вон. проф. д-р Оливера КостоскаКабинет 28 Локак 192 Дир. телефон 048/40 27 75 Email olivera.kostoska@uklo.edu.mk Консултации среда 10:30 - 12:30; петок 10:30 - 12:30

Биографија

КУСИ БИОГРАФСКИ ПОДАТОЦИ

Д-р Оливера Костоска е родена во Прилеп, каде што го завршила основното и средното образование. Во учебната 1998/99 година се запишала како редовен студент на Економскиот факултет - Прилеп, на насоката Mеѓународна економија и истиот го завршила на ден 16.09.2002 година, со просечна оценка 9,52, поради што била добитник на пофалница за постигнат висок успех. Во текот на додипломските студии била корисник на стипендија за талентирани студенти што ја доделува Министерството за образование и наука на Република Македонија.

Веднаш по дипломирањето, ги продолжила студиите на постдипломскиот студиум Меѓународна економија и бизнис на Економскиот факултет во Прилеп, а испитите ги завршила во предвидениот рок со просечна оценка 9,67. Магистрирала на ден 13.10.2006 година на тема „Надворешнотрговската политика на Република Македонија и нејзините импликации врз економскиот развој", со што се стекнала со академски степен – магистер по меѓународна економија и бизнис.

Докторската дисертација под наслов „Надворешната трговија и конкурентноста на македонската економија" ја одбранила на ден 22.12.2010 година при Економскиот факултет во Прилеп, со што се стекнала со научен степен – доктор на економски науки. Во текот на постдипломските студии и изработката на докторската дисертација била корисник на стипендија што ја доделува Министерството за образование и наука на Република Македонија.

Од компјутерските вештини, таа има одлични познавања на апликациите од Microsoft Office пакетот, софтверските пакети за економетрија Microfit и EViews, како и работа со Интернет. Активно го владее англискиот, а пасивно се служи и со германскиот јазик.

 

НАСТАВНО-ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ

По дипломирањето, д-р О. Костоска била ангажирана како демонстратор по повеќе предмети, а потоа била избрана за соработник по група предмети од Меѓународна економија и предметот Финансиска теорија и политика во звање асистент (Билтен на Универзитетот „Св. Климент Охридски" - Битола бр. 308 од 01.07.2008 година), наставник по предметите Економија на Европска унија и Меѓународни институции и организации во звање доцент (Билтен на Универзитетот „Св. Климент Охридски" - Битола бр. 344 од 31.12.2010 година), наставник од областа бизнис во звање доцент (Билтен на Универзитетот „Св. Климент Охридски" - Битола бр. 357 од 30.12.2011 година) и наставник од областите меѓународна економија и друго/бизнис во звање вонреден професор (Билтен на Универзитетот „Св. Климент Охридски" - Битола бр. 404 од 01.09.2015 година) на Економскиот факултет – Прилеп.

За реализација на наставата и спроведување на испитите, како и реализација на други активности во рамките на предметните програми, д-р Оливера Костоска била или тековно е ангажирана на Економскиот факултет – Прилеп, како наставник на следните наставни дисциплини:

прв циклус на студии/додипломски студии

 1. Економија на Европска унија
 2. Вовед во бизнис
 3. Меѓународни институции и организации

втор циклус на студии/последипломски студии

 1. Право на Европска унија
 2. Стратегиски иновациски менаџмент
 3. Меѓународна трговија
 4. ТНК во светската економија
 5. Регионални економски интеграции

трет циклус на студии

 1. Меѓународен бизнис
 2. Меѓународен бизнис - напредно ниво

Д-р Оливера Костоска е ментор на повеќемина кандидати за изработка на дипломски и магистерски трудови, како и член на повеќе комисии за подобност, оценка или одбрана на магистерски трудови и докторски дисертации.

 

НАУЧНОИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ

Од опусот на научноистражувачката дејност на д-р Оливера Костоска, можат да се истакнат:

 • Монографии и други заклучени дела
 1. Петрески, Г., Лазаров, Д., Костоска, О., „Патеките на транзицијата – емпириска анализа на македонската и на бугарската економија: растот, инвестициите и економската соработка", научна монографија, Македонска академија на науките и уметностите, ISBN 978-608-203-197-2, Скопје, 2017
 2. Костоска, О., „Надворешната трговија и конкурентноста на македонската економија", докторска дисертација, Економски факултет, Прилеп, 2010
 3. Костоска, О., „Надворешнотрговската политика на Република Македонија и нејзините импликации врз економскиот развој", магистерски труд, Економски факултет, Прилеп, 2006

 

 • Научни и стручни трудови во меѓународни списанија или во Зборник на трудови на научни собири во земјата и странство
 1. Костоска, О., Коцарев, Љ., „Мрежи во меѓународната трговија: секторска анализа", Прилози, Македонска академија на науките и уметностите, Одделение за општествени науки, XLIX 1-2 2018, ISSN 0350-1698, ноември 2019
 2. Костоска, О., „Американско-кинеската трговска војна: причини и последици", Економија и бизнис, година 21, број 251, јуни 2019
 3. Kostoska, O., Kocarev, L., "A Novel ICT Framework for Sustainable Development Goals", Sustainability, 11(7):1961, April-1 2019 (JCR 2019 IF: 2.592), doi:10.3390/su11071961
 4. Trajkovski, M., Petrevska Nechkoska, R., Kostoska, O., "European Payment Services Directive 2 in North Macedonia: Are We Ready to Comply?", Proc. of the 11th International Conference "Digital Transformation of the Economy and Society: Shaping the Future", ISBN 978-9989-695-65-0, Prilep, North Macedonia, 2019
 5. Petrevska Nechkoska, R., Kostoska, O., "Adaptive Organizations in the Digital Age: Complexity, Creativity and Innovation", Proc. of the 11th International Conference "Digital Transformation of the Economy and Society: Shaping the Future", ISBN 978-9989-695-65-0, Prilep, North Macedonia, 2019
 6. Kostoska, O., "Macedonia's Stalled Bid for EU Membership: Is the Solution in Sight", Romanian Journal of European Affairs, Vol. 18, No. 2, pp. 54-76, December 2018
 7. Костоска, О., „Извозните перформанси и екстерната конкурентност на македонската економија", Зборник од научната конференција „Идни предизвици на економскиот развој и економските политики на Република Македонија", ISBN 978-608-203-251-1, Охрид, Република Македонија, 2018
 8. Hristoski, I., Kostoska, O., "On the Taxonomies and Typologies of e-Customers in B2C e-Commerce", Balkan and Near Eastern Journal of Social Sciences, 2018: 04 (03), pp. 130-148
 9. Kostoska, O., Hristoski, I., "Trade dynamics, revealed comparative advantage, and international competitiveness: Evidence from Macedonia", Economic Annals, Volume 63, No. 218, pp. 23-59, September 2018, https://doi.org/10.2298/EKA1818023K
 10. Hristoski, I., Kostoska, O., "System dynamics approach for the economic impacts of ICTs: evidence from Macedonia", Information Development, Volume 34, Issue 4, pp. 364-381, September 2018 (JCR 2019 IF: 1.265), DOI: 10.1177/0266666917702430
 11. Kostoska, O., Hristoski, I., "ICTs and Innovation for Competitiveness: Evidence for Western Balkans vis-à-vis the European Union", Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Rijeci: časopis za ekonomsku teoriju i praksu/Proceedings of Rijeka Faculty of Economics: Journal of Economics and Business, Vol. 35, No. 2, pp. 487-518, December 2017 (JCR 2018 IF: 0.455), https://doi.org/10.18045/zbefri.2017.2.487
 12. Kostoska, O., Hristoski, I., "Revealed comparative advantage and competitiveness: evidence for Macedonia vis-à-vis the European Union", Proc. of the 5th International Scientific Conference "Economy of Integration" (ICEI 2017), ISSN 2490-2616, Tuzla, Bosnia and Herzegovina, 2017 
 13. Kostoska, O., Spirovski, M., Ristovska, M., Hristoski, I., "EU Regional Policy and Pre-Accession Support for the Republic of Macedonia", Proc. of the International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series (IBANESS), ISBN 978-9989-695-57-5, Ohrid, Macedonia, 2017
 14. Костоска, О., „Митот за импакт факторот...од наслов до референци...од поднесување до прифаќање...", пленарно предавање на Универзитетската интерна конференција УКЛО 21-УИК „Науката на УКЛО – искуства и перспективи", Крушево, Македонија, 2017
 15. Hristoski, I., Kostoska, O., Dimovski, T., Kotevski, Z., "Farm Management Software for Increased Productivity and Competitiveness", Proc. of the International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series (IBANESS), ISBN 978-605-67815-0-6, Kirklareli, Turkey, 2017
 16. Hristoski, I., Kostoska, O., Kotevski, Z., Dimovski, T., "Causality of Factors Reducing Competitiveness of e-Commerce Firms", Balkan and Near Eastern Journal of Social Sciences, 2017: 03 (02), pp. 109-127 (selected paper from the Congress)
 17. Hristoski, I., Kostoska, O., Kotevski, Z., Dimovski, T., "Causality of Factors Reducing Competitiveness of e-Commerce Firms", Proc. of the International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series (IBANESS), ISBN 978-619-203-177-0, Ruse, Bulgaria, 2017
 18. Hristoski, I., Kostoska, O., Kotevski, Z., Dimovski, T., "Factors Affecting the Competitiveness of e-Commerce Firms: A Critical Appraisal", Proc. of the International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series (IBANESS), ISBN 978-605-67281-0-5, Edirne, Turkey, 2017
 19. Kostoska, O., Mitrevski, P., "Evaluating foreign trade specialization and qualitative competitiveness of a transition economy: the case of Macedonia", Empirica. Journal of European Economics, Volume 43, Issue 3, pp. 633–655, August 2016 (JCR 2019 IF: 0.836), doi:10.1007/s10663-015-9308-0
 20. Kostoska, O., Hristoski, I., "On the Pulse of ICT Revolution, Productivity, and Growth: Macedonia versus European Union", Proc. of the International Conference on Applied Internet and Information Technologies, ISBN 978-9989-870-75-0, Bitola, Macedonia, 2016, DOI:10.20544/AIIT2016.44
 21. Rocheska, S., Kostoska, O., Angeleski, M., Mancheski, Gj., "Determinants for adopting open innovation strategies in SMEs", Proc. of the International Conference "SMEs Development and Innovation: Building Competitive Future of South-Eastern Europe", ISBN 978-9989-695-56-8, Ohrid, Macedonia, 2014
 22. Dangerfield, M., Kostoska, O., "Integrating the Country that Cannot Say its Own Name: The EU and Macedonia", UACES 44th Annual Conference, Cork, Ireland, 1-3 September, 2014
 23. Rocheska, S., Angeleski, M., Milevska, M., Kostoska, O., "Territorial cohesion and regional development in the context of EU integration – the case of Macedonia", Eastern Journal of European Studies, Vol. 5, Issue 1, June 2014
 24. Rocheska, S., Kostoska, O., Angeleski, M., Mancheski, Gj., "User-Driven Innovation: Towards a New Innovation Paradigm", Economic Review: Journal of Economics and Business, Vol. XII, Issue 1, May 2014 (selected paper from the Conference)
 25. Rocheska, S., Kostoska, O., Angeleski, M., Mancheski, Gj., "User-Driven Innovation: Towards a New Innovation Paradigm", Proc. of the 3rd International Scientific Conference - Economy of Integration (ICEI), entitled "Using knowledge to move from recession to prosperity", ISSN 2233-0445, Tuzla, Bosnia and Herzegovina, 2013
 26. Rocheska, S., Kostoska, O., Angeleski, M., Mancheski, Gj., "National Innovation System in Macedonia: a Critical Review", The Young Economists Journal, Year X No. 21, November 2013
 27. Rocheska, S., Kostoska, O., Angeleski, M., Mancheski, Gj., "EU Innovation Strategy and Global Competitiveness", Proc. of the 6th International Conference for Entrepreneurship, Innovation and Regional Development: Regional Economic Resilience through Innovation and Enterprise (ICEIRD 2013), ISBN: 978-9944-380-09-6, Istanbul, Turkey, 2013
 28. Kostoska, O., Mitrevski, P., Angeleski, M., Manceski, Gj., "Measuring the qualitative competitiveness of the Macedonian economy", Proc. of the International Scientific Conference "Researching Economic Development and Entrepreneurship in Transition Economies" (REDETE 2012), Banja Luka, Bosnia and Herzegovina, 2012
 29. Mancheski, Gj., Angeleski, M., Kostoska, O., "Indicators for measuring ICT innovations – the case of the Republic of Macedonia", Proc. of the 1st International Conference "South-East European Countries towards European Integration", Elbasan, Albania, 2012
 30. Rocheska, S., Salamovska, M. S., Kostoska, O., "Strengthening innovation capacity of the Macedonian business sector", Proc. of the 1st International Conference "South-East European Countries towards European Integration", Elbasan, Albania, 2012
 31. Mancheski, Gj., Angeleski, M., Kostoska, O., "ICT enabled innovation readiness of the companies in the Republic of Macedonia", Proc. of the 17th International Scientific Conference SM2012 "Strategic Management and Decision Support Systems in Strategic Management", Subotica, Serbia, 2012
 32. Kostoska, O., Manceski, G., Angeleski, M., "Trade performance of the Macedonian economy according to technology classes", Proc. of the Fourth International Scientific Conference on "Economic & Social Challenges 2011, Globalization and Sustainable Development", Tirana, Albania, 2011
 33. Rocheska, S., Angeleski, M., Kostoska, O., "Innovation networks and SMEs competitiveness", Proc. of the International Conference for Entrepreneurship, Innovation and Regional Development (ICEIRD 2011), Ohrid, Macedonia, 2011
 34. Kostoska, O., "Revealed Comparative Advantage and Competitiveness of the Macedonian Economy", Proc. of the International Conference "The Economy and Business in Post-Recession", Prilep, Macedonia, 2010
 35. Roceska, S., Kostoska, O., Angeleski, M., "Innovation and Competitiveness of Small Businesses in the Global Economy", Proc. of the Scientific Meeting "Business Environment in Serbia and Global Economic Crisis", ISBN 978-86-7203-102-7, Novi Sad, Serbia, 2009
 36. Petreski, G., Kostoska, O., "Modeling the Determinants of Exports and Imports: Assessment of the Macedonian Competitive Performances", Management and Marketing Journal, Volume VII, Issue 1/2009, ISSN 1841-2416, pp. 36-58, 2009
 37. Petreski, G., Kostoska, O., "Foreign Trade, Liberalization and Competitiveness of the Macedonian Economy", Proc. of the Third International Conference "Regional Cooperation and Economic Integration – Challenges and Opportunities", ISBN 978-608-212-007-2, Skopje, Macedonia, 2009
 38. Kostoska, O., Angeleski, M., "Improving Competitiveness and Productivity Growth: The Role of Information and Communication Technology (with a nexus to Europe)", e-Journal "Scientific Papers of European Studies Chair", 2/2009 (10), ISSN 1689-9229, pp. 20-35, 2009
 39. Mitrevski, P., Kostoska, O., Angeleski, M., "E-business Implications for Productivity and Competitiveness", Annals of the „Constantin Brâncuşi" University of Târgu – Jiu, Economy Series, Issue 1/2009, ISSN 1844-7007, pp. 253-262, 2009
 40. Kostoska, O., Mitrevski, P., "Estimating the FDI Impact on Economic Growth and Export Performances of the European Economies in Transition", The Young Economists Journal, Year. VI, No. 11, ISSN 1583-9982, pp. 115-126, 2008
 41. Petreski, G., Kostoska, O., "Improving Competitiveness of the European Economies in Transition: Importance of Foreign Direct Investment", Proc. of the Scientific Conference "Management of International Business and Economic Systems" (MIBES 2008), Larissa, Greece, 2008
 42. Kostoska, O., Mitrevski, P., Hristoski, I., "ICT and Competitiveness of the Macedonian Economy", Annals of the University "Constantin Brâncuşi" of Târgu – Jiu, Vol, 1, No. 1/2008, ISSN: 1842-4856, pp. 182-189, 2008
 43. Kostoska, O., "Moving Beyond the Local Marketplace: Dynamics of Mergers and Acquisitions", The Young Economists Journal, Year. V, No. 9, ISSN 1583-9982, pp. 113-122, 2007
 44. Petreski, G., Kostoska, O., "Cross-border Mergers and Acquisitions: the Impact on the Global Market", Proc. of the International Conference "Business and Globalization", ISBN: 9989-695-41-5, Ohrid, Macedonia, 2007
 45. Kostoska, O., "Sustainability of Trade Liberalization Process in the Republic of Macedonia: Exports/Imports Concentration", Proc. of the International Scientific Conference "Contemporary Challenges of Theory and Practice in Economics", Belgrade, Serbia, 2007
 46. Angeleski, M., Kostoska, O., Janeska, M., "Risk-Based Analysis of Electronic Banking", International Journal of Strategic Management and Decision Support Systems in Strategic Management, Year XII, 3-4/2007, ISSN 0354-8414, pp. 74-76, 2007
 47. Roceska, S., Kostoska, O., "Trade Policy in the Republic of Macedonia – Problems and Perspectives", Serbian Journal of Management, Vol. 1, Num. 2, ISSN 1452-4864, pp. 139-151, 2006
 48. Роческа, С., Костоска, О., „Трговијата, отвореноста и растот во глобалната економија", Зборник на трудови, стр. 249-259, Друштво за наука и уметност, Прилеп, 2005

 

Со свои реферати д-р Оливера Костоска учествувала на повеќе научни и стручни собири во земјата и во странство, и тоа:

 1. 11th International Conference “Digital Transformation of the Economy and Society: Shaping the Future”, Prilep, North Macedonia, 2019
 2. The World Congress of Entrepreneurs, Skopje, North Macedonia, 2019
 3. Научна конференција „Идни предизвици на економскиот развој и економските политики на Република Македонија", Охрид, Македонија, 2018
 4. International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series (IBANESS), Ohrid, Macedonia, 2018
 5. Универзитетска интерна конференција УКЛО 21-УИК „Науката на УКЛО – искуства и перспективи", Крушево, Македонија, 2017
 6. International Scientific Conference "Economy of Integration" (ICEI 2017), Tuzla, Bosnia and Herzegovina, 2017
 7. International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series (IBANESS), Ohrid, Macedonia, 2017
 8. International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series (IBANESS), Kirklareli, Turkey, 2017
 9. International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series (IBANESS), Ruse, Bulgaria, 2017
 10. International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series (IBANESS), Edirne, Turkey, 2017
 11. International Conference "Smart Ideas and a New Concept of Economic Regeneration in Europe", Dubrovnik, Croatia, 2016
 12. International Conference on Applied Internet and Information Technologies, Bitola, Macedonia, 2016
 13. International Conference "SMEs Development and Innovation: Building Competitive Future of South-Eastern Europe", Ohrid, Macedonia, 2014
 14. UACES 44th Annual Conference, Cork, Ireland, 1-3 September, 2014
 15. International Scientific Conference - Economy of Integration (ICEI), entitled "Using knowledge to move from recession to prosperity", Tuzla, Bosnia and Herzegovina, 2013
 16. 6th International Conference for Entrepreneurship, Innovation and Regional Development: Regional Economic Resilience through Innovation and Enterprise (ICEIRD 2013), Istanbul, Turkey, 2013
 17. International Scientific Conference "Researching Economic Development and Entrepreneurship in Transition Economies" (REDETE 2012), Banja Luka, Bosnia and Herzegovina, 2012
 18. 1st International Conference "South-East European Countries towards European Integration", Elbasan, Albania, 2012
 19. 17th International Scientific Conference SM2012 "Strategic Management and Decision Support Systems in Strategic Management", Subotica, Serbia, 2012
 20. Fourth International Scientific Conference on "Economic & Social Challenges 2011, Globalization and Sustainable Development", Tirana, Albania, 2011
 21. International Conference for Entrepreneurship, Innovation and Regional Development (ICEIRD 2011), Ohrid, Macedonia, 2011
 22. International Conference "The Economy and Business in Post-Recession", Prilep, Macedonia, 2010
 23. Scientific Meeting "Business Environment in Serbia and Global Economic Crisis", Novi Sad, Serbia, 2009
 24. Conference on Industry – Academia Partnership, Support FP -7 Programme: Marie Curie IAPP, Bitola, Macedonia, 2009
 25. Third International Conference "Regional Cooperation and Economic Integration - Challenges and Opportunities", Skopje, Macedonia, 2009
 26. International Scientific Conference ECO-Trend 2008 "European Developments and Globalization", Vth Edition, Târgu – Jiu, Romania, 2008
 27. Економски форум „Забрзано кон Европската унија", Охрид, Република Македонија, 2008
 28. Scientific Conference "Management of International Business and Economic Systems" (MIBES 2008), Larissa, Greece, 2008
 29. 4th International Scientific Conference ECO-TREND 2007 "Economics and Globalization", Targu Jiu, Romania, 2007
 30. International Conference "Business and Globalization", Ohrid, Macedonia, 2007
 31. International Scientific Conference "Contemporary Challenges of Theory and Practice in Economics", Belgrade, Serbia, 2007
 32. 12th International Scientific Symposium SM2007 "Strategic Management and Decision Support Systems in Strategic Management", Subotica, Serbia, 2007

 

Водена од желбата за перманентно научно и стручно усовршување, д‑р Оливера Костоска учествувала во следните проекти, работилници, семинари, обуки и летни школи:

 1. Анализа на процеси за масивни мрежи, билатерален научноистражувачки проект меѓу МАНУ и Универзитетот за наука и технологии во Источна Кина, Шангај, финансиран од Министерството за образование и наука на Република Северна Македонија (проектот се реализира во рамките на Истражувачкиот центар за компјутерски науки и информатички технологии при Академијата на науките и уметностите на Република Северна Македонија - МАНУ), 2018-2019
 2. Анализа на масивни мрежи (Massive network analytics), научноистражувачки проект финансиран од Канцеларијата за поморски истражувања (Office of Naval Research – ONR) на САД (проектот е реализиран во рамките на Истражувачкиот центар за компјутерски науки и информатички технологии при МАНУ, а во соработка со Факултетот за информатички науки и компјутерско инженерство при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј" во Скопје), 2016-2019
 3. Workshop and training: "The Magic of Creating Successful Project Proposals", организирани од страна на Western Balkans Alumni Association (WBAA) и European Commission, Bitola, North Macedonia, 2019
 4. Обука: „Претприемништво и социјално претприемништво од инвеститорски аспект" (Entrepreneurship and Social Entrepreneurship through the Investor's Viewpoint), организирана од страна на Универзитетот „Св. Климент Охридски" - Битола, Western Balkans Alumni Association (https://www.western-balkans-alumni.eu) и Consulting-Balkan (http://consulting-balkan.com), Економски факултет – Прилеп, 2019
 5. Предавач на тема: "Sustainable Tourism for Development: A European Perspective", во рамките на летната универзитетска програма "Environment and Economic Development" (организирана од страна на Centre International de Formation Européenne, Nice, France и Faculty of Tourism and Hospitality, "St. Kliment Ohridski" University – Bitola), Охрид, Република Македонија, 2018
 6. ERASMUS+ Academic Staff Mobility to the University of Wolverhampton, United Kingdom, 2017
 7. Забрзување на економскиот раст, инвестициите и економската соработка, научноистражувачки проект во рамките на проектната соработка меѓу Македонската академија на науките и уметностите (МАНУ) и Бугарската академија на науките (БАН), 2014-2016
 8. Innovation Policy Learning from Norway in Western Balkans (WBinNO), research project, number 203345/H30; project owner: NIFU Nordic Institute for Studies in Innovation, Research and Education, 2011-2013
 9. Dissemination Meeting and Symposium for Young Lecturers, Tempus Project No. 145061-TEMPUS-1-2008-1-UK-TEMPUS-JPHES (Entrepreneurship and Local Economic Development (ELED) in Albania, Kosovo and Macedonia), Ohrid, Macedonia, 2012
 10. Workshop: From National Innovation Systems to Innovation Policy Learning in Bosnia and Herzegovina, Croatia, Macedonia and Serbia, во рамките на проектот Innovation Policy Learning from Norway in Western Balkans (WBinNO), School of Economics and Business, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, 2012
 11. Форум за иновации: Развивање на стратегија за иновации 2012-2020, организиран од Министерството за економија и Организацијата за економска соработка и развој, Скопје, Македонија, 2011
 12. Workshop: From National Innovation System to Innovation Policy in the Context of the Global Crisis во рамките на проектот Innovation Policy Learning from Norway in Western Balkans (WBinNO), The Institute of Economics, Zagreb, Croatia, 2011
 13. Студиски престој: University of Wolverhampton, United Kingdom, TEMPUS Programme of the E.U.: Agreement No-145061-TEMPUS-2008-UK-JPHES (Entrepreneurship and Local Economic Development in Albania, Kosovo and Macedonia), 2011
 14. Предавач на тема: "Understanding the New Global Landscape" во рамките на летната школа "Make a difference - become a 'green' EU leader", (организирана од страна на Тренинг центарот за Европска интеграција (ЕИТЦ) при Економскиот факултет – Скопје, Универзитет „Св. Кирил и Методиј", Скопје и АИЕСЕК ЛК Скопје), Охрид, Република Македонија, 2010
 15. Студиски престој: Vienna University of Economics and Business, Vienna, Austria, TEMPUS Project JEP 41077-2006 (Joint Master for South-East Europe in Economics and Management Science Program), 2009
 16. Студиска посета: Rzeszow, Poland, "Project Management at Institutions of Higher Education", "Euro Funds – Macedonian Education – Polish Experience" project (organized by the University of Information Technology and Management in Rzeszow, Poland and the Institute for Social and Humanities Research Euro Balkan in Skopje, Macedonia), 2008
 17. Seminar and workshops: "European Union Project Management. How to write and finance a successful application for EU funds in educational sector", University of Information Technology and Management in Rzeszow, Institute for Social and Humanities Research Euro-Balkan (co-financed by the Polish aid programme 2008 of the Ministry of Foreign Affairs), Bitola, Macedonia, 2008
 18. Workshop: "Discussion about the possibilities of restructuring the current and approaches to establishing new syllabi", TEMPUS Project JEP 41077-2006 (Joint Master for South-East Europe in Economics and Management Science Program), Faculty of Economics - Prilep, Macedonia, 2008
 19. Seminar: "West Balkan Bologna Promoters Network", University of Osnabrück, Germany, Ministry of Education and Science of the Republic of Macedonia, Faculty of Technical Sciences, Bitola, Macedonia, 2008
 20. Работилница: „Стратешко планирање за локален економски развој на општина Прилеп", USAID Decentralization Project, Прилеп, Република Македонија, 2006
 21. Mentoring Workshop: "Understanding and working with the IST priority of the 6th Framework Programme for Research and Development of the European Union" (organized in the framework of the IS2WEB 015746 IST Project), Faculty of Economics, Skopje, Macedonia, 2006
 22. Info Day: "How to Write a Competitive Proposal for the Sixth Framework Programme / Getting Ready for Framework 7", Austrian Science and Research Liaison Office, Ministry of Education and Science of the Republic of Macedonia, MANU, Skopje, Macedonia, 2005

 

СТРУЧНО-АПЛИКАТИВНА ДЕЈНОСТ И ДЕЈНОСТИ ОД ПОШИРОК ИНТЕРЕС

Од повеќето други професионални ангажмани, изборни и раководни функции на д-р Оливера Костоска, како позначајни се издвојуваат следниве:

 1. Ментор и евалуатор на конкурсот за есеи „Со европско знаење до европската престолнина", организиран од страна на Секретаријатот за европски прашања, Влада на Република Северна Македонија, мај 2019
 2. Редовен член на Друштвото за наука и уметност, Прилеп (ноември 2018 - денес)
 3. Член на Комисијата за изработка на елаборат за трет циклус на студии за студиската програма „Меѓународен бизнис" (2018)
 4. Член на Branch of the Polish Economic Society in Zielona Góra (март 2018 - денес)
 5. Член на Комисијата за натпревар во ораторство УКЛО ТРИВИУМ при Универзитетот „Св. Климент Охридски" - Битола (2017)
 6. Член на Комисија за избор на наставник во звање (2017)
 7. Член на Сенатот при Универзитетот „Св. Климент Охридски" - Битола (ноември 2016 - денес)
 8. Член на Комисијата за оценка на истражувачки трудови при Универзитетот „Св. Климент Охридски" - Битола (2016)
 9. Член на Комисијата за натпревар во ораторство при Универзитетот „Св. Климент Охридски" - Битола по повод одбележувањето на 9-ти мај, Денот на Европа (2016)
 10. Претставник на Катедрата за меѓународна економија во Наставничкиот совет на вториот циклус студии на Економскиот факултет во Прилеп (2015 - 2018)
 11. Секретар на Катедрата за менаџмент, маркетинг и бизнис на Економскиот факултет во Прилеп (2012 - 2018)
 12. Раководител на Центар за перманентно професионално усовршување при Економскиот факултет во Прилеп (2011 - 2015)
 13. Секретар на Катедрата за економија и развој на Економскиот факултет во Прилеп (2010 - 2012)

 

Како рецензент, модератор на сесија, член на редакцискиот, програмскиот/научниот и/или организацискиот одбор, д-р Оливера Костоска партиципирала во следните конференции и списанија:

 1. Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Rijeci: časopis za ekonomsku teoriju i praksu/Proceedings of Rijeka Faculty of Economics: Journal of Economics and Business, 2019 (рецензент)
 2. International Balkan and Near Eastern Congress Series on Economics, Business and Management (IBANESS), Plovdiv, Bulgaria, 2019 (член на организациски одбор)
 3. (E)migrations and competitiveness of South-Eastern European Countries, 6th Scientific Conference with International Participation - Economy of Integration (ICEI), Tuzla, Bosnia and Herzegovina, 2019 (член на програмскиот одбор)
 4. South East European Review of Business and Economics, 2019 - денес (член на редакциски одбор)
 5. Digital Transformation of the Economy and Society: Shaping the Future, 11th International Conference, Prilep, North Macedonia, 2019 (член на научниот одбор, рецензент и модератор на сесија)
 6. International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series (IBANESS), Tekirdag, Turkey, 2019 (член на организациски одбор)
 7. The world economy – free trade or protectionism?, 4th International Scientific Conference, Zielona Gora, Poland, 2018 (член на научниот одбор)
 8. Economic Review - Journal of Economics and Business, Faculty of Economics, University of Tuzla, Bosnia and Herzegovina, мај 2018 - денес (член на редакцискиот одбор)
 9. International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series (IBANESS), Ohrid, Macedonia, 2018 (член на организациски одбор и модератор на сесија)
 10. International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series (IBANESS), Plovdiv, Bulgaria, 2018 (член на организациски одбор)
 11. Scientific Journal of Polish Economic Society in Zielona Góra, 2017 - денес (член на научниот одбор и рецензент)
 12. Studia Oeconomica Posnaniensia, scientific journal published by the Poznan University of Economics and Business, Poland, 2017 (рецензент)
 13. The role of economic thought in modern environment, 5th Scientific Conference with International Participation - Economy of Integration (ICEI), Tuzla, Bosnia and Herzegovina, 2017 (член на програмскиот одбор и рецензент)
 14. Challenges of the Contemporary Labor Market, 3rd International Scientific Conference, Zielona Gora, Poland, 2017 (член на научниот одбор)
 15. Универзитетска интерна конференција УКЛО 21-УИК „Науката на УКЛО – искуства и перспективи", Крушево, Македонија, 2017 (рецензент)
 16. Challenges of Economy in Environment under Crisis, Fourth International Scientific Conference - Economy of Integration (ICEI), Tuzla, Bosnia and Herzegovina, 2015 (член на програмскиот одбор и рецензент)
 17. SMEs Development and Innovation: Building Competitive Future of South-Eastern Europe, Ohrid, Macedonia, 2014 (конференција организирана врз основа на одобрен проект од страна на Central European Initiative (CEI); член на програмскиот и организацискиот одбор)
 18. Contemporary Research Issues in Economics, Management and Business, Prilep, Macedonia, 2013 (прва меѓународна конференција за студенти на докторски студии; член на организацискиот одбор)
 19. Using Knowledge to Move from Recession to Prosperity, Third International Scientific Conference - Economy of Integration (ICEI), Tuzla, Bosnia and Herzegovina, 2013 (член на програмскиот одбор и рецензент)
© Економски Факултет - Прилеп, 2007 - 2019. Сите права задржани.