ред. проф. д-р Мери Бошкоска

Биографија

д-р Мери Бошкоска родена е на 20.08.1978 година во Прилеп. Дипломирала на Економскиот факултет во Прилеп при Универзитетот „Св. Климент Охридски“ во Битола, во 2001 година.

Во 2004 година магистрирала на Економскиот факултет во Скопје, при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј' на студиумот Економски развој и меѓународни финансии, a во 2009 година, се стекнала со звање доктор по еконоомски науки на Економскиот институт во Скопје во областа на меѓународните финансии.

Во периодот 2002/03 до 2007 година работела како асистент на Економскиот факултет – Прилеп. Од 2007 до 2014 година работела на Факултетот за администрација и менаџмент на информациски системи при Универзитетот Св. „Климент Охридски“ во Битола, најпрвин како соработник, а од 2009 година како доцент. Од септември 2014 година до денес работи на Економскиот факултет во Прилеп.

Во 2014 година избрана е во вонреден професор во научните области: Меѓународна економија, финансии и друго.

Во 2019 година избрана е во редовен професор во научните области: Меѓународна економија и финансии.

Нејзиниот научен интерес претежно е насочен кон следниве области: меѓународни финансии, финансиски менаџмент, меѓународен бизнис и финансиски пазари и институции.

Книги

  Објавени рецензирани книги и учебно помагало:
 1. „Планирање и одлучување“ – трето издание, универзитетски учебник, Проф.д-р Виолета Пановска – Бошкоска и доц.д-р Мери Бошкоска, ФАМИС – Битола, 2010.
 2. “Превенција и управување со финансиските кризи”, Доц.д-р Мери Бошкоска, учебнo помагало, ФАМИС – Битола, 2009 година.

                  Превод на стручни книги:

 1. Превод на SIGMA документ бр. 26 „Оддржливи институции за членство во ЕУ“, 2009 година.
 2. Превод на SIGMA документ бр. 27 „Европски принципи за јавната администрација“, 2009 година.
 3. “Новиот јавен менаџмент во акција”, УКИМ, 2005 година

 

Престои

Студиски престои во странство  и учество на семинари

 1. “The Media in National and Global Context” - American studies seminar University Macedonia – Greece and American Ambassy in   Greece, Thessaloniki, Greece, April 2004 ;
 2. “The Rule of Low at Home and Abroad” American studies seminar  University Macedonia – Greece and American Ambassy in Greece, Thessaloniki, Greece, October, 2003 ;
 3. “Discovering Our New World “ - American studies seminar University Macedonia – Greece and American Ambassy in  Greece, Thessaloniki, Greece, April 2002 ;
 4. Студиски престој во Универзитетот “Македонија” – Солун, 2002 година, во рамките на проектна соработка меѓу Универзитетот “Св.Климент Охридски – Битола и Универзитетот “Македонија” – Солун, во делот наменет за размена  на  студенти – млади истражувачи.

Трудови и конф.

Учество на меѓународни конференции и симпозиуми:

 1. Mancheski Gj. Jovanoska  D. Boshkoska M. and Midovska M. (2019): Challenges and Benefits of E-Invoice Exchange System Implementation, 11th International Conference: Digital Transformation of the Economy and Society: Shaping the Future, 19-20 October, Prilep.
 2. SME Vision2020”, 9-10 November, Skopje, 2017.
 3. Meri Boshkoska “Financial options for SME’s in the Republic of Macedonia”, International Balkan and Near Eastern Social Sciences Conference Series (IBANESS), Prilep, Macedonia, October 2016.
 4. Meri Boshkoska „Effects of Implementation of the Strategic Financial Planning for SMEs in Republic of Macedonia”, Conference Proceedings: “Challenges in Business and Economics: Growth, Competitiveness and Innovations”, 16.10.2015 Faculty of Economics -  Nis, Republic of Serbia.
 5. Meri Boshkoska, Violeta Panovska, “Alternative sources of financing of the SMEs in Republic of Macedonia (568-576), Symposium Proceedings: XIV International Symposium SYMORG 2014, New Business Models and Sustainable Competitiveness”, June 6-10, Zlatibor, Faculty of the Organizational Science -Serbia. 
 6. Meri Boshkoska, Milco Prisaganec, Violeta Panovska, “Managing regional public finance towards implementation of the distributed databases”, The 21st NISPAcee Annual Conference, “Regionalization and Inter-regional Cooperation”, May 16-18, 2013 / Belgrade, Serbia.
 7. Violeta Panovska, Meri Boshkoska, Branko Dimeski, „Managing and financing internal security agencies: the case of Macedonia“, The 20th NISPAcee Conference, “Public Administration East and West: Twenty Years of Development”, 23-26 May, Ohrid, 2012 Republic of Macedonia. ISBN: 978-80-89013-63-0.
 8. Meri Boshkoska, Violeta Panovska, Milco Prisaganec, and Monika Markovska ‘Software package for profitability planning of the companies”: Economy & Business, 10th International symposium, Sunny Beach Resort Bulgaria, September 2011.
 9. Мери Бошкоска, Виолета Пановска и Милчо Присаѓанец, „Компјутерска визуелизација и симулација на финансиските извештаи“, INFOFEST, 2010, Будва, Црна Гора.
 10. Meri Boshkoska, Branko Dimeski, Milco Prisaganec, „The necessity of coordination between monetary and fiscal policy in Republic of Macedonia in time of crisis“, The 18th NISPAcee Annual Conference Public Administration in Times of Crisis” May 12-14, 2010, Warsaw, Poland. ISBN: 978-80-89013-52-4.
 11. Meri Boshkoska, Branko Dimeski, Milco Prisaganec,  „Electronic voting: necessity or fiction” The 18th NISPAcee Annual Conference “Public Administration in Times of Crisis” May 12-14, 2010, Warsaw, Poland. .ISBN: 978-80-89013-52-4.
 12. Meri Boshkoska, Branko Dimeski, “The principles of NPM in local governments in Macedonia”, the 17th NISPAcee Annual Conference “State and Administration in a Changing World” May, 2009, Budva, Montenegro. ISBN: 978-80-89013-44-9.

Публикувани трудови во меѓународни научни списанија:

 1.  Jankulovski N., Angelova B., Poposka K., Boshkoska M. (2018). Impact of Budget Allocation in Enhancing Agricultural R&D: Study in EU.TEM Journal, 7(4), 762-768. DOI: 10.18421/TEM74-10 
 2. Monika Angelovska Dichovska,  Meri Boshkoska (2018). Innovations and financial support in function of improving the competitiveness of SMEs, Horizons, International Scientific Journal, Series A, Social Sciences and Humanities, Volume 22, Year ХII, “St. Kliment Ohridski” University – Bitola.
 3. Meri Boshkoska, Spiro Lazaroski, “LEADING FACTORS OF THE GLOBAL FINANCIAL CRISIS – THE US EVIDENCE”, Annals of the „Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Economy Series, Issue 5, 2018, pp.4-13, ISSN 2344 – 3685/ISSN - L 1844 – 7007.  
 4. Meri Boshoska, Kosta Sotiroski, “An empirical study of customer usage and satisfaction with e-banking services in the Republic of Macedonia”, in publishing Croatian Review of Economic, Business and Social Statistics (CREBSS), Vol. 4, No. 1, 2018, UDK: 33;519,2; DOI: 10.1515/crebss; ISSN 1849-8531 (Print); ISSN 2459-5616 (Online).
 5. Meri Boshkoska, Milcho Prisagjanec, Planning and Analysis of the Company’s Financial Performances by Using a Software Simulation, Management and Economic Review, Vol.2. Issue 1, 2017 (June), The Bucharest University of Economic Studies, Faculty of Management.
 6. Meri Boshkoska, “Social and economic aspects of the human security concept”, Ekonomski horizonti201719(1), 61-74.doi:10.5937/ekonhor1701061B.
 7. Meri Boshkoska, Milcho Prisagjanec “Business success and failure prediction software – BEX Model”, ECOFORUM Vol.6, Issue 1(10), 2017.
 8. Meri Boshkoska, “Financing the needs and growth of companies by issuing corporate bonds”, Annals of the „Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Economy Series, Issue 2 /2016, pp.45-52, ISSN 2344 – 3685/ISSN - L 1844 – 7007.
 9. Meri Boshkoska, The agency problem: Measures for its overcoming“, International Journal of Business and Management, Vol.10, No 1, 2015, ISSN (Print) ISSN 1833-3850    (Online), Canadian Centre for Science and Education.
 10. Meri Boshkoska, “The Profitability of Banking Sector in Republic of Macedonia”, International Journal of Economics and Finance, Vol. 5, No 3, 2013, ISSN  1916-971X (Print) ISSN  1916-9728 (Online), Canadian Centre for Science and Education.

Публикувани трудови во меѓународни списанија со IMPACT фактор:

 1. Meri Boshkoska, Spiro Lazaroski, “Access to finance of the Macedonian companies in the post crisis period”, TEM Journal, Vol.5, Issue.3, Pages 353-362, ISSN:  2217-8309 (Print), 2217-8333 (Online), August 2016, DOI: 10.18421/TEM53-16UIKTEN - Association for Information Communication Technology Education and Science, Serbia.
   
 2. Meri Boshkoska, Violeta Panovska, Milco Prisaganec, “Computer simulation and planning of the company profitability”, Asian Economic and Financial Review, Volume 3, Issue: 7, 2013. Online ISSN: 2222-6737, Print ISSN: 2305-2147.


Др. активности

Учество во проекти:

 1. Финансиски раководител на проектот „A knowledge Alliance in Eco-Innovation Entrepreneurship to Boost SMEs Competitiveness”, BALKANMED, 2017 – 2020.
 2. Проектен координатор на проектот Улогата на младата популација и фотографијата во заштита, идентификација и промовирање на културното наследство“ ФКК – Прилеп, проект поддржан од Министерството за култура на Република Македонија, време на реализација март – јули 2019 година.
 3. Проектен координатор на проектот “Промоција на аматерски документарни филмови во град Прилеп“- ФКК – Прилеп, во рамките на Манифестацијата „Млади Европејци 2018 година“ поддржан од Министерството за култура на Република Македонија.
 4. Реализација на обука во рамките на проектот Алијанса за регионален развој“ спроведен од „Форум“ - ЦСИД и Организацијата „Младински иницијативи за дијалог и соработка“ од Битола, 17.03.2017 година, Велес.
 5. Предавач во работилница за Југозападниот плански регион во рамките на проектот „Алијанса за регионален развој“ спроведен од „Форум“ - ЦСИД и Организацијата „Младински иницијативи за дијалог и соработка“ од Битола, 23.02.2017 година, Струга.
 6. Предавач во работилница Пелагонски плански регион во рамките на проектот „Алијанса за регионален развој“ спроведен од „Форум“ - ЦСИД и Организацијата „Младински иницијативи за дијалог и соработка“ од Битола, 09.12.2016 година, Битола.
 7. Учество на дебата во рамките на проектот „Живот со достоинство“ спроведен од Младински иницијативи за дијалог и соработка CLAIM! Граѓанска Мрежа за мир, обнова и човекова сигурност, 06.10.2016.
 8. „Мултидимензионални аспекти на концептот човекова безбедност“ - Истражувачка студија во рамките на проектот „Живот со достоинство“ спроведен од Младински иницијативи за дијалог и соработка CLAIM! Граѓанска Мрежа за мир, обнова и човекова сигурност, Септември 2016.
 9. „Што со внатрешната миграција на младите луѓе во Република Македонија? – Истражувачка студија во рамките на проектот „Бесперспективноста на помалите урбани центри - причина за масовна миграција на младите луѓе кон главниот град“. Младински културен центар – Битола, Октомври, 2014 година.
 10. Развој и имплементација на информациски систем за менаџмент на знаење во ФАМИС, 2013 година.
 11. Тимската работа и проблемот на премостување за развој на бизнисот во мали и средни претпријатија, 2013 година.
 12. “European project for modernization of the public administration and public policy in Republic of Macedonia “University “ Macedonia “ – Greece and University “ St. Kiment Ohridski “ – Macedonia, PHARE Program, May 2002.

Применети истражувачки проекти за сопствени потреби:

 1. Проф.д-р Мери Бошкоска и Проф.д-р. Коста Сотироски “An empirical study of customer usage and satisfaction with E-Banking services in the Republic of Macedonia”, 2016 година, Економски факултет – Прилеп.
 2. Проф.д-р Мери Бошкоска и Асс.м-р.Спиро Лазароски, “Финансирање на потребите и растот на претпријатијата“, 2015 година, Економски факултет – Прилеп.

Член на редакциски одбор и рецензент во:

 1. Член на редакциски одбор во International journal of Applied Finance and Accounting (од 2015 година до денес) http://redfame.com/journal/index.php/afa/about/editorialTeam   
 2. Рецензент на списанието „Хоризонти“ меѓународно научно списание, Серија А – Општествено хуманистички науки, издавач Универзитет „Св.Климент Охридски Битола“, 2016 и 2018година.

Учество во обуки:

 1. „Преку личен развој до успешно лидерство“ – Организација на жени - Битола, 12.04.2017 година.
 2. „Обука за обучувачи“ - KOSMO Иновативен центар - Скопје, 7-8 февруари 2014 година.
 3. Планирање на лични финансии“, Македонска Берза – Скопје, 21-22 мај 2013 година.
 4. „Обука за комуникации, презентации и говорење пред публика“, Универзитет за туризам и менаџмент Скопје, предавач G.Rhydian Morgan- организатор МОФ, март 2011.
 5. The OSCE and its role in South East Europe, conference in co-operation between UKLO and OSCE, Bitola, 04.05.2012.
 6. Што ние правиме за малите и средни претпријатија (МСП)? 28-30 ноември 2012 год, Проект на УСАИД “Бизнис без граници“, Фондација Бизнис Стартап Центар, Битола.
 7. Обликувајте го Вашето знаење. Најновите трендови и технологии за е-Учење“,Организатор: ERP Concept и Team Training Solutions , 22.02.2012, Скопје.
 8. “Како да се иницира проектна идеја во рамките на CIP?” Министерство за економија на Република Македонија, Битола, мај, 2011 година.

On line обуки:

 1. Open 2 Study, “Diagnosing the Financial Health of a Business”, Open Universities Australia, December 2014.
 2. Open 2 Study, “Financial Planning”, Open Universities Australia, December 2014.
 3. Coursera, “Grow to Greatness: Smart Growth for Private Businesses, Part I”, University of Virginia, August 18, 2015.
 4. Coursera, “Introduction to Project Management Principles and Practice”, University of California, Irvine, December 2015.
© Економски Факултет - Прилеп, 2007 - 2020. Сите права задржани.