Алумнисти на Економски факултет – Прилеп

Марија Ј.Илијеска
Марија Ј.ИлијескаМегународна економија и бизнис
Милан Елисковски
Милан ЕлисковскиСметководство, финансии и ревизија
Николче Трајчески
Николче ТрајческиЕкономија на претпријатија
Александра Стојаноска
Александра СтојаноскаЕкономско статистичко кибернетска / Бизнис информатика