Контакт информации

Економски Факултет – Прилеп се наоѓа на ул: „Прилепски Бранители“ бр.143 – Прилеп

Главни Телефони:
Централа: 048 / 427-020 , 427-021

Жиро-сметка : 160010627078818 (на образец ПП50)
ЕДБ 4021980117369 Депонент НБРМ

OВЛАСТЕНО ЛИЦЕ ЗА ЗА ПРИЕМ НА ПРИЈАВИ ДОСТАВЕНИ ЗА ВНАТРЕШНО И НАДВОРЕШНО ПРИЈАВУВАЊЕ ЗА ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ-ПРИЛЕП, СОГЛАСНО ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА НА УКАЖУВАЧИ: 

 

Наставниците и асистентите можат да се добијат на еден од телефоните на централата на Факултетот

 

ЛИСТА НА ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

БАРАЊЕ ЗА ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

ОБРАЗЕЦ ЗА ЖАЛБА

ОДГОВОРИ НА ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПОСТАПУВАЊЕ СОГЛАСНО ЗАКОНОТ ЗА ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР