вон. проф. д-р Татјана СпасескаКабинет Локак Дир. телефон Email tatjanaspaseska@gmail.com Консултации Среда од 10-12 и четврток од 10-12 часот.

Биографија

Татјана Спасеска е родена на 24 мај 1981 година во Прилеп, со постојано место на живеење на улица “Поп Спасе Игумен”бр.4 во Прилеп. Додипломските студии ги завршува на 28 септември 2004 год. на Економскиот факултет - Прилеп (насока сметководство, финансии и ревизија) со просечен успех 9.47. Веднаш после дипломирањето, студиите ги продолжува на последипломскиот студиум Бизнис, администрација МБА - менаџмент на Економскиот факултет-Прилеп, а испитите ги завршува во предвидениот рок со просечна оценка 9.90. Магистрира на 21 април 2008 год. на тема "Сметководствените информации како клучен фактор на деловното одлучување и унапредување на процесот на работењето". Од 2003 год. до 2008 год. беше ангажирана како демонстратор на предметите финансиско сметководство I, финансиско сметководство II, даночно и банкарско сметководство и државно сметководство и сметководство на непрофитни организации. Во 2008 год. е избрана за соработник во звање асистент по група сметководствени дисциплини.

Во академската 2013 година, односно на 15.09.2013 год. сум избрана во доцент на Економскиот факултет во Прилеп во областите сметководство и финансии, и до денес активно учествувам во изведувањето на наставата на Економскиот факултет.

Исто така, од академската 2017 година сум избрана за Секретар на Катедрата Сметководство, финансии и ревизија на Економскиот факултет во Прилеп.

Активно го познавам англискиот  јазик и имам одлични познавања од Windows XP Professional, Microsoft Office XP, Internet и сл.

Други професионални ангажмани

 • Секретар на Катедрата за Сметководство, финансии и ревизија, 2016-2018 год.

 

 

 

 

 

Книги

Банкарско сметководство, Универзитет “Св.Климент Охридски” – Битола, Економски факултет – Прилеп, 2018

Престои

 1. Tempus Joint European Project JEP_41077_2006 „Joint Master for South-East Europe in Economics and management Science Program“, Удине, Италија во периодот од 1.3.2009 до 15.3.2009 година
 2. Erasmus +, STAFF MOBILITY FOR TEACHING, Namik Kemal University, Tekirdag, Turkey, 16.05.2016-20.05.2016

Трудови и конф.

 • Берзата како најзначаен сегмент на пазaрот на капитал, дипломска работа, септември 2004 година
 • Улогата и значењето на финансиските деривати на финансискиот пазар, Зборник на трудови на Меѓународната научна конференција на тема “Предизвиците на новата економија” , Охрид, 2007 (во коавторство со проф.д-р Гордана Витанова)
 • “Пазарот на пари во Република Македонија I и II”, објавен во списанието Економија и бизнис 2006 год. (во коавторство со проф.д-р Гордана Витанова)
 • “Неопходни услови за функционирање на пазарот на капитал”, Зборник на трудови, Друштвото за наука (во коавторство Анета Ристеска)
 • “Улогата и значењето на берзите во услови на глобализација”, Зборник на трудови, Друштвото за наука (во коавторство со Анета Ристеска)
 • “Системот на активности во функција на поефикасно деловно одлучување”, Зборник на трудови, Друштво за наука (во коавторство со проф.д-р Гордана Витанова)
 • “Систем “Just–in–time”-“точно навреме”, Зборник на трудови(во печат), Друштво за наука (во коавторство со проф.д-р Гордана Витанова)
 • “Управување со ризикот преку инвестирање во портфолио на хартии од вредност”, Зборник радова, Економски факултет – Суботица, 2007 год. (во коавторство со проф.д-р Гордана Витанова)
 • “Менаџирање со ризиците на финансиските пазари во глобалната економија”, “Зборник на трудови на Меѓународната научна конференција на тема Бизнисот и глобализацијата” , Охрид, 2007 (во коавторство со проф.д-р Гордана Витанова и Анета Ристеска)
 • Cost Quality Management, International Scientific Conference - ECOTREND-2008, Targu Jiu, Romania, 2008 (d-r Gordana Vitanova, m-r Tatjana Spaseska)
 • Measuring the performances towards management  improvement,The 14th International Scientific Meeting, Strategic management and decision support systems in strategic management, Subotica, Srbija, 2009
 • Merenje performansa u funkciji unapredjenja procesa upravljanja, SM 2009 – Strategijski menadžment i sistemi podrške odlučivanju u strategijskom menadžmentu, Subotica, 2009, (во коавторство)
 • Total Quality Management – Success Paradiggm in Terms of Globalization, V Majska konferencija o startegijskom menadzmentu, Bor, 2009, (во коавторство)  
 • Challenges of management accounting in a new business environment, International conference – The Economy and business in post-recesion, Faculty of Economics – Prilep, 2010
 • Balanced Scorecard as a Strategic Management Tool, 16th International Scientific Conference SM2011, Strategic Management and Decision Support Systems in Strategic Management, Book of Abstracts, Faculty of economics-Subotica, 2011
 • Balanced Scorecard as a Strategic Management Tool, International Journal of Strategic Management and Decision Support Systems in Strategic Management, University of Novi Sad, Faculty of economics-Subotica, Vol.17 No. 1, 2012
 • Opportunities for financing the small and medium-size businesses in the Republic of Macedonia through issuing long-term securities, 1 st REDETE Conference, Economic Development and Entrepreneurship in Transitional Economies:A Review of Current Policy Approaches, Conference Procedings, Faculty of Economics, University of Banja Luka, Republic of Srpska, Bosna and Hercegovina, 2011
 • Истраживање нивоа имплементација стратешке техникие менаџерског рачуноводства у македонских компанија, Анали Економског факултета у Суботици, 2012
 • Researching the Level of Implementation of Strategic Techniques in Management Accounting and Their Influence on the Financial Performances of the Macedonian Corporation in Terms of Crisis, 17th International Scientific Conference SM2012, Strategic Management and Decision Support Systems in Strategic Management, Book of Abstracts, Faculty of economics-Subotica, 2012
 • Research the information for the sources of financing the small and medium businesses in the Republic of Macedonia, VIII Majska konferencija o startegijskom menadzmentu, Bor, 2012
 • Financing of Projects of Local Self Government Units trough the Issuance of Municipal Bonds,  VIII Majska konferencija o startegijskom menadzmentu, Bor, 2012
 • Улогата на малите и средни бизниси во намалување на невработеноста, со посебен осврт на Република Македонија, Анета Ристеска, Татјана Спасеска, Фанка Ристеска, International scientific conference, Migration and Labour Market, Montana Palace – Krushevo, Macedonia, October 19-20,2012
 • COST QUALITY MANAGEMENT - IMPERATIVE FOR COMPETITIVE ADVENTAGE, Tatjana Spaseska, Gordana Vitanova, Fanka Risteska, 1 –st International Conference “South East European Countries toward European Integration”, UNIVERSITETI "ALEKSANDËR XHUVANI", FAKULTETI EKONOMIK, ELBASAN, October 2012
 • Challenges of Management accounting in Republic of Macedonia, 14-ти Симпозиум на Сојузот на сметководители, Конвергенција на основите на финансиското известување во услови на еконoмска криза и позиционирање на сметководствената професија во рамките на овој процес, ноември 2012
 • Challenges in Local Government Units Project Financing with Particular Reference to the Republic of Macedonia, Third International Scientific Conference “Economy and Integration”, ICEI 2013, “Using Knowledge to Move from Recession to Prosperity”, Conference Proceedings, University in Tuzla, Faculty of Economics, 6-th – 7-th December 2013, Tuzla, Bosnia and Hercegovina, 2013
 • Management’s Awareness for Implementation of Contemporary Accounting Concepts in Republic of Macedonia, TEM Journal – Volume 3/Number 1/2014, p.63-67
 • Life Insurance in Republic of Macedonia – Luxury or Necessity, TEM Journal – Volume 3/Number 2/2014
 • Perspectives and Opportunities for the Implementation of the Activity – Based Costing System in Republic of Macedonia,  UCB Annals of Constantin Brancusi No 2/2014 Economy Series
 • Analysis of Saving with the Population of Republic of Macedonia – Conditions and Perspectives, UCB Annals of Constantin Brancusi No 2/2014 Economy Series
 • Alternative sources of SME’s Financing in Republic of Macedonia, International Conference, SMEs Development and Innovation: Building Competitive Future of South-Eastern Europe, Ohrid, 3-4 October, 2014, Macedonia
 • Analysis of SME’s Financing in the Republic of Macedonia-Conditions and Perspectives, UCB Annals of Constantin Brancusi No 3/2014 Economy Series
 • Quality Management – Imperative for Competitive Advantage, HORIZONS International Scientific Journal, Series A Social Sciences Humanities, Year X, Volume 14, September 2014
 • Financing of Business Entities in Republic of Macedonia Through Issue of Bonds, UCB Annals of Constantin Brancusi Economy Series, No 1 Volume 1 1/2015
 • Leasing arrangements as a form of financing business entities in Republic of Macedonia, UCB Annals of Constantin Brancusi Economy Series, No 1 Volume 2/2015
 • Comparative Analysis of the Life Insurance in Republic of Macedonia and Republic of Serbia, UCB Annals of Constantin Brancusi Economy Series, No 1 Volume 6/2015
 • Internationalization of SMEs – Case in Republic of Macedonia, UCB Annals of Constantin Brancusi, Economy Series, No 1/2016
 • Contemporary trends in banking in Republic of Macedonia, XXI Internacionalni naučni skup SM 2016
 • Strategijski menadžment i sistemi podrške odlučivanju u strategijskom menadžmentu, Faculty of Economics-Subotica, Serbia, 2016
 • Analysis of Knowledge about Capital Market Activities in Republic of Macedonia, Ekonomika, Nis, Serbia, No 2/2016
 • The importance of SMEs innovation for improving the competitiveness of the Republic of Macedonia , International May Conference on Strategic Management – IMKSM 2016, Serbia
 • The Impact of Macedonian Stock Exchange Performance on Economic Growth in Republic of Macedonia, International Balkan and Near Eastern Social Sciences Conference Series (IBANESS) Prilep, Macedonia, October 29-30, 2016
 • SME’s and Innovation-Case of Macedonia, UCB Annals of Constantin Brancusi, Economy Series, No 6/2016
 • Entrepreneurship And SMEs In Republic Of Macedonia, International Balkan and Near Eastern Social Scinces Conference Series (IBANESS) Edirne, Turkey, March, 2017
 • Determinants of Banks’ Profitability in Republic of Macedonia, Annals of the „Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Economy Series, Issue 2/2017
 • Credit Risk Management in Banking Institutions in Republic Of Macedonia, International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series IV. IBANESS Congress Series-Russe / Bulgaria, April 08-09, 2017
 • The Impact of Macedonian Stock Exchange Performance on Economic Growth in Republic of Macedonia, Balkan and Near Eastern Journal of Social Sciences 2017:03 (03), Turkey
 • The Role and the Importance of the Financial Management and Control System in Functioning the Public Sector in RM, International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series IV. IBANESS Congress Series-Russe / Bulgaria, April 08-09, 2017
 • Contemporary Financing Models of Infrastructural Projects with Particular Reference to Public Private Partnership in Macedonia, 5th Scientific Conference with International Participation “Economy of Integration” ICEI 2017, The Role of Economic Thought in Modern Environment,  Tuzla, Bosnia and Hercegovina, 2017
 • Challenges in Capital Market Development in Republic of Macedonia, 5th Scientific Conference with International Participation “Economy of Integration” ICEI 2017, The Role of Economic Thought in Modern Environment,  Tuzla, Bosnia and Hercegovina, 2017
 • Profitability Analysis of the Banking Sector in Republic of Macedonia, VIII. Internatonal Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series - Plovdiv / Bulgaria, 2018

Др. активности


 1. Член на организацискиот одбор на серијата на меѓународни научни конференции под наслов INTERNATIONAL BALKAN AND NEAR EASTERN SOCIAL SCIENCES CONFERENCE SERIES (IBANESS)  
 2. Член на организацискиот одбор на Меѓународната научна конференција под наслов Миграцијата и пазарот на трудотво организација на Здружението за организирање на Мариовско-Мегленски културни средби-Прилеп
 3. Член на проектот U-Multirank, проект за рангирање на високообразовните институции од сите земји во Европа и светот
 4. Модератор на сесија (SESSION CHAIR) на меѓународната научна конференција IBANESS, October 2016, Економски факултет-Прилеп, Република Македонија
 5. Модератор на сесија (SESSION CHAIR) на меѓународната научна конференција International Conference: The Economy and Business in Post-Recession, October 2010,  Економски факултет-Прилеп, Република Македонија
© Економски Факултет - Прилеп, 2007 - 2020. Сите права задржани.