Пензиониран професор д-р Борка СоколоскиКабинет Локак 187 Дир. телефон 048 42 70 20 Email email4@email.com Консултации Консултации вторник 10-12 и четврток 10:30-12:30

Биографија

Д-р Борка Соколоски е роден во Прилеп во 1953 година.Дипломирал на Економскиот факултет- Прилеп во 1987 година, на економско-финансиската насока, а магистрирал на истиот Факултет во 1989 год. на тема : “Аналитичката евиденција, основа за компаративни анализи“. Во 1997 година докторирал, исто така на Економскиот факултет- Прилеп, на тема : “ Теоретско-методолошки приод кон управувањето со капиталот на претпријатијата“. Последен избор, во звањето вонреден професор, му е извршен во 2002 год., на предметите анализа на работењето и инвестициски менаџмент. Билансите,анализата, сметководтсвото, финансиите, ревизијата и инвестицискиот менаџмент се областите што го окупираат неговиот ангажман.

Престои

Hortherm Illioni Univerzity, SAD, 2000

Трудови и конф.

1) “Некои аспекти на контролата на финансиската структура во претпријатијата ,во коавторство со д-р Гордана Трајкоска ,Меѓународен симпозиум “Проблеми на финансиската контрола и усворшување на контролата во услови на пазарна економија ” Економски факултет на Југозападниот универзитет “Неофит Рилски“, Благоевград, Р. Бугарија,1998 г. 2) “Аналитички приод кон акумулацијата како основен двигател на стопанските текови”, Меѓународен научен симпозиум “Современите процеси на економскиот развој во земјите од Југоисточна Европа”, Економски факултет – Прилеп, декември 2000. 3) Privatization of the state-owned enterprises in Macedonia”Меѓународна научна конференција “Приватизација у транзиционим процесима”,Економски факултет – Ниш, СР Југославија, 2002 год., коавторство со д-р Виолета Лашкоска. 4) ” Анализа пословања у функцији менаџмента предузеќа “ Меѓународен симпозиум, Економски факултет , Суботица , 2003 год. 5)”Сметководствениот информатиен систем, ресурс во современото работење во претпријатијата” Меѓународен симпозиум “Регионалната соработка и економскиот развој “ Економски факултет – Прилеп, 2003 год.

© Економски Факултет - Прилеп, 2007 - 2020. Сите права задржани.