Контакт информации

Економски Факултет – Прилеп се наоѓа на ул: „Прилепски Бранители“ бр.143 – Прилеп

Главни Телефони:
Централа: 048 / 427-020 , 427-021

Жиро-сметка : 160010627078818 (на образец ПП50)
ЕДБ 4021980117369 Депонент НБРМ

OВЛАСТЕНО ЛИЦЕ ЗА ЗА ПРИЕМ НА ПРИЈАВИ ДОСТАВЕНИ ЗА ВНАТРЕШНО И НАДВОРЕШНО ПРИЈАВУВАЊЕ ЗА ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ-ПРИЛЕП, СОГЛАСНО ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА НА УКАЖУВАЧИ: 

 

Наставниците и асистентите можат да се добијат на еден од телефоните на централата на Факултетот.