Пензиониран професор д-р Марика Башеска-Ѓорѓиеска


Материјали


Кабинет Локак Дир. телефон 048 40 27 33 Email mbaseska@yahoo.com Консултации Консултации: понеделник 10:00 – 12:00 и вторник 10:00 – 12:00

Биографија

Д-р Марика Башеска-Ѓорѓиеска е родена на 16 април 1956 год. во Прилеп. Дипломирала на Економскиот факултет- Прилеп во 1979 год., а магистрирала на Економскиот факултет-Скопје, на тема “Планирање,развој и воведување на производот бакроглас на РО “Енергоинвест – 11. Октомври“-Прилеп“ во 1986 год. Со научниот степен доктор на економски науки се здобила во 1992 год. одбранувајќи ја докторската дисертација, под наслов “Модели на одлучување во процесот на воведување нов производ“, на Економскиот факултет-Прилеп . Поле на научна преокупација и се : маркетинг истражувањето, економиката на трговијата , деловната логистика, e-commerce и сл. области. Денес има наставно-научно звање редовен професор на Економски факултет-Прилеп. Се презентира какo активна подеднакво и во општествената, и во истражувачката дејност.

Книги

Маркетинг истражување (1998) – коавтор, учебник, Маркетинг истражување (2004) – коавтор, второ изменето и дополнето издание, учебник, Маркетинг истражување преку Интернет(2003)– коавтор, книга, Научни и стручни трудови: околу 70

Престои

31.09- 01.11.1996 Студиски престој во Јапонија, во рамките на програмата Маркетинг на земјоделски производи

28.09 – 09.10.1998 Студиски престој во Варшава,Полска

05.04.- 25.04.2000 Студиски престој во IRISH MANAGEMENT INSTITUTE – Даблин, Ирска

12.05.-19.05.2000 Студиската посета на Данска во рамките на TEMPUS-FARE програмата “The Phare Vocational Education and Training Integrated Reform Programme”

21.04-21.05.2003 Студиски престој на Државниот универзитет (Oklahoma State University) во Оклахома, САД Кратки студиски посети на факултети и универзитети во Холандија, Англија, Белгија,Грција, Албанија

Трудови и конф.

1. Internet kao strategiski marketing instrument trgovine, SM2000, Me|unarodni simpozijum “Strategiski menadzment u trgovini”, Pali}, 18.05.2000, SR.Jugoslavija

2. Marketing Research Tools for small business owners, Jubilee International scientific Conference, Economy and development of society, 7-9 .06.2000, Varna, Bulgaria

3. Клучни активности за успешна имплементација на вкупниот квалитет во маркетингот и управувањето со него, Меѓународна конференција “Управување со квалитетот”, Скопје, 15-16 ноември 2000

4. Логистиката и интеграциите во снабдувачки вериги- предизвик и прилика за економски раст на земјите од Југоисточна Европа, Меѓународен научен симпозиум, Прилеп, 6-7.12.2000;

5. Фактори на конкуренција во македонското стопанство низ призмата на потрошувачките ставови и преференции, Советување на тема: “Конкуренцијата во македонското стопанство” во организација на Сојузот на економистите на Македонија, Скопје,12.01.2001

6. Importance of Marketing Decision Support Systems in improving companies’ information management, International Symposium, 19-20.04.2001, Varna, Bugarija

7. Benchmarking in strategic goals setting, 6th International Symposium, 17-18.05.2001, Subotica,SRJugoslavija

8. Marketing in Macedonian firms- Current Situation and Perspectives, Oradea, Romania,2001

9. Creation the on -line promotion of products and services, IJRDM, Leicestershire,2005

Др. активности

Учество во меѓународни и национални проекти:

• Физибилити студија за континуирано менаџерско образование, Tempus, Phare

• Развивање систем за оценка на квалитетот на образованието, Tempus, Phare • Повеќе проекти поврзани со трансформацијата на фирмите во Македонија

• Модернизација на јавната администрација и јавната политика во РМ, Tempus, Phare

• Е – бизнис менаџмент на Економскиот факултет-Скопје, Tempus, Phare

• Евалуација на високообразовните институции, Soros

• Социо – економски развојни проекти од поширок обем – Компонента 4, Министерство за финансии и ЛДК

• Интегрирање и структуирање на меѓународната соработка на универзитетите во РМ, ТЕМПУС Ангажмани на други факултети: 2002/03 Факултет за туризам и угостителство-Охрид, предмет:маркетинг истражување јануари 2005 IWUM Меѓународен зимски универзитет Македонија, Скопје, ко-професор, предмет: Marketing Research Членство во професионални тела: Потпредседател на Македонското здружение за маркетинг Член на Претседателството на Друштвото за наука и уметност – Прилеп

© Економски Факултет - Прилеп, 2007 - 2020. Сите права задржани.