Пензиониран професор д-р Муне Ѓеоргиевски

Биографија

Ѓеоргиевски д-р Муне е роден во с. Градешница, Битолско на 19.11.1949 год. На економско- кибернетската насока на Економскиот факултет- Прилеп дипломирал во 1977 год. Магистрирал на Економскиот факултет –Белград во 1984 год. на тема : “Примена дискриминационе анализе у рангирању општина СРМакедоније спрема степену социо-економске развијености“. Продолжувајќи ги истрагите од оваа област тој, во 1987 год., докторирал на Економскиот факултет во Прилеп на тема : “ Економски и социјален развој на СРМ по општини и региони, од аспект на рангирањето на статистичките структури со помош на растојанијата меѓу истородните статистички комплексии“. Во звањето редовен професор е избран 2004 година, а област на научна преокупација му е статистичката анализа во економијата, додека предемети на коишто е избран се : статистика на алеаторни променливи и моделирање на економски појави и процеси.Од областа што ја проучува има објавено неколку книги.

Трудови и конф.

1) Прифаќањето на маркетингот како стратегија на економскиот развој во транзициониот период, Прилеп 2) Чиниоци кои утичу на избор начина уласка на интернационалном тржишту – Прилеп –2001 3) Стратегије за наступ на инострано тржиште – Бор 2005 4) Стратегије за постизање конкурентских предности на светском тржишту – Ниш 2000 г.

© Економски Факултет - Прилеп, 2007 - 2020. Сите права задржани.