Prof. d-r Dimitar Nikoloski

Full Professor

Consultations Monday 11:0 to 13:00 and Thursday 9:30 to 11:30

Professors
 • Time series analysis
 • Econometrics
 • Theory of statistical inference
 • Labor economics
 • Innovation and intellectual property
 • Methodology of scientific research
ОДЛУКА ЗА ИЗБОР

План, Економетрија

План, Економија на труд

РЕФЕРАТ ЗА ИЗБОР

Биографија

Димитар Николоски е роден 1974 година во Велес. Дипломирал на Економскиот факултет во Прилеп во 1996 година, на економско-статистичко-кибернетската насока. Во 2000 година магистрирал на универзитетот во Нојшател (Швајцарија) со магистерскиот труд на тема “Показатели на нееднаквост во распределбата на приходите во Р. Македонија“. Во 2007 година докторирал на универзитетот Стафордшир (Велика Британија) со успешна одбрана на докторската дисертација со наслов „Детерминанти на одржлива стапка на невработеност во земјите во транзиција со посебен осврт на Македонија“. На Економскиот факултет-Прилеп најнапред е вработен како асистент во периодот 2000-2007 година, а во февруари 2008 е избран за доцент по предметот економетрија. Полиња на научна преокупација му се економетријата, економијата на трудот, теоријата на статистичко заклучување и статистиката на работна сила.

 • Година на раѓање: 1974
 • Место на раѓање: Велес
 • Година на дипломирање: 1996
 • Факултет и насока на дипломирање: Економски факултет-Прилеп, економско-статистичко-кибернетскa
 • Година на магистрирање: 2000
 • Факултет и тема на магистрирање: Универзитет во Нојшател (Швајцарија), “Показатели на нееднаквоста во распределбата на приходите во Р.Македонија”
 • Година на докторирање: 2007
 • Факултет и тема на докторирање: Универзитетот Стафордшир (Велика Британија), “Детерминанти на одржлива стапка на невработеност во земјите во транзиција со посебен осврт на Македонија”
 • Година на последен избор во највисокото звање: 2012
 • Области на научна преокупација: економетрија, економијата на труд, теорија на статистичко заклучување и статистика на работна сила
 • Предмети на додипломски студии:
  • Економија на труд
  • Економетрија
  • Теорија на статистичко заклучување
  • Анализа на временски серии
 • Ангажмани на други факултети: нема
 • Објавени книги: “Граѓаните на република македонија на крајот од дваесеттиот и почетокот на дваесет и првиот век” во коавторство со Проф. д-р Љупчо Печијарески и м-р Стевчо Димески и „Илустриран прирачник за Microfit 4.0 со збирка решени задачи по економетрија“.
 • Студијски престои:
  • Универзитет во Нојшател (Швајцарија), 1998-1999
  • Универзитет Стафордшир (Велика Британија), 2002-2007
  • Универзитет во Бања Лука (Босна и Херцеговина), декември 2007
  • Универзитет во Нови Сад, економски факултет во Суботица (Србија), септември 2008
  • Универзитет во Виена (Австрија), октомври 2008

Книги

 1. „Граѓаните на Република Македонија на крајот од дваесеттиот и почетокот од дваесет и првиот век“ коавторство со Љупчо Печијарески и Стевчо Димески, Метафора, Прилеп, март 2002;
 2. „Илустриран прирачник за Microfit 4.0 со збирка решени задачи по економетрија“, Економски факултет-Прилеп, април 2008;
 3. „Одржлива стапка на невработеност во земјите во транзиција – Студија на случај за Република Македонија“, (на англиски јазик), ВДМ Верлаг, мај 2009;

Престои

 1. Универзитет во Нојшател (Швајцарија), 1998-1999, магистерски студии
 2. Универзитет Стафордшир (Велика Британија), 2002-2007, докторски студии
 3. Универзитет во Бања Лука (Босна и Херцеговина), декември 2007, работилница во рамки на ТЕМПУС проект „Заеднички постдипломски студии по економија и науки за менаџмент во Југоисточна Европа“
 4. Универзитет во Нови Сад, економски факултет во Суботица (Србија), септември 2008, работилница во рамки на ТЕМПУС проект „Заеднички постдипломски студии по економија и науки за менаџмент во Југоисточна Европа“
 5. Универзитет во Виена (Австрија), октомври 2008, мобилност на универзитетски кадри во рамки на ТЕМПУС проект „Заеднички постдипломски студии по економија и науки за менаџмент во Југоисточна Европа“
 6. “Crisis Effects: Growth Prospects, Social Impact and Policy Responses in SEE and CIS”, WIIW-GDN Workshop, Vienna, 11-12 July, 2011;
 7. “Forecasting skill supply and demand in Europe: 2013 Expert seminar on methodology and new ideasand validation workshop”, CEDEFOP Thessaloniki, October 3-4, 2013;
 8. Study visit “The dual VET system in Germany: Learning at the workplace”, Bonn, Germany, 25-29 November, 2013;
 9. Teaching mobility within Erasmus+ programme, University “Namik Kemal”, Tekirdag, Turkey, 18-22 May, 2015;
 10. “Forecasting skill supply and demand in Europe:Validation of 2016 forecasts”, Skillsnet technical workshop, CEDEFOP Thessaloniki, November 5-6, 2015;
 11. GDN/CERGE-EI Research Competition Workshop, Prague, Czech Republic, August 21-22, 2016;
 12. “Skill supply and demand forecasts: Preparing new set of updates”, Skillsnet technical workshop, CEDEFOP Thessaloniki, November 24-25, 2016;

Трудови и конф.

Меѓународни конференции

 1. “Statistics as a Base for Creation of the Economic Policy and Economic Development in South-Eastern Europe“, Skopje, Macedonia, October 29-30, 2001;
 2. “Regional Cooperation and Economic Development”, Prilep and Ohrid, Macedonia, June 20-21, 2003;
 3. “Regional Development and Demographic Changes in Balkan Countries”, Niš, Serbia, June, 2003;
 4. “Economic Development and Reconstruction Policies in Southeast Europe – The Influence of European Integration”, Dubrovnik, Croatia, May 7-8, 2004;
 5. III Congress of Mathematicians of Macedonia, Struga, Macedonia, September 29 – October 2, 2005;
 6. “The Challenges of the New Economy”, Ohrid, Macedonia, 14-16 October, 2005;
 7. “Structural Changes and Demographic Trends in South European Countries”, Niš, Serbia, June, 2006;
 8. “The Economy and business in post-recession”, Prilep, Macedonia, 29 October, 2010;
 9. “4thInternational conference for entrepreneurship, innovation and regional development (ICEIRD)”, Ohrid, Macedonia, 5-7 May, 2011;
 10. ”Economic and social challenges 2011 – Globalisation and sustainable development”, Tirana,Albania, 9-10 December 2011;
 11. “5th International conference for entrepreneurship, innovation and regional development (ICEIRD)”, Sofia, Bulgaria, 1-2 June, 2012;
 12. “Migration and labour market”, Krushevo, Macedonia, 19-20 October, 2012;
 13. “Researching Economic Development and Entrepreneurship in Transition Economies (REDETE)”, Banja Luka, Bosnia and Herzegovina, October 25-27, 2012;
 14. “3rd Young Scientists Forum on Central and South East Europe”, Vienna, Austria, December 06-08, 2012;
 15. “European Integration in Higher Education and Research in Western Balkans”, Belgrade, Serbia,May 13, 2013;
 16. “6th International conference for entrepreneurship, innovation and regional development (ICEIRD)”, Istanbul, Turkey, June 20-21, 2013;
 17. “Good governance in developing countries”, Faculty of Economics, University of Tirana, Faculty of Economics and Agribusiness, Agriculture university of Tirana in partnership with Regional Research Promotion Programme and University of Fribourg, Tirana, Albania, December 5-7, 2013;
 18. “13th International Postgraduate Conference on Central and Eastern Europe, Old Rules and New Traditions: Generational Divides in Central and Eastern Europe”, University College of London, School of Slavonic and East European Studies, London, UK, February 19-21, 2014;
 19. “How to achieve greater employment of students and graduates?”, Symposium organised by the Macedonian Academy of Sciences and Arts, Skopje, March 14, 2014;
 20. “Challenges of the Knowledge Society”, International conference, Bucharest, Romania, May 16-17, 2014;
 21. “SMEs Development and Innovation: Building Competitive Future of South-Eastern Europe”, Faculty of Economics-Prilep,supported by Central European Initiative (CEI), Ohrid, October 3-4, 2014;
 22. “Challenges of Contemporary Society”, Institute for Sociological, Political and Juridical Research, University “Ss. Cyril and Methodius”, Skopje, November 12, 2015;
 23. “Economics, Health and Happiness”, University of Applied Sciences and Arts of Southern Switzerland, Lugano, January 14-16, 2016;
 24. “International Balkan and Near Eastern Social Sciences Conference Series (IBANESS)”, Prilep, October 29, 2016;
 25. Универзитетска интерна конференција на Универзитетот „Св. Климент Охридски“-Битола, Крушево, 29-30 септември, 2017;
 26. “VI International Balkan and Near Eastern Social Sciences Conference Series (IBANESS)”, Ohrid, October 28-29, 2017;
 27. Fifth Scientific Conference with International Participation “Economy of Integration: The Role of Economic Thought in Modern Environment” (ICEI 2017), Tuzla, December 7-9 2017;

Објавени трудови

 1. “Theoretical-Methodological Assumptions for Possible Research of the Public Opinion-Case study: The Influence of the Changes in Political and Economic System upon the Value Orientations and Types of Political Culture of the Citizens in Macedonia”, Yearbook of the Faculty of Economics – Prilep, April 2000;
 2. “Theoretical-Methodological Assumptions for Research of the Phenomenon of Underemployment in Macedonia”, Economics and Business, Skopje, May 2001;
 3. “Statistical Measures of Poverty With Review of the Poverty Measures for Macedonia”, Yearbook of the Faculty of Economics – Prilep, May 2001;
 4. “The Living Standard of the Citizens in Macedonia”, Proceedings from the Int. conference “Statistics as a Base for Creation of the Economic Policy and Economic Development in south-eastern Europe“, Skopje, October, 2001;
 5. “Is it Feasible a Trade-off Policy between Unemployment and Inflation in Macedonia?”, Economics and Business, Skopje, December 2001;
 6. “Theoretical Aspects of the Income Inequality”, Economics and Business, Skopje, June 2002;
 7. “Regional Characteristics of the Labour Markets in Transition Countries”, Proceedings from the international conference “Regional Cooperation and Economic Development”, Prilep and Ohrid, June 20-21, 2003;
 8. “Demographic Changes of the Labour Markets in Transition Countries with Reference to Macedonia”, Proceedings from the international conference “Regional Development and Demographic Changes in Balkan Countries”, Niš, Serbia, June, 2003;
 9. “Assessment of the Cultural Aspects of Satisfaction from Leisure in Macedonia”, Yearbook of the Faculty of Economics – Prilep, No.20, pp.186-208, 2003;
 10. “Labour Market Flows in Transition Countries with Particular Reference to Macedonia”, Proceedings from the International conference “Economic Development and Reconstruction Policies in Southeast Europe – The Influence of European Integration”, Dubrovnik, May 7-8, 2004;
 11. “Some Quantification Aspects of the Unemployment in Macedonia”, Economics and Business, Skopje, No.79/80 July/August, 2004;
 12. “Some Aspects of the Problem of Unemployment in Macedonia”, Economic Development, Vol.6, No.1-2-3, pp.241-260;
 13. “Stochastic Modelling of Labour Market Dynamics with an Application for Macedonia”, Proceedings from the III Congress of Mathematicians of Macedonia, Struga, September 29–October 2, 2005;
 14. “The New Economy and Macedonian Labour Market, How Close or Far They Are?”,Proceedings from the Conference “The Challenges of the New Economy”, Ohrid 14-16 October, 2005;
 15. “Some Aspects of the Income Inequality-Case study for Macedonia”, Proceedings from the international conference “Structural Changes and Demographic Trends in Southeastern European Countries”, Niš, Serbia, June 2006;
 16. “Applicability of the NAIRU concept for the Macedonian labour market”,Bulletin of the Ministry of finance, 09-10, 2008, pp.46-53;
 17. “The perspectives of the Macedonian labour market in the period of post-recessional development”, Proceedings from the Conference “The Economy and business in post-recession”, Prilep, 29 October 2010;
 18. “Labour market segmentation in the Republic of Macedonia”, Economics and Business, Skopje, No.154 March 2011;
 19. “Macedonian labour market and the role of university business incubators”, Proceedings from the 4thInternational conference for entrepreneurship, innovation and regional development ICEIRD, Ohrid 5-7 May 2011;
 20. “The labour market attachment in post-transitional countries – The case study of Macedonia”, Proceedings from the International conference ”Economic and social challenges and problems 2011 – Globalisation and sustainable development”, Tirana 9-10 December 2011;
 21. “Entrepreneurship in the informal sector as a form of labour market adjustment – The case study of Macedonia”, Proceedings from the 5th International conference for entrepreneurship, innovation and regional development”, Sofia, 1-2 June 2012;
 22. “The youth unemployment in Macedonia”, Economics and Business, Skopje, No. 170, August 2012;
 23. “The impact of labour market adjustment mechanisms on the labour market segmentation in Macedonia”, Proceedings from the International conference “Migration and labour market”, Krushevo, 19-20 October 2012;
 24. “The impact of the global social ambience in Macedonia on the labour market”, Proceedings from the International conference “Migration and labour market”, Krushevo, 19-20 October 2012;
 25. “The impact of economic crisis on the ease of doing business in the Western Balkans countries”, Proceedings from the International scientific conference “Researching Economic Development and Entrepreneurship in Transition Economies”, Banja Luka, Bosnia and Herzegovina, 25-27 October 2012;
 26. “Emigration and remittances as a form of labour market adjustment – The case study of Macedonia”, Analytical Journal, Vol.5, No.1, November 2012;
 27. “The role of the alternative labour market adjustment mechanisms in Macedonia during the economic crisis”, wiiw Balkan Observatory Working Paper No. 101, November 2012;
 28. “The determinants of the labour market segmentation in transition countries with particular reference to Macedonia”, Der Donauraum, Volume 52, Issue 3-4, 2012, pp.429-444;
 29. “The Phillips curve in Macedonia as an instrument for policy creation”, Economics and Business, Skopje, No. 179, May2013;
 30. “The needs assessment for university business incubators in South-Eastern European countries”, Proceedings from the 6th International conference for entrepreneurship, innovation and regional development, Istanbul, June 20-21, 2013;
 31. “The assessment of students’ satisfaction in the South-Eastern European countries: an alternative approach for evaluating the quality of higher education”, TEM Journal, Vol.2, No.3, pp.265-272;
 32. “An economic approach to the occupational safety and health: What lessons can be drawn for Macedonia?”, Proceedings from the first International scientific conference “Occupational and fire safety engineering”, Bitola, 4-5 October  2013;
 33. “Occupational safety and health as an essential part of the companies’ profitability”, Proceedings from the first International scientific conference “Occupational and fire safety engineering”, Bitola, 4-5 October  2013;
 34. “The dual system of vocational education and training in Germany”, Economics and Business, Skopje, No. 186, December 2013;
 35. “The socio-economic aspects of the unemployment problem in Macedonia”, Bulletin of papers of the Association for Science and Art – Prilep, Vol.26/27, pp.15-28, Prilep, 2014;
 36. “The Olympic games and the economy”, Economics and Business, Skopje, No. 188, February 2014;
 37. “Harnessing Innovation Potential of Crowd sourcing”, Proceedings from the 8th International Conference “Challenges of the Knowledge Society”, pp.541-548, Bucharest, 16-17 May 2014;
 38. “Does the Higher Education Promote Students’ Entrepreneurial Potential in the South-Eastern European Countries?”, Annals of the “Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Economy Series, Issue 2/2014;
 39. “The students’ knowledge and skills – a precondition for their employability on the labour markets in South-Eastern Europe”, Proceedings from the symposium “How to achieve greater employment of students and graduates?”, Macedonian Academy of Sciences and Arts, 2014;
 40. “Youth unemployment and the role of the alternative labour market adjustment mechanisms – A case study of Macedonia”, Proceedings from the symposium “How to achieve greater employment of students and graduates?”, Macedonian Academy of Sciences and Arts, 2014;
 41. “Influential economists – Gary Becker”, Economics and Business, Skopje, No. 193, July 2014;
 42. “Analysis of SMEs financing in the Republic of Macedonia – Conditions and perspectives”, Annals of the “Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Economy Series, Issue 3/2014;
 43. “The determinants of gender differences in responses to unemployment in post-transition countries: the case of Macedonia”, Volume “A Life for Tomorrow – Social Transformations in South-East Europe”Institute for Democracy “Societas Civilis” Skopje, February 2015, pp.155-172;
 44. “The Recent Economic Crisis and Youth Unemployment in Macedonia”, Proceedings from the International Conference “Challenges of Contemporary Society”, pp.1-13, Skopje, November 12, 2015;
 45. “Inter and intra ethnical conflicts as factor for reducing of democratic and development capacities of Republic of Macedonia”, Proceedings from the International Conference “Challenges of Contemporary Society”, pp.337-344, Skopje, November 12, 2015;
 46. “Digital opportunities for youth employment in South-Eastern Europe”, Research Journal of Economics, Business and ICT, Vol.10, No.2, 2015, pp.14-18;
 47. “Skills supply and demand in Macedonia: Deriving lessons for future policy interventions”, SEER Journal for Labour and Social Affairs in Eastern Europe, Volume 18 (2015), Issue 2, pp. 203-215;
 48. “Research and development in post-transition: The case study of Western Balkan countries”, SEER Journal for Labour and Social Affairs in Eastern Europe, Volume 18 (2015), Issue 2, pp.231-240;
 49. “The impact of recent economic crisis on the subjective well-being of unemployed workers in Macedonia: The role of alternative adjustment mechanisms”, Proceedings from the International Conference “Economics, Health and Happiness”, Lugano, January 14-16, 2016;
 50. “Assessing the impact of economic growth and income inequality on poverty reduction: The case of Macedonia”, Balkan and Near Eastern Journal of Social Sciences, 2016:02(04), pp 134-141;
 51. “The impact of access to finance in performance of formal and informal SMEs: Evidence from Kosovo”, Proceedings from the 2nd “International Balkan and Near Eastern Social Sciences Conference Series (IBANESS)”Prilep, October 29, 2016;
 52. “Factors Affecting Innovations and Patent Propensity of SMEs: Evidence from Macedonia”, TEM Journal, Vol.6, No.2, pp.407-415;
 53. “The unemployed workers’ perceptions of stress and employment prospects in Macedonia: The role of alternative adjustment mechanisms”, South East European Journal of Economics and Business, Vol.12, No.1, pp. 68-79;
 54. “Policy reforms for e-inclusion and integration of persons with disabilities in higher education”, Proceedings from the International Scientific Conference “Security Concepts and Policies – New Generation of Risks and Threats”, Ohrid, June 4-5, 2017;
 55. “Assessing the poverty-growth-inequality nexus: the case of Macedonia”, Eastern Journal of European Studies, Vol.8, Issue 1, pp.29-43, 2017;
 56.  “The role of Foreign Direct Investment as generator of employment in the Macedonian manufacturing sector”, Balkan and Near Eastern Journal of Social Sciences, 2017:03(04), pp 15-27;
 57. “The role of teachers’ competencies in education for sustainable development”, Proceedings from the “VI International Balkan and Near Eastern Social Sciences Conference Series (IBANESS)”Ohrid, October 28-29, 2017;
 58. “The labour market matching in Macedonia: an analysis based on the shifting Beveridge curve”, Proceedings from the fifth Scientific Conference with International Participation “Economy of Integration: The Role of Economic Thought in Modern Environment” (ICEI 2017), Tuzla, December 7-9 2017;
 59. “The impact of Foreign Direct Investment on employment: the case of Macedonian manufacturing sector”, Eastern Journal of European Studies, Vol.8, Issue 2, pp.147-165, 2017;

Др. активности

 1. Secretary of the Chair for Mathematics, statistics and cybernetics (later renamed in Chair for Business informatics) at the Faculty of economics-Prilep, 2006-2010;
 2. Second prize on the annual competition for young researchers in the field of macroeconomics organised by the Macedonian National Bank, April 2007; Paper awarded: “A Model of Sustainable Rate of Unemployment in Transition Countries with Reference to Macedonia”;
 3. Member of the Association for Science and Art – Prilep, from November 2008;
 4. Translation from English to Macedonian thetextbook “Operations Research: An Introduction” (eight edition), Hamdy, A. Taha, published by Magor, Skopje, 2010;
 5. Member of the editorial board of the journal “Equilibrium”, The Faculty of Economics-Prilep since 2010;
 6. President of the Commission for assessing the scientific papers at the University “St. Kliment Ohridski”-Bitola, 2011-2013;
 7. Member of the Programme committee, International conference “Migration and labour market”, Krushevo, 19-20 October, 2012;
 8. Member of the Programme committee, International conference “Occupational and fire safety engineering”, Bitola, 4-5 October, 2013;
 9. Member of the Program Board, Third Scientific Conference with International Participation “Economy of Integrations (ICEI), Using Knowledge to Move from Recession to Prosperity”, Tuzla, December 6-7, 2013;
 10. Member of the Programme committee, International conference “SMEs Development and Innovation: Building Competitive Future of South-Eastern Europe”, organised by Faculty of Economics-Prilep and Central European Initiative (CEI), Ohrid, October 3-4, 2014;
 11. Member of the Program Board, Fourth Scientific Conference with International Participation “Economy of Integrations (ICEI), Challenges of Economy in Environment under Crisis”, Tuzla, December 3-5, 2015;
 12. Head of the Centre for scientific research at the Faculty of Economics-Prilep, 2010-2014;
 13. Member of the Centre for Innovation and Development (CINNOD);
 14. Member of the Senate of the University “St. Kliment Ohridski”-Bitola since September, 2013;
 15. Member of the scientific committee and co-editor of the Proceedings, “International Balkan and Near Eastern Social Sciences Conference Series (IBANESS)”, Prilep, October 29, 2016;