асистент м-р Рената Петревска Нечкоска

Биографија

http://be.linkedin.com/pub/renata-petrevska-neckoska/2a/136/469/

Книги

http://be.linkedin.com/pub/renata-petrevska-neckoska/2a/136/469/

Престои

http://be.linkedin.com/pub/renata-petrevska-neckoska/2a/136/469/

Трудови и конф.

http://be.linkedin.com/pub/renata-petrevska-neckoska/2a/136/469/

Др. активности

http://be.linkedin.com/pub/renata-petrevska-neckoska/2a/136/469/

© Економски Факултет - Прилеп, 2007 - 2018. Сите права задржани.