р.бр Листа на пријавени и одобрени теми за изработка на докторска дисертација
1 Internationalization of food processing SMEs and global retailing – the case of Macedonian companies
2 The Impact of external Support on SMEs Growth: Evidence from Macedonia
3 Beyond family business start-ups: Entrepreneurial attitude of beverage SMEs in Macedonia
4 Еntrepreneurship as driver of competitiveness: The case of Macedonian fruit and vegetable processing industry“
5 The Impact of Innovation on SMEs growth: The case of Kosovo/ Влијанието на иновациите врз растот на МСП: Случајот на Косово
6 The impact of access to finance and institutional barriers on SMEs performance in Kosovo
7 individual and joint effects of innovation, customer orientation and human resources practices in the performance of Albanian tourism SMEs
8 Determinants of SMEs export performance – international experience and the case of Kosovo
9 The Role of Human Resources in Foreign Direct Investments – Evidence from Kosovo
10 The effect of human capital development and SMEs growth: International experience and evidence for Kosovo
11 Determinants of SMEs growth: Experience from Kosovo SMEs with а particular focus on the application of Information Technology
12 Мапирање на промените во компаниите и квантифицирање на имплицираниот стрес кај менаџерите
13 Моделирање на систем за мерење,  симулација и предвидување  на организациски перформанси во прехранбената индустрија на Република Македонија
14 Збогатување на Sense-and-Repond рамката за примена на ниво на тактички менаџмент со употреба на иКТ
15 Процесот на управување со знаење и маркетинг истражувањето во прехранбената индустрија на Р.Македонија
16 Состојби, перспективи и ефекти од имплементацијата на електронското банкарство во Република Македонија
17 Стратегиска проценка и мнеаџирање на стејкхолдерите на компаниите во Република Македонија
18 Стратегиски пристап на менаџментот во функција на управувањето со промените кај компаниите во Република Македонија
19 Стратегиски пристап во креирањето систем за наградување при менаџирањето со човечките ресурси во акционерските друштва со производна дејност
20 Улогата на меѓународната маркетинг комуникација за брендирање на Р.Македонија
21 Моделирање на меѓузависноста на маркетинг, бренд перформансите и севкупните организациски перформанси
22 Влијанието на алатките на интегрираните маркетинг комуникации врз однесувањето на потрошувачите за различни категории производи во Република Косово
23 Entrepreneurial orientation influence on the success of SMEs in developing countries: the case of healthcare sector in Macedonia
24 Competitiveness of SMEs: A study of the Construction Industry in Kosovo
25 The Investigation of the Barriers to the Growth of Small Business in Kosovo
26 The role of the banking system in the development of SMEs – comparative analysis between Kosovo and Macedonia
27 The role of foreign direct investments on the performance of small and medium enterprises in the Republic of Macedonia
28 Digital Performance of clustered firms
29 The Role of strategic human resource management on SME-s performance: Study case – Kosovo
30 The Role of Non-formal education on employee performance in SMEs in Kosovo
31 Ефекти од имплементацијата на маркетингот на услуги при користење на платени картички во Република Македонија
32 Креирање политики за унапредување на иновациската способност на македонскиот бизнис сектор
33 Креирање на органзиациска архитектура и модели за менаџмент на организациските перформанси во институциите за средно образование
34 Примена на системи з аподдршка на одлучувањето во процесот на менаџерското одлучување во македонските компании
35 Странските директни инвестиции во функција на економскиот развој на Р.Косово
36 The role of foreign direct investments in the performance of small and medium enterprises in the Republic of Macedonia
37 Моделирање на влијанието на tweenage потрошувачите врз донесувањето на семајната одлука за купување
38 Имплементација на SPACE Matrix моделот во стратегиската анализа и менаџерското одлучување во организациите во Косово”
39 Странските директни инвестиции во банкарскиот сектор на Република Северна Македонија
40 Примена на напредни концепти и модели за мерење и оценка (менаџмент) на организациските перформанси
41 Перспективи на процесот на институционализација на семејните бизниси во Република Северна Македонија
42 Влијанието на е-банкарските услуги врз задоволството на клиентите и перформансите на банките во Република Северна Македонија
43 Банкарскиот сектор и неговата улога во економскиот развој со посебен осврт на Косово
44 Влијание на дигиталните технологии врз перформансите на трговските компании со студија на случај за Косово