за поддршка на одлучување) и е-бизнис информациски системи.

Наставник на втор циклус на студии по предметите: менаџмент информациски системи, управување со информациона технологија, е-бизнис менаџмент, современи трендови во бизнис информатиката, економетрија- напредно ниво и маркетинг истражување.

Наставник на трет циклус на студии по предметите: маркетинг истражување, Big Data технологии и експлораторна анализа и рударење со податоци.

Акредитиран ментор на трет циклус – докторски студии на студиските програми маркетинг, менаџмент и бизнис информатика.

Секретар на докторските студии на Економски факултет- Прилеп

Член на Програмскиот одбор на меѓународниот симпозиум за стратегиски менаџмент,  Економски факултет Суботица, Србија.

Член на меѓународниот редакциски одбор на списанието Strategic Management – International Journal of Strategic Management  and Decision Support Systems in Strategic Management. ISSN 2334-6191 (Online) ISSN 1821-3448. UDC 005.21. Indexing on:Emerging Sources Citation Index,SCIndeks.

Член на Scientific and Advisory Board на списанието International Journal of Economics, Politics, Humanities & Social Sciences – IJEPHSS, ISSN:2636-8137.  Indexing on: DRJI, ResearchBib, idealonline, I2OR, ESJI, Goougle scholar, CitiFactor, asos. 

Член на мегународниот научен одбор на: 1st International Conference for Quality Research (B&H) 11th International Quality Conference (Serbia) 11th International Conference ICQME (Montenegro). 

Книги

– “Програмски јазик COBOL” – учебно помагало, во коавторство со проф.д-р Јаков Црнковиќ и дипл.ек.Љупчо Маркушески, Економски факултет -Прилеп, 114 стр.,1990;

-“Теорија на извадоци – анкетна статистика, статистичко оценување, тестирање на статистички хипотези“ –  учебник, Универзитет “Св. Климент Охридски”, Економски факултет Прилеп, 268 стр., 2001;

-”Статистичко заклучување” – збирка решени задачи, Универзитет “Св. Климент Охридски”, Економски факултет Прилеп, 230 стр., 2001;

-”Компјутеризирана бизнис статистика” – прирачник, Економски факултет- Прилеп,114 стр., 2002;

 -”Анализа на варијансата и планирање на експериментите” – учебник, Универзитет “Св.Климент Охридсски” – Битола, Економски факултет- Прилеп, 208 стр.2004;

-“Статистика” –  учебник, Универзитет “Св.Климент Охридски” – Битола, Економски факултет- Прилеп, 712 стр. 2004.

-„Деловна информатика“- Универзитет “Св.Климент Охридсски” – високошколски учебник – Битола, Економски факултет- Прилеп, во коавторство со м-р Илија Христоски, 428 стр. 2010.

Престои

1.ECHO/TPS/214/1999/07112 –NGO CESVI – Cooperazione e Sviluppo,

2.TEMPUS JEP 15041/2000 – Европска интеграција од областа на високото образаование

3.TEMPUS JEP 18046-2003 Management and Business education in computer studies,

4. E.U. CARDS Project: REGIONAL DEVELOPMENT, TRANS-BORDER CO-OPERATION AND THE EUROPEAN UNION FACTOR,

5. INTEREG III A/PHARE CARDS,

6. TEMPUS Joint European Project 41077 2006 JOINT MASTER FOR SOUTH-EAST EUROPE IN ECONOMICS AND MANAGEMENT SCIENCE PROGRAM,

7. U-Multirank

Србија 1998, Белгија и Франција 2002, Грција 2004, Италија 2009

Трудови и конф.

Пристап до трудовите на ResearchGate на линкот: https://www.researchgate.net/profile/Kosta_Sotiroski2

– “Development Perspectives of Investment Funds in Republic of Macedonia”, во коавторство со Драгица Оџаклиеска и Маринела Тодороска,  TEM Journal (Technology Education Management Informatics ISSN: 2217-8309, (Print), eISSN: 2217-8333 (Online).Vol.2, N0.4, November 2013, peg. 341-349.

-“Application of the Scoring Model for Assessing the Credit Rating of Principals”, во коавторство со Маргарита Јанеска и  Сузана Талеска, TEM Journal (Technology Education Management Informatics), ISSN: 2217-8309, (Print), eISSN: 2217-8333 (Online), Vol.3, N0.1, February 2014, peg. 50-54.

-“Life insurance in Republic of Macedonia – Luxury or Necessity”, во коавторство со Гордана Витанова, Гордана Трајкоска, Драгица Оџаклиеска и Татјана Спасеска, TEM Journal (Technology Education Management Informatics), ISSN: 2217-8309, (Print), eISSN: 2217-8333 (Online), Vol.3, N0.2,  May 2014, peg. 134-139.

-“ANALYSIS OF SAVING WITH THE POPULATION OF REPUBLIC OF MACEDONIA – CONDITIONS AND PERSPECTIVES”, во коавторство со Анета Ристеска, Мирослав Гвероски, Татјана Спасеска и Фанка Ристеска, Annals of the “Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu, ECONOMY SERIES, ISSUE 2/2014, “ACADEMICA BRÂNCUŞI”, ISSN 2344 – 3685/ ISSN-L 1844 – 7007, Târgu Jiu, May, 2014,  peg.23-32

-“KNOWLEDEGE OF THE POPULATION IN THE PURPOSE OD DEVELOPING INVESTMENT FUNDS IN REPUBLIC OF MACEDONIA”, во коавторство со Гордана Витанова, Гордана Трајкоска, Драгица Оџаклиеска и Снежана Кузмановска, Annals of the “Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu, ECONOMY SERIES, ISSUE 2/2014, “ACADEMICA BRÂNCUŞI”, ISSN 2344 – 3685/ ISSN-L 1844 – 7007, Târgu Jiu, May, 2014, peg.52-61.

-“PERSPECTIVES AND OPPORTUNITIES FOT THE IMPEMENTATION OF THE ACTIVITY – BASED COSTING SYSTEM IN REPUBLIC OF MACEDONIA”, во коавтоство со Татјана Спасеска, Гордана Витанова, Анета Ристеска, Фанка Ристеска и Снежана Кузманоска, Annals of the “Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu, ECONOMY SERIES, ISSUE 2/2014, “ACADEMICA BRÂNCUŞI”,  ISSN 2344 – 3685/ ISSN-L 1844 – 7007, Târgu Jiu, May, 2014, peg.71-82.

-“Statistical Performances of Population Migration in the Republic of Macedonia at the Beginning of the 21st Century” , во коавторство со Илија Христоски, Migracijske i etničke teme, UDK 314:323.1   ,  ISSN 1333- 2546,  E-ISSN 1848-9184,  godina 30, broj 1, travanj 2014, Zagreb, peg.33-67.

-“UNEMPLOYMENT AND POVERTY IN MACEDONIA IN THE BEGINNING OF THE 21ST CENTURY”, во коавторство со Илија Христоски, 3RD International Scientific Conference “Economy of Integration” ICEI 2013, “Using Knowledge to Move from Recession to Prosperity”, University of Tuzla, 6th -7th December 2013. Tuzla, Bosnia and Herzegovina. pp. 305-317.

-“Conceptual Data Modeling of Modern Human Migration”, во коавторство со Илија Христоски, The International Scientific Journal of Management Information Systems, ISSN 1452-774X, Vol.7, No. 4, 2012, PP. 3-12.

-“Risk Management of an Investment Project through Monte Carlo Simulation”, во коавторство со Илија Христоски и Игор Здравкоски, Strategic management, International Journal of Strategic Management and Decision Support Systems in Strategic Management, Vol.17, N0. 4, ISSN 1821-3448, UDC 005.334.519.245; 005.8, Faculty of economics Subotica, pp. 003-015.

-„Statistička procesna kontrola proizvodnje”, XVI internacionalni naučni skup, „Strategijski menedžment i sistemi podrške odlučivanja u strategijskom  menedžmentu”, Subotica, Srbija, мај 2011, http://www.ef.uns.ac.rs/sm/index.htm

– „Клучни фактори и индикатори заа мерење на интелектуалниот капитал во банкарскиот сектор на Република Македонија„, во коавторство со Маргарита Јанеска и Сузана Талеска, Прва меѓународна научна конференција: Современи менаџерски предизвици и организациските науки, Зборник на трудови, БАС АКАДЕМИЈА СМИЛЕВСКИ – Скопје, 2012, Стр. 37-48.

-“MEASURING INTELECTUAL CAPITAL IN THE BANKING SECTOR IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA”, во коавторство со Маргарита Јанеска и Сузана Талеска, 2nd REDETE 2012 Conference International Scientific Conference, Economic Development and Entrepreneurship in Transition Economics: A Search For New Paradigms, Faculty of Economics of  Banja Luka, ISSN 2233-1034 , pp. 161-173.

-“CREATING BUSINESS ENVIRONMENT FOR SUPPORT OF SMEs  INNOVATION IN MACEDONIA”, во коавторство со Анета Ристеска, Мирослав Гвероски и Фанка Ристеска, INTERNATIONAL CONFERENCE SMEs DEVELOPMENT AND INNOVATION: BUILDING COMPETITIVE FUTURE OF SOUTH- EASTERN EUROPE”, Ohrid, 3-4 Octobar, 2014, Macedonia, pp. 745-757.

– „Клучни компетенции за развој на талент менаџментот во функција на конкурентската предност на организациите“, во коавторство со Маргарита Јанеска и Сузана Талеска, Втора меѓународна научна конференција: Современи менаџерски предизвици и организациските науки, Зборник на трудови, БАС АКАДЕМИЈА СМИЛЕВСКИ – Скопје, 2012, Стр. 126-136.

-“Marketing Aspects of the SMEs and their Competitive Competences (the Case of the Republic of Macedonia)”, во коавторство со Снежана Обедникоска, АНАЛИ Економског факултета у Суботици, број 29, 3013. ISSN 0350-2120, стр. 293-305.

-„Analzying the Indicators of the E-business Strategic Readiness of the Companies in the Republic of Macedonia“, во коавторство со Марјан Ангелески,  Маргарита Јанеска, XIV internacionalni naučni skup,“Strategijski menadžment i sistemi podrške odlučivanju u strategijskom menadžmentu”, Subotica, мaj,2010, објавен воЧ “International Journal of Strategic Mangement and Decision Support System in Strategic Management”, vol.16,No.1/2011,pp.011-017 (http://www.ef.uns.ac.rs/sm2010/download/agenda_sm_2010.pdf.

– Associations between Pulse Wave Velocity, Aortic Vascular Calcification, and Bone Mineral Density in Chronic Hemodialysis Patients and General Population, во коавторство со Avramovski P, Janakievska P, Koneska M, Sikole A, ISRN Vascular Medicine. 2013; 2: 231-240, http://www.hindawi.com/journals/isrn/2013/507637/
– Accelerated progression of arterial stiffness in dialysis patients compared with the general population, во коавторство со Avramovski P, Janakievska P, Sikole A., Korean J Intern Med 2013;28:464-474. pISSN 1226-3303,   eISSN 2005-6648

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3712155/pdf/kjim-28-464.pdf

Impact Factor: 0,226

http://journal.komci.org/ViewIFTrend.php?PJID=64&YEAR=2012

– Aortic pulse wave velocity is a strong predictor of all-cause and cardiovascular mortality in chronic dialysis patients, во коавторство со Avramovski P, Janakievska P, Zafirova-Ivanovska B, Sikole A, Ren Fail. 2014; 36(2): 176-186. ISSN 0886 – 022x , eISSN 1525 – 6049
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24131155

Renal Failure, Impact Factor: 0,775 5 – Year : 0,899.
http://informahealthcare.com/loi/rnf

Др. активности

Редовен член на Друштвото за наука и уметност Прилеп,