м-р Спиро Лазароски

Асистент

Консултации вторник 10:00-12:00; четврток 10:00-12:00

Кадар
 • Вовед во економската глобализација
 • Девизен систем и девизно работење
 • Макроекономска анализа и политика
 • Меѓународен бизнис
 • Меѓународна економија
 • Меѓународни односи
 • МНК и стратегиски алијанси
 • Монетарна економија
 • Основи на економијата
 • Развој на економска мисла
 • Теорија и политика на економски развој
 • Финансиско сметководство
 • Економска глобализација
 • Менаџерска економија – II циклус на студии
 • Бизнис информатика
 • Економија на иновации