Вонредни професори

д-р Илија
Христоски

дир. телефон: 048 427020, лок. 131

ilija.hristoski@uklo.edu.mk

д-р Љупче
Маркушески

дир. телефон: 048 427 020

ljmarkusoski@t.mk

© Економски Факултет - Прилеп, 2007 - 2019. Сите права задржани.