Пензиониран професор д-р Виолета Лашкоска

Биографија

Родена : 18 октомври 1953 год. Образование : 1977 - Економски факултет 1991 - Магистратура 1994 - Докторат Области на научен интерес : Менаџмент - сметководствен менаџмент, микроекономија, финансии Наставно – научно звање : вонреден професор

Трудови и конф.

Број на објавени трудови : Над 40 научни и стручни трудови Учество во меѓународни проекти: 1. Accounting Development : IBTCI, USAID и Економски факултет - Прилеп. 2. Поврзаноста на стопанството со факултетите - TEMPUS 3. Managing Community Based Needs in the Conditions of Rapid Population Migration and Urbanization: SOROS Foundation, Cordaid the Netherlands

Др. активности

Учество во провесионални тела - член на Универзитетски совет - член на Советот на ЕФ - Прилеп - учество во научни тимови и комисии - член на Катедрата за сметководство, финансии и ревизија

© Економски Факултет - Прилеп, 2007 - 2020. Сите права задржани.