Prof. d-r Dragica Odzaklieska

Full Professor

Consultations: Monday from 10:00 to 12:00 h. Wednesday from 10:00 to 12:00 h.

Professors
  • International Finance
  • Monetary economy
  • Money and banking
  • Monetary economy – advanced level
  • Financial resource management
  • Portfolio management
  • Working capital management

РЕФЕРАТ ЗА ИЗБОР

ОДЛУКА ЗА ИЗБОР

Биографија

Драгица Оџаклиеска е родена е на 03.02.1980 година во Прилеп.

Дипломира на Економскиот факултет во Прилеп 2002 година со просечен успех 9,78. Магистерскиот труд на тема “Долгорочните извори на финансирање и цената на капиталот во функција на оптимализација на финансиската структура на трговските друштва” успешно го одбранува на 14.07.2006 година. Во 2010 година докторира на Економскиот факултет во Прилеп.

Од 2001 година работи на Економскиот факултет Прилеп, на почетокот како демонстратор, потоа како соработник, а од мај 2010 година како наставник по предметот Пари и банкарство во звање доцент.

Има реализирано студиски престој во Bruges, Белгија (College of Europe) во 2005 година во рамките на ТЕМПУС проектот за Континуирана едукација за европски работи: основање на тренинг центар за Европска интеграција.

Трудови и конф.

Драгица Оџаклиеска е автор или коавтор на повеќе научни и стручни трудови од кои позначајни се следниве:

“The meaning of investment funds for development of the stock market in the Republic of Macedonia”, International Scientific Conference ECO-Trend 2009, University of Târgu – Jiu, Romania, 2009;

“Macedonian Stock Exchange development in the period of transition”, Majska konferencija o strategijskom menadzmentu, Tehnicki fakultet, Bor, 2009;

“Futures contracts as an instrument for increasing the portfolio performances”, International Scientific Conference ECO-Trend 2008, University of Targu-Jiu, Romania, 2008;

“Option strategies as an instrument for the companies financial policy”, Меѓународна конференција, Бизнисот и глобализацијата, Охрид, 2007;

Izvestaj novcanih tokova -instrumenat finansijske politike preduzeca u tranziciji, Majska konferencija o strategijskom menadzmentu, Tehnicki fakultet, Bor, 2007;

“Notification as the core element towards investors’ interests protection”, University of Targu-Jiu, Romania, 2007.