ред. проф. д-р Сузана Талеска


Материјали


Кабинет Локак Дир. телефон Email email@email.com Консултации Вторник од 11:00 до 13:00 ч. Четврток од 09:00 до 11:00 ч.

Биографија

Датум на раѓање: 01/04/1957 Година на завршување на факултет: 1979 Година на магистрирање: 1988 Година на докторирање: 1995 Области од научен интерес: Финансиско сметководство, државно сметководство и сметководство на непрофитни организации, финансиски резултат, трошоци, меѓународни сметководствени стандарди. Наставно-научно звање: Вонреден професор

Трудови и конф.

Број на објавени трудови: 50 Учество во меѓународни проекти:

1. RWCT (проект за критичко мислење), во организација на Институт отворено општество Македонија, 2001-2002.

2. CEP (проект за редизајнирање на наставните планови), во организација на Институт отворено општество Македониа, 2002.

3. Проект за развој на сметководството финансирано од УСАИД Учество во професионални тела: 1. Наставник по предметот Финансиско сметководство I 2. Наставник по предметот Финансиско сметководство I I 3. Наставник по предметот државно сметководство и сметководство на непрофитни организации

4. Ангажирана за наставник по предметот Сметководство на Интеруниверзитетските студии за јавна администрација на Универзитетот “Св. Климент Охридски” - Битола (октомври 2003-септември 2004)

5. Член на Научниот одбор на Симпозиумот што се одржа по повод 40 годишниот јубилеј на Економскиот факултет – Прилеп во декември 2000 год.

6. Секретар на катедрата за сметководство, финансии и ревизија.

7. Наставник на последипломските студии по Бизнис администрација-МБА Менаџмент “ по предметот Напредно финансиско сметководство.

8. Член на МАЗУК (Македонско здружение за унапредување на квалитетот)

9. Член на ДНУ - Прилеп 10. Член на Сенатот на Универзитетот “Св. Климент Охридски” - Битола.

© Економски Факултет - Прилеп, 2007 - 2020. Сите права задржани.