вон. проф. д-р Оливера Костоска

Биографија

Д-р Оливера Костоска е родена на 25.02.1980 година во Прилеп, каде што завршила основно и средно образование. Во учебната 1998/99 година се запишува како редовен студент на Економскиот факултет - Прилеп, на насоката Mеѓународна економија и истиот го завршува на ден 16.09.2002 година, со просечна оценка 9,52, поради што е добитник на пофалница за постигнат висок успех. Веднаш по дипломирањето, ги продолжува студиите на постдипломскиот студиум Меѓународна економија и бизнис на Економскиот факултет во Прилеп, а испитите ги завршува во предвидениот рок со просечна оценка 9,67. Магистрира на ден 13.10.2006 година на тема "Надворешнотрговската политика на Република Македонија и нејзините импликации врз економскиот развој", со што се стекнува со академски степен –  магистер по меѓународна економија и бизнис. Докторската дисертација под наслов Надворешната трговија и конкурентноста на македонската економија ја одбрани на ден 22.12.2010 година при Економскиот факултет во Прилеп, со што се стекнува со научен степен – доктор на економски науки.

По дипломирањето, д-р Оливера Костоска е ангажирана како демонстратор по повеќе предмети, а потоа е избрана за соработник по група предмети од Меѓународна економија и предметот Финансиска теорија и политика во звање асистент (Билтен на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола бр. 308 од 01.07.2008 година), наставник по предметите Економија на Европска унија и Меѓународни институции и организации во звање доцент (Билтен на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола бр. 344 од 31.12.2010 година) и наставник од областа бизнис во звање доцент на Економскиот факултет – Прилеп (Билтен на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола бр. 357 од 30.12.2011 година). 

Други професионални ангажмани, изборни и раководни функции:

  • Раководител на Центар за перманентно професионално усовршување на Економскиот факултет во Прилеп (2011-2013);
  • Секретар на Катедрата за економија и развој на Економскиот факултет во Прилеп (2010-2012);
  • Секретар на Катедрата за менаџмент, маркетинг и бизнис (февруари 2012 - денес).

Од компјутерските вештини, таа има одлични познавања на апликациите од Microsoft Office пакетот, софтверските пакети за економетрија Microfit и EViews, како и работа со Интернет. Активно го владее англискиот, а пасивно се служи и со германскиот јазик.

Престои

Работилници, проекти, семинари и летни школи   

[1] Dissemination Meeting and Symposium for Young Lecturers, Tempus Project No. 145061-TEMPUS-1-2008-1-UK-TEMPUS-JPHES (Entrepreneurship and Local Economic Development (ELED) in Albania, Kosovo and Macedonia), Ohrid, Macedonia, 2012

[2] Workshop: From National Innovation Systems to Innovation Policy Learning in Bosnia and Herzegovina, Croatia, Macedonia and Serbia, во рамките на проектот Innovation Policy Learning from Norway in Western Balkans (WBinNO), School of Economics and Business, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, 2012

[3] Форум за иновации: Развивање на стратегија за иновации 2012-2020, организиран од Министерството за економија и Организацијата за економска соработка и развој, Скопје, Македонија, 2011

[4] Workshop: From National Innovation System to Innovation Policy in the Context of the Global Crisis во рамките на проектот Innovation Policy Learning from Norway in Western Balkans (WBinNO), The Institute of Economics, Zagreb, Croatia, 2011

[5] Студиски престој: University of Wolverhampton, United Kingdom, TEMPUS Programme of the E.U.: Agreement No-145061-TEMPUS-2008-UK-JPHES (Entrepreneurship and Local Economic Development in Albania, Kosovo and Macedonia), 2011

[6] Предавач на тема: “Understanding the New Global Landscape” во рамките на летната школа “Make a difference - become a ‘green’ EU leader”, (организирана од страна на Тренинг центарот за Европска интеграција (ЕИТЦ) при Економскиот факултет – Скопје, Универзитет “Св. Кирил и Методиј”, Скопје и АИЕСЕК ЛК Скопје), Охрид, Република Македонија, 2010

[7] Студиски престој: Vienna University of Economics and Business, Vienna, Austria, TEMPUS Project JEP 41077-2006 (Joint Master for South-East Europe in Economics and Management Science Program), 2009

[8] Студиска посета: Rzeszow, Poland, “Project Management at Institutions of Higher Education”, “Euro Funds – Macedonian Education – Polish Experience” project (organized by the University of Information Technology and Management in Rzeszow, Poland and the Institute for Social and Humanities Research Euro Balkan in Skopje, Macedonia), 2008

[9] Seminar and workshops: "European Union Project Management. How to write and finance a successful application for EU funds in educational sector", University of Information Technology and Management in Rzeszow, Institute for Social and Humanities Research Euro-Balkan (co-financed by the Polish aid programme 2008 of the Ministry of Foreign Affairs), Bitola, Macedonia, 2008

[10] Workshop: “Discussion about the possibilities of restructuring the current and approaches to establishing new syllabi”, TEMPUS Project JEP 41077-2006 (Joint Master for South-East Europe in Economics and Management Science Program), Faculty of Economics - Prilep, Macedonia, 2008

[11] Seminar: “West Balkan Bologna Promoters Network”, University of Osnabrück, Germany, Ministry of Education and Science of the Republic of Macedonia, Faculty of Technical Sciences, Bitola, Macedonia, 2008

[12] Работилница: “Стратешко планирање за локален економски развој на општина Прилеп”, USAID Decentralization Project, Прилеп, Република Македонија, 2006

[13] Mentoring Workshop: “Understanding and working with the IST priority of the 6th Framework Programme for Research and Development of the European Union” (organized in the framework of the IS2WEB 015746 IST Project), Faculty of Economics, Skopje, Macedonia, 2006

[14] Info Day: “How to Write a Competitive Proposal for the Sixth Framework Programme / Getting Ready for Framework 7”, Austrian Science and Research Liaison Office, Ministry of Education and Science of the Republic of Macedonia, MANU, Skopje, Macedonia, 2005

Трудови и конф.

Научно-истражувачка дејност                                      

Монографии и други заклучени дела

[1] Костоска, О., "Надворешната трговија и конкурентноста на македонската економија", докторска дисертација, Економски факултет, Прилеп, 2010

[2] Костоска, О.Надворешнотрговската политика на Република Македонија и нејзините импликации врз економскиот развој”, магистерски труд, Економски факултет, Прилеп, 2006 

Научни и стручни трудови во меѓународни списанија или во Зборник на трудови на научни собири во земјата и странство 

[3] Mancheski, Gj., Angeleski, M., Kostoska, O., “Indicators for measuring ICT innovations – the case of the Republic of Macedonia”, Proc. of the 1st International Conference “South-East European Countries towards European Integration”, Elbasan, Albania, 2012

[4] Rocheska, S., Salamovska, M. S., Kostoska, O., “Strengthening innovation capacity of the Macedonian business sector”, Proc. of the 1st International Conference “South-East European Countries towards European Integration”, Elbasan, Albania, 2012

[5] Mancheski, Gj., Angeleski, M., Kostoska, O., “ICT enabled innovation readiness of the companies in the Republic of Macedonia”, Proc. of the 17th International Scientific Conference SM2012 “Strategic Management and Decision Support Systems in Strategic Management”, Subotica, Serbia, 2012 

[6] Kostoska, O., Manceski, G., Angeleski, M., "Trade performance of the Macedonian economy according to technology classes", Proc. of the Fourth International Scientific Conference on "Economic & Social Challenges 2011, Globalization and Sustainable Development", Tirana, Albania, 2011

[7] Rocheska, S., Angeleski, M., Kostoska, O., "Innovation networks and SMEs competitiveness", Proc. of the International Conference for Entrepreneurship, Innovation and Regional Development (ICEIRD 2011), Ohrid, Macedonia, 2011

[8] Kostoska, O., “Revealed Comparative Advantage and Competitiveness of the Macedonian Economy”, Proc. of the International Conference “The Economy and Business in Post-Recession”, Prilep, Macedonia, 2010 (во печат)

[9] Roceska, S., Kostoska, O., Angeleski, M., “Innovation and Competitiveness of Small Businesses in the Global Economy”, Proc. of the Scientific Meeting “Business Environment in Serbia and Global Economic Crisis”, ISBN 978-86-7203-102-7, Novi Sad, Serbia, 2009

[10] Petreski, G., Kostoska, O., “Modeling the Determinants of Exports and Imports: Assessment of the Macedonian Competitive Performances”, Management and Marketing Journal, Volume VII, Issue 1/2009, ISSN 1841-2416, pp. 36-58, 2009

[11] Petreski, G., Kostoska, O., “Foreign Trade, Liberalization and Competitiveness of the Macedonian Economy”, Proc. of the Third International Conference “Regional Cooperation and Economic Integration – Challenges and Opportunities”, ISBN 978-608-212-007-2, Skopje, Macedonia, 2009

[12] Kostoska, O., Angeleski, M., “Improving Competitiveness and Productivity Growth: The Role of Information and Communication Technology (with a nexus to Europe)”, e-Journal "Scientific Papers of European Studies Chair", 2/2009 (10), ISSN 1689-9229, pp. 20-35, 2009

[13] Mitrevski, P., Kostoska, O., Angeleski, M., “E-business Implications for Productivity and Competitiveness”, Annals of the „Constantin Brâncuşi” University of Târgu – Jiu, Economy Series, Issue 1/2009, ISSN 1844-7007, pp. 253-262, 2009

[14] Kostoska, O., Mitrevski, P., "Estimating the FDI Impact on Economic Growth and Export Performances of the European Economies in Transition", The Young Economists Journal, Year. VI, No. 11, ISSN 1583-9982, pp. 115-126, 2008

[15] Petreski, G., Kostoska, O., “Improving Competitiveness of the European Economies in Transition: Importance of Foreign Direct Investment”,  Proc. of the Scientific Conference “Management of International Business and Economic Systems” (MIBES 2008), Larissa, Greece, 2008

[16] Kostoska, O., Mitrevski, P., Hristoski, I., “ICT and Competitiveness of the Macedonian Economy”, Annals of the University “Constantin  Brâncuşi” of Târgu – Jiu, Vol, 1, No. 1/2008, ISSN: 1842-4856, pp. 182-189, 2008

[17] Kostoska, O., “Moving Beyond the Local Marketplace: Dynamics of Mergers and Acquisitions”, The Young Economists Journal, Year. V, No. 9, ISSN 1583-9982, pp. 113-122, 2007

[18] Petreski, G., Kostoska, O., “Cross-border Mergers and Acquisitions: the Impact on the Global Market”, Proc. of the International Conference “Business and Globalization”, ISBN: 9989-695-41-5, Ohrid, Macedonia, 2007

[19] Kostoska, O., “Sustainability of Trade Liberalization Process in the Republic of Macedonia: Exports/Imports Concentration”, Proc. of the International Scientific Conference “Contemporary Challenges of Theory and Practice in Economics”, Belgrade, Serbia, 2007

[20] Angeleski, M., Kostoska, O., Janeska, M., “Risk-Based Analysis of Electronic Banking”, International Journal of Strategic Management and Decision Support Systems in Strategic Management, Year XII, 3-4/2007, ISSN 0354-8414, pp. 74-76, 2007

[21] Roceska, S., Kostoska, O., “Trade Policy in the Republic of Macedonia – Problems and Perspectives”, Serbian Journal of Management, Vol. 1, Num. 2, ISSN 1452-4864, pp. 139-151, 2006

[22] Роческа, С., Костоска, О., “Трговијата, отвореноста и растот во глобалната економија”, Зборник на трудови, стр. 249-259, Друштво за наука и уметност, Прилеп, 2005 

Учества на научни собири во земјата и во странство              

[1] 1st International Conference “South-East European Countries towards European Integration”, Elbasan, Albania, 2012

[2] 17th International Scientific Conference SM2012 "Strategic Management and Decision Support Systems in Strategic Management", Subotica, Serbia, 2012

[3] Fourth International Scientific Conference on "Economic & Social Challenges 2011, Globalization and Sustainable Development", Tirana, Albania, 2011 

[4] International Conference for Entrepreneurship, Innovation and Regional Development (ICEIRD 2011), Ohrid, Macedonia, 2011

[5] International Conference “The Economy and Business in Post-Recession”, Prilep, Macedonia, 2010

[6] Scientific Meeting “Business Environment in Serbia and Global Economic Crisis”, Novi Sad, Serbia, 2009

[7] Conference on Industry – Academia Partnership, Support FP -7 Programme: Marie Curie IAPP, Bitola, Macedonia, 2009

[8] Third International Conference “Regional Cooperation and Economic Integration - Challenges and Opportunities”, Skopje, Macedonia, 2009

[9] International Scientific Conference ECO-Trend 2008 “European Developments and Globalization”, Vth Edition, Târgu – Jiu, Romania, 2008

[10] Економски форум "Забрзано кон Европската унија", Охрид, Република Македонија, 2008

[11] Scientific Conference “Management of International Business and Economic Systems” (MIBES 2008), Larissa, Greece, 2008

[12] 4th International Scientific Conference ECO-TREND 2007 “Economics and Globalization”, Targu Jiu, Romania, 2007

[13] International Conference “Business and Globalization”, Ohrid, Macedonia, 2007

[14] International Scientific Conference “Contemporary Challenges of Theory and Practice in Economics”, Belgrade, Serbia, 2007

[15] 12th International Scientific Symposium SM2007 "Strategic Management and Decision Support Systems in Strategic Management", Subotica, Serbia, 2007

© Економски Факултет - Прилеп, 2007 - 2017. Сите права задржани.